Home » ท่าน มีปัญหาเหล่านี้หรือไม่

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
ท่าน มีปัญหาเหล่านี้หรือไม่ ซอฟท์บิส+ ช่วยท่านได้

การจัดทำใบแจ้งหนี้ แต่ละครั้งใช้เวลานานเป็นวัน ๆ
ซอฟท์บิส+ สามารถช่วยให้ท่านจัดทำใบแจ้งหนี้ได้อย่างสะดวก รวดเร็วถูกต้องภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมง

การตรวจสอบยอดค้างชำระ ทำได้ยุ่งยากใช้เวลานาน กว่าจะเสร็จข้อมูลไม่อัปเดทแล้ว
ซอฟท์บิส+ สามารถสอบถามยอดค้างชำระแต่ละราย ณ ปัจจุบันได้ทันทีทางหน้าจอและสามารถพิมพ์รายงานลูกหนี้ค้างชำระได้ตลอดเวลา
การออกใบเสร็จรับเงิน ต้องเขียนด้วยมือ ต้องเสียเวลาเช็คยอดค้าง เขียนไม่ชัด ต้องลงบัญชีภายหลัง และเขียนรายงานนำส่งเงินประจำวัน
ซอฟท์บิส+ สามารถออกใบเสร็จรับเงินได้โดยอัตโนมัติเพียงระบุห้องที่ต้องการ โปรแกรมจะแสดงยอดค้างชำระ เพื่อเลือกรายการที่ต้องการจ่ายแล้วพิมพ์ใบเสร็จได้ทันที รวมถึงจัดพิมพ์รายงานการนำส่งเงินประจำวัน สรุปรายรับประจำวันได้โดยอัตโนมัติทำให้ประหยัดเวลาทำงาน ลดข้อผิดพลาด ลูกค้าได้รับบริการที่ดี สะดวกรวดเร็ว


พนักงานมีงานล้นมือ เคร่งเครียดในการทำงาน
ซอฟท์บิส+ ช่วยพัฒนางานบริการให้สะดวกรวดเร็ว สภาพจิตใจพนักงานแจ่มใสขึ้น ลูกค้า/ผู้อาศัยได้รับ บริการที่สะดวกรวดเร็วและมีความพึงพอใจ
การทำงานยึดติดกับตัวพนักงาน รู้ข้อมูลอยู่คนเดียวการทำงานไม่เป็นระบบมาตรฐาน
ซอฟท์บิส+ ช่วยจัดระบบวิธีการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน พนักงานรวมถึงผู้บริหารสามารถเรียนรู้การทำงานและเข้าใจได้โดยง่าย โดยโปรแกรมจะมีระบบควบคุมการใช้งานของแต่ละคนว่ามีสิทธิ ในการทำงานและเข้าถึงข้อมูลได้แค่ไหน


ผู้บริหารต้องการความวางใจได้ ในการจัดเก็บรายได้ ไม่มีปัญหาทุจริตและข้อผิดพลาดต่าง ๆ
ซอฟท์บิส+ ช่วยควบคุมการทำงานระบบการเงินโดยการรับเงินทุกอย่างต้องออกใบเสร็จรับเงิน โดยพิมพ์จากระบบคอมพิวเตอร์พร้อมส่งให้ลูกค้าทุกครั้ง เมื่อสิ้นวันก็จะทำรายงานสรุปการนำส่งเงิน ประจำวันพร้อมนำเงินฝากเข้าธนาคารตามยอดในรายงาน โดยมีใบนำฝากธนาคาร(Pay-in slip) ซึ่งฝ่ายตรวจสอบหรือฝ่ายบัญชีสามารถจะตรวจสอบยืนยันยอดกับ Bank Statement ของธนาคารได้
นอกจากนี้ ยังมีระบบควบคุมให้ไม่สามารถออกใบเสร็จซ้ำหรือแก้ไขใบเสร็จได้โดย เด็ดขาด ซึ่งในกรณีที่ ออกใบเสร็จผิดต้องทำการยกเลิกใบเสร็จ(Cancel) เท่านั้น โดยจะต้องมีหลักฐานชุดใบเสร็จทั้งชุด พร้อมลายเซ็นอนุมัติของผู้จัดการเพื่อเป็นหลักฐานส่งฝ่ายบัญชีต่อไป