Home » วิวัฒนาการ ซอฟท์บิส+
 

วิวัฒนาการ โปรแกรมเอซอฟท์-ซอฟท์บิส

ตั้งแต่ พ.ศ.2534 ถึง พ.ศ.2556

22 ปี แห่งการพัฒนา

วิวัฒนาการ ซอฟท์บิส+ พ.ศ.2534 พ.ศ.2536 พ.ศ.2540 พ.ศ.2548 พ.ศ.2553

พ.ศ.2534 - พ.ศ.2553 โปรแกรมเอกซอฟท์
for DOS

โปรแกรมเอซอฟท์
for DOS
โปรแกรมเอซอฟท์
for windows
โปรแกรมซอฟท์บิส
Ver.5
โปรแกรมซอฟท์บิส
Ver.2010

 โปรแกรมยุคแรก  พ.ศ.2534-2535 (for DOS) ก่อนก่อตั้งบริษัท

 

 

โปรแกรมเอซอฟท์ for DOS พ.ศ.2536

โปรแกรม เอซอฟท์ for Windows 3.11 พ.ศ.2540

โปรแกรม เอซอฟท์ พ.ศ.2543/2000 for Windows 98

โปรแกรม เอซอฟท์ พ.ศ.2546/2003

โปรแกรม เอซอฟท์/ซอฟท์บิส Ver.4 พ.ศ.2547/2004

โปรแกรมเอซอฟท์/ซอฟท์บิส v.4.1 พ.ศ.2547/2004

โปรแกรม ซอฟท์บิส Ver.5 พ.ศ.2548

โปรแกรม ซอฟท์บิส  Ver.7 (2550/2007)

โปรแกรม ซอฟท์บิส  Ver.8 (2551/2008)

โปรแกรม ซอฟท์บิส  Ver.10 (2553/2010)