gototop
Home » พิพิธภัณฑ์ Softbiz History
 
พิพิธภัณฑ์ Softbiz+ History
1 วิวัฒนาการ โปรแกรม เอซอฟท์/ซอฟท์บิส+ The Evalution Timeline 3556
2 พัฒนาการเว็บไซต์ ต่างๆ ของบริษัทฯ 3511
3 โฆษณาของเรา ในสื่อสิงพิมพ์หนังสือวารสารต่างๆ ที่ผ่านมา 3876
4 นามบัตรบริษัท ตั้งแต่แรกๆ 3616
5 เครื่องมือติดต่อสือสารยุคแรก ของบริษัท ตามเทคโนโลยีสมัยนั้น 4707
6 เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ ที่ใช้งานในอดีต 5294
7 แผ่นติดตั้งซอฟท์แวร์สำเร็จรูป โปรแกรมเอซอฟท์/ซอฟท์บิส+ 3525
8 คู่มือโปรแกรมเอซอฟท์/ซอฟท์บิส+ ตั้งแต่แรก ถึงล่าสุด 4332
9 เอกสารสำคัญ ของบริษัท 3064
10 รวมรูปภาพ ในอดีต ทีมงานที่ผ่านมา 3802
11 ของที่ระลึกขอบคุณลูกค้า/ของขวัญ 7239