Home » โปรแกรมบัญชี อาคารชุด

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
โปรแกรมคอนโดมิเนียม บัญชีนิติบุคคลอาคารชุด (บริหารอาคารชุด ตาม พระราชบัญญัติ พรบ. อาคารชุด ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551) for Condominium Juristic Person / Property Management Accounting Software : ระบบบริหารคอนโด บริษัทรับบริหารอาคาร : ThaiCondoSoft.com

  @  Softbiz+  :    Smart Software for  Smarter  Management  

 

           ในการบริหารงานนิติบุคคลอาคารชุด/หมู่บ้านจัดสรร  สิ่งสำคัญคือ การทำงานที่มีมาตรฐาน โปร่งใส น่าเชื่อถือ มีประสิทธิภาพการทำงาน การจัดเก็บรายได้อย่างถูกต้อง ไม่มีปัญหาการทุจริต การจัดทำบัญชี/รายงานรายรับ-รายจ่ายที่เป็นระบบมาตรฐาน ถูกต้องรวดเร็ว  และสุดท้ายก็คือ ระบบการทำงานที่ไม่ยึดติดกับตัวบุุคคล ตรวจสอบได้ง่าย

          บริษัท ซอฟท์บิส พลัส จำกัด   ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงขอนำเสนอเครื่องมือในการทำงาน คือ ซอฟท์แวร์ “Property Software for Condominium,House,Rental” ที่พัฒนาขึ้นสำหรับงานนี้โดยเฉพาะ เพื่อช่วยสนับสนุนการบริหาร/การจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  ซึ่งโปรแกรมได้รับการออกแบบมาให้ตรงกับลักษณะเฉพาะงาน ยืดหยุ่น มีการใช้งานที่เรียนรู้เข้าใจง่าย ทำงานได้อย่างรวดเร็ว สร้างมาตรฐานการทำงาน ไม่ยึดติดกับตัวบุคลากร  ป้องกันการทุจริต แสดงถึงความทันสมัย อย่างมีวิสัยทัศน์

@ซอฟท์บิส+ คือ  เครื่องมือ(ซอฟท์แวร์) ที่ช่วยเพิ่มศักยภาพ ให้กับการบริหารงาน คุ้มค่าแก่การลงทุน

  โปรแกรมบัญชีสำหรับนิติบุคคลอาคารชุด เป็นซอฟท์แวร์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อการบริหารงานนิติบุคคลอาคารชุด/หมู่บ้าน/พื้นที่เช่า โดยเฉพาะ สำหรับเก็บข้อมูลสมาชิก/เจ้าของบ้าน/ผู้เช่า แต่ละห้อง/หลัง ค่าใช้จ่ายเรียกเก็บรายเดือน, ค่าส่วนกลาง ค่าบำรุง ค่าน้ำ-ไฟ-โทรศัพท์ จัดการพิมพ์ใบแจ้งหนี้ประจำเดือน ตลอดจนทำบัญชีลูกหนี้ จดหมายติดตามหนี้ค้าง และจัดทำรายงานต่างๆ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และรายงานสารสนเทศอย่างรวดเร็วถูกต้อง

 คุณสมบัติ โปรแกรม Softbiz+ condominium - Billing (Accounts Receivables)

