Home » พิพิธภัณฑ์ Softbiz History
 
พิพิธภัณฑ์ Softbiz+ History
1 วิวัฒนาการ โปรแกรม เอซอฟท์/ซอฟท์บิส+ The Evalution Timeline 5851
2 พัฒนาการเว็บไซต์ ต่างๆ ของบริษัทฯ 5952
3 โฆษณาของเรา ในสื่อสิงพิมพ์หนังสือวารสารต่างๆ ที่ผ่านมา 6245
4 นามบัตรบริษัท ตั้งแต่แรกๆ 5991
5 เครื่องมือติดต่อสือสารยุคแรก ของบริษัท ตามเทคโนโลยีสมัยนั้น 7053
6 เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ ที่ใช้งานในอดีต 7971
7 แผ่นติดตั้งซอฟท์แวร์สำเร็จรูป โปรแกรมเอซอฟท์/ซอฟท์บิส+ 5724
8 คู่มือโปรแกรมเอซอฟท์/ซอฟท์บิส+ ตั้งแต่แรก ถึงล่าสุด 8340
9 เอกสารสำคัญ ของบริษัท 4530
10 รวมรูปภาพ ในอดีต ทีมงานที่ผ่านมา 6007
11 ของที่ระลึกขอบคุณลูกค้า/ของขวัญ 9765