Home » กิจกรรม » กองทุนพันบาท โดย ซอฟท์บิส+ ครั้งที่ 13 เดือน มกราคม 2555 | บริจาคทำบุญ กองทุนประทีปเด็กไทย วัดธรรมมงคล (หลวงพ่อวิริยังค์)

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
กองทุนพันบาท โดย ซอฟท์บิส+ ครั้งที่ 13 เดือน มกราคม 2555 | บริจาคทำบุญ กองทุนประทีปเด็กไทย วัดธรรมมงคล (หลวงพ่อวิริยังค์)

       

         กองทุนพันบาท โดย ซอฟท์บิส+  ครั้งที่ 13 เดือน มกราคม 2555 (ขึ้นปีที่ 2 ของการตั้งกองทุนพันบาท) บริจาคโครงการประทีปเด็กไทย (โดยหลวงพ่อวิริยังค์ วัดธรรมมงคล) เพื่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั่วประเทศ

โครงการประทีปเด็กไทย พัฒนาเด็กเล็กเพื่อเมืองไทย       

          ก่อตั้งโดยพระเทพเจติยาจารย์(หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) เมื่อพ.ศ. 2518 และร่วมมือกับกรมพัฒนาชุมชนสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโ ดยมีจุดประสงค์เพื่อให้เด็กในวัย 2-6 ขวบ ได้รับการพัฒนาทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับวัย ช่วยแบ่วเบาภาระของท่านผู้ปกครองของเด็กที่มีฐานะยากจน ซึ่งไม่มีเวลาดูบุตรหลานของตนเองได้ เพราะต้องไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและบุตรหลานให้ดียิ่งขึ้น

วิธีสนับสนุน

        1. สมัครสมาชิก ณ สถาบันพลังจิตตานุภาพวัดธรรมมงคลสุขุมวิท 101 บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
            โทร. 0 2730 5827 , 0 311 3903 , 0 2311 1387 โทรสาร 0 2741 7841 , 0 2741 7821
        2. โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางจาก บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 035-2-70147-5 ชื่อบัญชี โครงการประทีปเด็กไทย (วัดธรรมมงคล) แล้วแฟกซ์ใบ pay in หรือถ่ายสำเนาในโอนเงินให้แก่ทางโครงการ