 • การออกแบบระบบ ยึดหลักการบัญชีกิจการพิเศษมาเป็นมาตรฐาน ผสานเข้ากับการทำงานจริงแบบmanual เพื่อให้ใช้งานง่าย แต่ถูกต้องตามหลักการ มีมาตรฐาน สามารถขยายงานและเชื่อมกับระบบอื่นๆได้
 • มีความยืดหยุ่นสูง สำหรับการประยุกต์กับงานจริงของธุรกิจ ตามวัตถุประสงค์ของผู้บริหาร โดยสามารถติดตั้ง และปรับแต่งระบบ ให้เข้ากับระบบที่ทำด้วยมืออยู่ก่อนแล้วได้เป็นอย่างดี
 • เก็บรายละเอียดข้อมูลของแต่ละบ้าน/ห้อง สอบถามข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว สามารถ นำเข้าข้อมูลเก่าจาก Excel เพื่อเริ่มต้นระบบได้อย่างรวดเร็ว
 • สามารถค้นหาข้อมูลผู้อยู่อาศัย โดยใช้อักษรชื่อบางส่วน, เลขที่บ้าน/ห้อง เป็นต้น
 • บันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆได้ไม่จำกัด เช่น ค่าเช่าพื้นที่ห้อง , ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง , ค่าสมาชิกจอดรถ และสามารถตั้งสูตรการคำนวณได้หลายหลาย เช่น คูณพื้นที่/อัตราส่วนกรรมสิทธิ์ , อัตราขั้นต่ำหรือก้าวหน้า เป็นต้น
 • บันทึกการใช้สาธารณูปโภค  เลขมิเตอร์น้ำ-ไฟประจำเดือน เพื่อคำนวณหน่วยที่ใช้และจำนวนเงินอัตโนมัติ โดยรองรับการดึงข้อมูลจากระบบอ่านหน่วยมิเตอร์อัตโนมัติ(AMR-Automatic Meter Reading) หรือ ไฟล์ Excel ได้
 • บันทึกการใช้โทรศัพท์ ได้ทั้ง โทรปกติ , โทรทางไกล , โทรต่างประเทศ , โทรเข้ามือถือ โดยดึงข้อมูลจากระบบตู้สาขา (PABX) ได้โดยอัตโนมัติ
 • พิมพ์ใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จรับเงิน จากคอมพิวเตอร์(ตามแบบฟอร์มารตรฐานหรือฟอร์มเดิมที่ใช้อยู่) ทั้งพิมพ์ลงฟอร์ม หรือพิมพ์พร้อมฟอร์ม ได้ทุกเครื่องพิมพ์  และรองรับระบบบาร์โค้ดBarcode พิมพ์ลงใบแจ้งหนี้ และการชำระเงินด้วยการอ่านค่าจากบาร์โค้ด
 • การรับชำระเงินสามารถรับชำระได้ ตามใบแจ้งหนี้เต็มใบหรือแบ่งชำระบางส่วน หรือรวมหลายบิล หรือชำระรายการที่ไม่ได้แจ้งหนี้ หรือจ่ายล่วงหน้า หรือทำบัญชีรับฝากเงินส่วนตัวไว้ต่างหากได้
 • รองรับระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม/พิมพ์ใบกำกับภาษี และรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมถึง ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (กรณีธุรกิจให้เช่า)
 • สามารถคำนวณ ค่าปรับ กรณีชำระเกินกำหนด ได้โดยอัตโนมัติ ตามสูตรที่กำหนดได้ หรือ ให้ส่วนลดกรณีชำระล่วงหน้าได้
 • มีระบบรักษาความปลอดภัยมาตรฐาน การจัดการผู้ใช้ โดยแบ่งระดับผู้ใช้งานในการเข้าถึง บันทึก/แก้ไขข้อมูล เพื่อป้องกันการทุจริต และเก็บประวัติการใช้งานไว้ตรวจสอบภายหลัง
 • ระบบการสำรองข้อมูลประจำวันพร้อมระบบช่วยเตือน เพื่อป้องกันความเสียหายของเครื่องคอมพิวเตอร์
 • สามารถเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่โปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภท สำหรับการทำบัญชี/งบการเงินมาตรฐานโดยอัตโนมัติ
 • มีระบบงานเสริมเฉพาะสำหรับอาคารชุด เช่น ทะเบียนบัตรคีย์การ์ด ทะเบียนหมุดโทรศัพท์สายตรงและทะเบียนบัตร/สติกเกอร์รถยนต์ พร้อม พิมพ์บัตรสำหรับติดเป็น สติกเกอร์หน้ารถยนต์
 • ระบบงานแจ้งซ่อม บันทึกการแจ้งซ่อม/การสั่งงาน/ผลการทำงาน และรายงานสถานการณ์ดำเนินงาน
 • ระบบงานพิเศษ รายงานงบกระแสเงินสด โดยสามารถ บันทึกรายจ่ายเกณฑ์เงินสด เพื่อการออกรายงานงบกระแสเงินสด โดย อัตโนมัติ
 • รองรับ พระราชบัญญัติ อาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 สำหรับการคำนวณเงินเพิ่ม(ค่าปรับ) ค่าส่วนกลางค้างจ่าย
   
