Home » พิพิธภัณฑ์ Softbiz History
 
พิพิธภัณฑ์ Softbiz+ History
1 วิวัฒนาการ โปรแกรม เอซอฟท์/ซอฟท์บิส+ The Evalution Timeline 3986
2 พัฒนาการเว็บไซต์ ต่างๆ ของบริษัทฯ 3945
3 โฆษณาของเรา ในสื่อสิงพิมพ์หนังสือวารสารต่างๆ ที่ผ่านมา 4283
4 นามบัตรบริษัท ตั้งแต่แรกๆ 4035
5 เครื่องมือติดต่อสือสารยุคแรก ของบริษัท ตามเทคโนโลยีสมัยนั้น 5155
6 เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ ที่ใช้งานในอดีต 5833
7 แผ่นติดตั้งซอฟท์แวร์สำเร็จรูป โปรแกรมเอซอฟท์/ซอฟท์บิส+ 3949
8 คู่มือโปรแกรมเอซอฟท์/ซอฟท์บิส+ ตั้งแต่แรก ถึงล่าสุด 5210
9 เอกสารสำคัญ ของบริษัท 3321
10 รวมรูปภาพ ในอดีต ทีมงานที่ผ่านมา 4202
11 ของที่ระลึกขอบคุณลูกค้า/ของขวัญ 7695
 
/** * */