Home » พิพิธภัณฑ์ Softbiz History » เอกสารสำคัญ ของบริษัท
 
เอกสารสำคัญ ของบริษัท

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.20
บริษัท  ซอฟท์บิส พลัส จำกัด

หนังสือรับรอง บริษัท  ซอฟท์บิส พลัส จำกัด

หนังสือแจ้ง เลขรหัสซอฟท์แวร์เฮาส์ โดย กรมสรรพากร เลขที่ 150