   มาตรา ๑๘/๑ ในกรณีที่เจ้าของร่วมไม่ชำระเงินตามมาตรา ๑๘ ภายในเวลาที่กำหนดต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราไม่เกินร้อยละสิบสองต่อปีของจำนวนเงินที่ค้างชำระโดยไม่คิดทบต้น    ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในข้อบังคับ เจ้าของร่วมที่ค้างชำระเงินตามมาตรา ๑๘ ตั้งแต่หกเดือนขึ้นไปต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราไม่เกินร้อยละยี่สิบต่อปี และอาจถูกระงับการให้บริการส่วนรวม หรือการใช้ทรัพย์ส่วนกลางตามที่กำหนดในข้อบังคับ รวมทั้งไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชุมใหญ่ 
 • ระบบการทำงาน เอกสารและรายงาน รองรับระบบบริหารคุณภาพ มาตรฐาน ISO 9001:2008 (สำหรับบริษัทรับบริหารอาคารชุด)
 • ยังมีโครงการ พัฒนา ความสามารถ ลูกเล่นพิเศษ เพิ่มเติมอีกมากมาย ให้สามารถอับเดทได้ตามเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง
 • โปรแกรมถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องมามากกว่า 18 ปี ให้มีความยืดหยุ่นรองรับการทำงานในเงื่อนไขต่างๆของคอนโดมิเนียมในเมืองไทยโดยใช้งานจริงอยู่มากกว่า 500 อาคาร
และยังมี คุณสมบัติพิเศษอีกมากมาย ที่จะให้คำตอบที่ตรงกับลักษณะเฉพาะงาน เมื่อท่านได้ให้เรานำเสนอโปรแกรม โดยผู้เชียวชาญระบบบัญชีนิติบุคคลอาคารชุด พร้อมให้คำปรึกษาในการวางระบบบัญชีฟรี

เชิญติดต่อเรา เพื่อการนำเสนอ สาธิตโปรแกรม และให้คำปรึกษา ณ ที่ทำการของท่าน .
โทร. 025406201-2, 029198259   จ.-ศ. 9:00-17:30  ส. 9:00-15:00  Hotline 081 826 2390

 

- ระวังซอฟท์แวร์ลอกเลียนแบบ(ตัวโปรแกรม หน้าจอ รูปแบบเอกสาร และข้อความโฆษณา) ถ้ามีข้อสงสัยโปรดให้เรานำเสนอระบบก่อนตัดสินใจ

- โดยที่ของเลียนแบบ,อยู่ระยะเริ่มต้น,ราคาถูก อาจจะยังไม่สามารถรองรับลักษณะเฉพาะแต่ละอาคารได้ ไม่ยืดหยุ่น และมักจะไม่สามารถเชื่อมโยงกับระบบบัญชีได้  
- โปรแกรมซอฟท์บิส+ มีความยืดหยุ่นสูง มีรายงานสมบูรณ์ เชื่องโยงกับบัญชีมาตรฐานได้ สามารถใช้งานอยู่จริงมากกว่า500หน่วยงาน
- โปรแกรมซอฟท์บิส+ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเกือบ 20ปี และบริการโดย นักบัญชี มืออาชีพ
- โดย ได้รับการยกย่อง จาก ผู้ใช้งานกลุ่มบริษัทรับบริหารฯ ให้เป็น ซอฟท์แวร์ระดับพรีเมียมสำหรับงานเฉพาะด้านนี้

เราเชื่อมั่นว่า ประสพการณ์พัฒนาซอฟท์แวร์ 20 ปี โดยโปรแกรมเมอร์เกียรตินิยมฯ(Computer Science) โปรแกรมมีความยืดหยุ่นจนสามารถใช้ได้มากกว่า 500 หน่วยงาน ได้รับการยอมรับจากบริษัทบริหารอาคารและผู้พัฒนาอสังหากว่า 40 บริษัท ตลอดจนการบริการโดยมีประสพการณ์โดยตรงในนี้ จึงน่าจะเป็นบทสรุปที่ดีที่สุดในการพิจารณา ซอฟท์บิส+

 
ตัวอย่างจอภาพ โปรแกรมซอฟท์บิส Softbiz+

ตัวอย่างจอภาพหลัก

ตัวอย่างจอภาพ ผังการทำงาน
   

ตัวอย่างจอภาพ เมนูหลัก

ตัวอย่างจอภาพ ทะเบียนเจ้าของร่วม
   

ตัวอย่างใบแจ้งค่าส่วนกลาง/ค่าสาธารณูปโภค ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน
   
