Home » พิพิธภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของสะสม
 
โฆษณาของเรา ในสื่อสิงพิมพ์หนังสือวารสารต่างๆ ที่ผ่านมา

โฆษณา ของเรา ในอดีต

โฆษณาเปิดตัวบริษัท ชิ้นแรก พ.ศ. 2536 พ.ศ. 2537

 

พ.ศ. 2539 พ.ศ. 2553