ตัวอย่าง  จดหมาย/หนังสือแจ้งยอดค้างชำระ ตัวอย่าง  แผ่นติดสติกเกอร์จอดรถ

รายงานของโปรแกรมซอฟท์บิส Softbiz+ Condominium

 • รายงานทะเบียนห้องชุด
 • รายงานทะเบียนสมาชิก/เจ้าของร่วม
 • รายงานค่าใช้จ่ายเรียกเก็บ/ใบแจ้งหนี้ประจำเดือน
 • รายงานสรุปค่าใช้จ่าย/ใบแจ้งหนี้ประจำเดือน
 • รายงานการใช้สาธารณูปโภค(น้ำ-ไฟ)
 • รายงานการรับชำระเงิน/ใบเสร็จประจำวัน-ใบนำส่งเงิน
 • รายงานสรุปรายรับแยกประเภท
 • รายงานสรุปบัญชีลูกหนี้/รายได้
 • รายงานลูกหนี้ค้างชำระรายบุคคล
 • รายงานลูกหนี้ค้างชำระแยกประเภท
 • รายงานการ์ดลูกหนี้/บัญชีเคลื่อนไหว-การแจ้งหนี้-การชำระเงิน/Statement
 • รายงานลูกหนี้ค้างชำระรายเดือน/รายงานวิเคราะห์อายุหนี้ ( aging Report )
 • หนังสือเตือนลูกหนี้ค้างชำระ ฉบับที่ 1 , 2 , 3
 • รายงานอื่นๆ รวมกว่า 50 รายงาน

 

ตัวอย่าง รายงานต่างๆ
รายงาน รายละเอียดบิลค้างชำระ
 
รายงาน เคลื่อนไหวรายบุคคล
 
รายงาน ค้างชำระรายบุคคล
cm-ar-3-bycust
 
รายงาน ค้างชำระแยกประเภท
cm-ar-4-bytype
 
รายงานสรุปบัญชีค้างชำระรายบุคคล
cm-ar-5-sum-cust
 
รายงานสรุปบัญชีค้างชำระ รายเดือน (Aging)
cm-ar-6-sum-month

 

รูปแบบ  ของโปรแกรมซอฟท์บิส Softbiz+

 • การทำงานทั้งหมด แสดงผลเป็นภาษาไทย(พร้อมระบบ2ภาษา) ทำให้สามารถเรียนรู้ ทำความเข้าใจระบบได้ง่าย และตรงกับงาน
 • การบันทึกข้อมูล มีฟังก์ชั่นพิเศษ และตารางรหัสต่าง ๆ ช่วยให้บันทึกข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว
 • รายงานต่างๆ มีรูปแบบหลากหลาย โดยแสดงผลได้ทั้งจอภาพ เครื่องพิมพ์ หรือเก็บเป็นแฟ้มข้อมูลได้
 • ทำงานทั้ง ระบบผู้ใช้คนเดียว (Stand Alone) และระบบเครือข่าย LAN (Multi User) โดยมีผู้ใช้งานหลายคน
 • ระบบรักษาความปลอดภัยมาตรฐาน สามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานของผู้ใช้งาน (User) ในการเข้าใช้งานแต่ละเมนูได้
 • มีระบบติดตามการปฏิบัติงาน(Log File) สามารถตรวจสอบประวัติใช้โปรแกรมของแต่ละคนได้อย่างละเอียด
 • มีระบบการสำรองข้อมูล หลายรูปแบบ และมีระบบตรวจเช็ค/ซ่อมข้อมูลอัตโนมัติ
 • มีคู่มือแสดงโครงสร้างระบบ อธิบายการใช้งาน ผังขั้นตอนการทำงาน รูปจอภาพ และตัวอย่างรายงาน

ประโยชน์ ของโปรแกรมซอฟท์บิส Softbiz+

 • ความถูกต้องของข้อมูล (Data Integrity)
 • ความทันสมัยของข้อมูล (Realtime Update)
 • ความรวดเร็วในการบันทึกข้อมูล (Fast Entry)
 • การลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลและการทำงาน (Decreasing Redundancy)
 • ความปลอดภัยของข้อมูล (Data Security)
 • การควบคุมภายใน (Internal Control)
 • การลดต้นทุนการดำเนินงานทั้งทางตรงและทางอ้อม (Reducing costs)
 • การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ป้องกันปัญหาการทุจริต (Performance and Prevent fraud)
 • กระบวนการบริหาร และตัดสินใจ ที่พัฒนาขึ้น โดยสารสนเทศที่รวดเร็ว (Good Management)
 • มีระบบการทำงานที่เป็นมาตรฐาน ตรวจสอบได้ ไม่ยึดติดกับตัวพนักงาน (standard Operation)
 • เสริมสร้างวิสัยทัศน์ให้กับบุคคลากร ตื่นตัวในการทำงาน เพิ่มศักยภาพพนักงาน (Potential)
 • มีระบบ IT ที่มีมาตรฐานสามารถรองรับการเพิ่มขยายในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ (effectively technology)
                  ทำงานเป็นระบบ      ทันสมัย     รวดเร็ว       ป้องกันการทุจริต      ลดค่าใช้จ่าย       เสริมภาพลักษณ์              

จุดเด่นที่สำคัญ ของโปรแกรมซอฟท์บิส Softbiz+

 • พัฒนาโปรแกรมอย่างต่อเนื่อง มานานกว่า 18 ปี  มั่นใจได้ ในประสบการณ์ ประสิทธิภาพ ความยืดหยุ่น ครอบคลุมและความเสถียรของระบบ
 • พื้นฐานการออกแบบ รวมถึงโครงสร้างหลักมาจากจุดเด่นของซอฟต์แวร์ต่างประเทศหลายๆโปรแกรม แต่คงไว้ซึ่งความต้องการของการใช้งานในเมืองไทย
 • ารแก้ไขปัญหาหรือข้อเสียของโปรแกรมสำเร็จรูปทั่วไป ที่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในการประยุกต์ใช้กับงานจริงได้
 • สร้างโปรแกรมเพื่อธุรกิจเฉพาะ จากประสพการณ์ในการพัฒนาซอฟท์แวร์บัญชีมาตรฐานระบบใหญ่ และออกแบบพิเศษตามลักษณะเฉพาะงาน ให้ระบบมีความสมบูรณ์ รายงานครบถ้วนในตัวเอง แล้วเชื่อมโยงกับระบบบัญชีมาตรฐานได้
 • ตอบสนองขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆที่มีลักษณะเฉพาะหลากหลายของธุรกิจในเมืองไทยได้เป็นอย่างดีมีความยืดหยุ่นสูงสามารถปรับเปลี่ยนตามความต้องการและตามการเปลี่ยนแปลงในระบบธุรกิจของเมืองไทยได้โดยสะดวก
 • ระบบมีความกลมกลืนในทุกๆส่วน สามารถเรียนรู้ทำความเข้าใจได้ง่ายอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมชาติ ผ่านการพิสูจน์มานับสิบปี
 • เป็นซอฟท์แวร์เฉพาะงานต้นแบบ ที่ถูกโปรแกรมเมอร์รุ่นใหม่หลายๆรายนำไปเลียนแบบฟังชั่นโปรแกรม รูปแบบเอกสาร/รายงาน และแม้กระทั่งข้อความนำเสนอในโบร์ชัวร์หรือในเว็บไซต์ ก็เอาไปตรงๆหรือดัดแปลงบ้าง
ข้อพิจารณาพิเศษ ของโปรแกรมซอฟท์บิส Softbiz+

ประสพการณ์ - เริ่มพัฒนามาก่อนปี 2536 ถึงปัจจุบัน โดยได้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตามระบบปฏิบัติการ/วินโดว์

ตั้งแต่ MS-DOS -> Win95 -> Win98 -> WinMe -> WinXP -> Vista -> Seven->8

ความรู้ - พัฒนาโดย โปรแกรมเมอร์ระดับปริญญาเกียรตินิยมด้านคอมพิวเตอร์โดยตรง ประสพการณ์ถึง 20 ปี

และยังพัฒนาต่อไปตามเทคโนโลยี่ปัจจุบัน เตรียมพร้อมสำหรับอนาคต

การยอมรับ - บริษัทรับบริหารอาคารและดีเวลอปเปอร์ มากกว่า 30 บริษัทใช้ในการบริหารโครงการในมือ

ซึ่งไม่มีซอฟท์แวร์ไหนได้รับความไว้วางใจเท่านี้ ( จำนวนหน่วยงานย่อยสูงสุด 150 กว่าอาคาร,ไซต์งาน )

ความแพร่หลาย - ใช้จริงอยู่ในคอนโดมิเนียม มากกว่า 500 อาคาร ทั่วประเทศ

( จำนวนห้อง ต่อโครงการ ที่สูงสุดกว่า 4000 ห้อง,ยูนิต) และหลายๆอาคารใช้มานาน10-15ปี

การบริการ - นำเสนอโปรแกรม ตอบข้อสงสัย ให้คำปรึกษาก่อนการขาย และบริหารงานบริการหลังการขาย โดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่มีประสพการณ์ในภาคปฏิบัติ(๊User)ของระบบงานเฉพาะนี้โดยตรง

การบริการ
 • บริการติดตั้งโปรแกรม พร้อมแนะนำการเริ่มต้นใช้งาน การนำข้อมูลตั้งต้นเข้าระบบ และอบรมการใช้งาน ณ ที่ทำงานจริง
 • บริการช่วยเหลือ-แก้ไขปัญหาแบบ รีโมท ควบคุมเครื่องระยะไกลผ่านระบบโมเด็ม/โทรศัพท์สายตรง หรือ การใช้เทคโนโลยีออนไลน์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตช่วยให้แก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • บริการจดหมายข่าว ข่าวสาร เทคนิคการใช้งาน และการอัปเดทโปรแกรม ผ่าน หน้าเว็บไซด์ของบริษัท www.Softbizplus.com

ระบบคอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์ สำหรับระบบ

        โปรแกรม ซอฟท์บิส+ สามารถทำงานได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง ที่ใช้ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์วินโดว์(XP, Vista, Seven,8)  สามารถใช้ได้กับเครื่องพิมพ์ทุกรุ่นทั้ง Dot matrix, Laser, Inkjet  รองรับระบบ Lan  สามารถ เชื่อมงานกับระบบอุปกรณ์ต่างๆ เช่น BarCode ,  หรือ ผสานกับเทคโนโลยีใหม่ๆได้ เช่น เครื่องอ่านมิเตอร์ AMR

ท่าน มีปัญหาเหล่านี้หรือไม่  ซอฟท์บิส+ ช่วยท่านได้

การจัดทำใบแจ้งหนี้ แต่ละครั้งใช้เวลานานเป็นวัน ๆ
ซอฟท์บิส+ สามารถช่วยให้ท่านจัดทำใบแจ้งหนี้ได้อย่างสะดวก รวดเร็วถูกต้องภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมง

การตรวจสอบยอดค้างชำระ ทำได้ยุ่งยากใช้เวลานาน กว่าจะเสร็จข้อมูลไม่อัปเดทแล้ว
ซอฟท์บิส+ สามารถสอบถามยอดค้างชำระแต่ละราย ณ ปัจจุบันได้ทันทีทางหน้าจอและสามารถพิมพ์รายงานลูกหนี้ค้างชำระได้ตลอดเวลา
การออกใบเสร็จรับเงิน ต้องเขียนด้วยมือ ต้องเสียเวลาเช็คยอดค้าง เขียนไม่ชัด ต้องลงบัญชีภายหลัง และเขียนรายงานนำส่งเงินประจำวัน
ซอฟท์บิส+ สามารถออกใบเสร็จรับเงินได้โดยอัตโนมัติเพียงระบุห้องที่ต้องการ โปรแกรมจะแสดงยอดค้างชำระ เพื่อเลือกรายการที่ต้องการจ่ายแล้วพิมพ์ใบเสร็จได้ทันที รวมถึงจัดพิมพ์รายงานการนำส่งเงินประจำวัน สรุปรายรับประจำวันได้โดยอัตโนมัติทำให้ประหยัดเวลาทำงาน ลดข้อผิดพลาด ลูกค้าได้รับบริการที่ดี สะดวกรวดเร็ว


พนักงานมีงานล้นมือ เคร่งเครียดในการทำงาน
ซอฟท์บิส+ ช่วยพัฒนางานบริการให้สะดวกรวดเร็ว สภาพจิตใจพนักงานแจ่มใสขึ้น ลูกค้า/ผู้อาศัยได้รับ บริการที่สะดวกรวดเร็วและมีความพึงพอใจ
การทำงานยึดติดกับตัวพนักงาน รู้ข้อมูลอยู่คนเดียวการทำงานไม่เป็นระบบมาตรฐาน
ซอฟท์บิส+ ช่วยจัดระบบวิธีการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน พนักงานรวมถึงผู้บริหารสามารถเรียนรู้การทำงานและเข้าใจได้โดยง่าย โดยโปรแกรมจะมีระบบควบคุมการใช้งานของแต่ละคนว่ามีสิทธิ ในการทำงานและเข้าถึงข้อมูลได้แค่ไหน


ผู้บริหารต้องการความวางใจได้ ในการจัดเก็บรายได้ ไม่มีปัญหาทุจริตและข้อผิดพลาดต่าง ๆ
ซอฟท์บิส+ ช่วยควบคุมการทำงานระบบการเงินโดยการรับเงินทุกอย่างต้องออกใบเสร็จรับเงิน โดยพิมพ์จากระบบคอมพิวเตอร์พร้อมส่งให้ลูกค้าทุกครั้ง เมื่อสิ้นวันก็จะทำรายงานสรุปการนำส่งเงิน ประจำวันพร้อมนำเงินฝากเข้าธนาคารตามยอดในรายงาน โดยมีใบนำฝากธนาคาร(Pay-in slip) ซึ่งฝ่ายตรวจสอบหรือฝ่ายบัญชีสามารถจะตรวจสอบยืนยันยอดกับ Bank Statement ของธนาคารได้
นอก จากนี้ ยังมีระบบควบคุมให้ไม่สามารถออกใบเสร็จซ้ำหรือแก้ไขใบเสร็จได้โดย เด็ดขาด ซึ่งในกรณีที่ ออกใบเสร็จผิดต้องทำการยกเลิกใบเสร็จ(Cancel) เท่านั้น โดยจะต้องมีหลักฐานชุดใบเสร็จทั้งชุด พร้อมลายเซ็นอนุมัติของผู้จัดการเพื่อเป็นหลักฐานส่งฝ่ายบัญชีต่อไป

   
ซอฟท์แวร์ ที่ท่านใช้หรือกำลังพิจารณาอยู่ มีลักษณะเฉพาะของงานเหล่านี้หรือไม่

ามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน จากระบบได้ พร้อมการตัดบัญชีลูกหนี้โดยอัตโนมัติ

มีระบบบัญชีลูกหนี้ ที่ใช้งานได้จริง มีรายงานลูกหนี้ค้างชำระได้หลายมุมมองอย่างครบถ้วน

สามารถสร้างรูปแบบใบเสร็จรับเงิน ตามแบบฟอร์มที่ใช้อยู่ในปัจจุบันได้ และแก้ไขรูปแบบ

ตามความต้องการได้

การรับเงิน สามารถรับรายได้ประเภทต่าง ๆ นอกจาก ค่าเช่า ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ โดย

สามารถกำหนดเพิ่มได้เองไม่จำกัด เช่น ค่าเช่ารายวัน ค่าไฟฟ้าเหมาจ่าย ค่าคีย์การ์ด ค่าน้ำดื่ม

ค่าเบี้ยประกัน ค่าเช่าเฟอร์นิเจอร์ ค่าเบี้ยปรับ เป็นต้น

มีระบบป้องกัน การแก้ไข ลบ และไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินซ้ำได้ หากมีข้อผิดพลาดต้องยกเลิก

และออกใบเสร็จเลขที่ใหม่เท่านั้น

สามารถรับเงินฝากส่วนตัว หรือการรับชำระค่าใช้จ่ายล่วงหน้าได้ รวมถึงการออกใบเสร็จอื่น ๆ

โดยไม่มีใบแจ้งหนี้ได้

สามารถคำนวณเบี้ยปรับ จากยอดค้างชำระตามเงื่อนไขที่กำหนด และแสดงที่หน้าใบเสร็จรับเงินได้

สามารถคำนวณเงินทอน ที่หน้าจอการรับเงินได้

สามารถรับชำระเพียงบางส่วนได้ ในการรับชำระค่าใช้จ่ายตามใบแจ้งหนี้

 

การจัดทำใบแจ้งหนี้ประจำงวด สามารถแสดงข้อมูลพิเศษได้ เช่น รายการค้างชำระงวดก่อน ๆ

การคำนวณเบี้ยปรับยอดค้างชำระ การแสดงประวัติการชำระเงินล่าสุด และการแจ้งข่าวสารพิเศษ

ประจำเดือนถึงสมาชิก โดยพิมพ์ไปพร้อมกับใบแจ้งหนี้ประจำงวด เป็นต้น

สามารถจัดเตรียมใบแจ้งหนี้ โดยอัตโนมัติของแต่ละประเภทค่าใช้จ่าย เช่น ค่าน้ำ ก็จะเป็น

ตารางการจดบันทึกมิเตอร์ประจำเดือน โดยแสดงเลขมิเตอร์เดือนก่อนมาให้โดยอัตโนมัติ

กำหนดวิธีการคิดคำนวณ ของค่าใช้จ่ายแต่ละประเภท เช่น ตามอัตราส่วนกรรมสิทธิ์, พื้นที่,

ค่าคงที่, ค่าเฉพาะแต่ละห้อง, อัตราต่อหน่วย ตลอดจนเงื่อนไขการปัดเศษ การบวกเปอร์เซ็นต์

เพิ่ม, การคิดค่าปรับ รวมถึงการคำนวณค่าน้ำแบบอัตราก้าวหน้า และการคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม

มีระบบติดตามการทำงาน ของผู้ใช้งานว่าเข้าไปทำงานเมนูไหน เมื่อไหร่ และแก้ไขข้อมูล

อะไรบ้าง โดยเก็บซ่อนรายละเอียดข้อมูลเดิมไว้เพื่อตรวจสอบภายหลังกรณีมีปัญหาเกิดขึ้น

มีระบบสอบถาม ผู้อยู่อาศัยตามชื่อ เช่น ต้องการตรวจสอบว่ามีคนชื่อ “สมชาย ประเสริฐสุวรรณ”

อาศัยอยู่ที่นี่หรือเปล่า ก็สามารถสืบค้นโดยระบุแค่ชื่อบางส่วน เช่น “สมชาย” หรือ “สม” หรือระบุ

เป็นบางคำ เช่น “สุวรรณ” ก็จะสามารถแสดงข้อมูลตามเงื่อนไขตามที่ต้องการได้

หนังสือเตือน สามารถพิมพ์ได้จากโปรแกรมโดยอัตโนมัติ ซึ่งสามารถแก้ไขปรับแต่งเนื้อหาข้อความ

ได้เอง รวมถึงสร้างได้หลายรูปแบบ

มีระบบรักษาความปลอดภัย โดยกำหนดสิทธิผู้ใช้งานได้อย่างละเอียด ว่าสามารถทำงาน

แต่ละงานได้มากน้อยแค่ไหน ในแง่ของการบันทึกข้อมูล การแก้ไข การลบ การยกเลิก การพิมพ์รายงานหรือการดูเพียงอย่างเดียว

ซอฟท์บิส+ มีสิ่งต่างๆข้างต้น เตรียมพร้อม สำหรับงานของท่านไว้แล้ว

ถาม - ตอบ ในการนำเสนอโปรแกรมซอฟท์บิส

คุ้ม กับการลงทุนหรือไม่ เมื่อมีพนักงานอยู่มาก และทำงานกันได้โดยไม่มีความจำเป็นต้องซื้อซอฟท์แวร์มาใช้

คุ้มค่าแน่นอนค่ะ เพราะจะเป็นผู้ช่วยชั้นดี ที่ทำงานได้รวดเร็วขึ้น ถูกต้อง ลดข้อผิดพลาด ป้องกันการทุจริต บริการที่ยิ้มแย้มขึ้น ตลอดจน เอาเวลาที่เหลือมาพัฒนาบริการ และบริหารการจัดเก็บหนี้ให้ได้มากขึ้น จนได้รายรับเพิ่มขึนอีกด้วยค่ะ
   
ถ้านำซอฟท์แวร์นี้มาใช้ จะทำให้พนักงานบางส่วน ตกงาน หรือไม่

ไม่ค่ะ เพราะโปรแกรมของเรานี้เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน ทำให้พนักงานสามารถบริการได้ด้วยหน้าตาที่ยิ้มแย้ม แจ่มใส, ผู้อาศัยพึงพอใจ และพนักงานสามารถเอาเวลาที่เหลือมาหาทางเร่งรัดหนี้สินให้มีรายรับเข้ามามากขึ้น
   
โปรแกรม SoftBiz เขียนด้วย ภาษา อะไร

เขียนด้วย Microsoft Visual FoxPro เพราะเป็นโปรแกรมที่เก่งเรื่องฐานข้อมูลโดยเฉพาะ ต้นทุนต่ำ เหมาะสมกับงานที่สุด
   
ข้อดี ของโปรแกรม SoftBiz เมื่อเทียบกับโปรแกรมอื่น

โปรแกรม SoftBiz ถูกออกแบบมาสำหรับระบบงานเฉพาะ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนครบถ้วนตรงกับงานมากที่สุด โดย สามารถยืดหยุ่นในการประยุกต์สำหรับการใช้งานจริงได้มากกว่าโปรแกรมอื่นอย่างแท้จริง
   
ข้อเสีย ของโปรแกรม SoftBiz เมื่อเทียบกับโปรแกรมอื่น


 
ราคาโปรแกรมอาจจะต่างจากโปรแกรมสำเร็จรูปทั่วไป เพราะเป็นโปรแกรมเฉพาะงาน มีต้นทุนการเขียนโปรแกรมสูง ใช้เวลา พัฒนายาวนาน ซึ่งทำให้ลูกค้าที่เปรียบเทียบดูอย่างเผินๆไม่เข้าใจถึงความเป็นโปรแกรมที่ตรงกับงานและได้ประโยชน์ที่ คุ้มค่ากว่ามากจริงๆ

"โปรดซื้อเพราะคุณภาพ อย่าซื้อเพราะราคาหรือสีสันภายนอก"

   
ถ้าจะใช้โปรแกรม SoftBiz ต้องมี สเป็คเครื่อง อย่างไรบ้าง

คอมพิวเตอร์สเป็คขั้นต่ำต้องเป็น Pentium 166 ขึ้นไป, Ram 16 Mb, HD 1 Gb ขึ้นไป, ใช้ Window 95 ขึ้นไปค่ะ

คอมพิวเตอร์สเป็คที่แนะนำควรเป็น Pentium III / Celeron 333 ขึ้นไป, Ram 64, HD 2 Gb ขึ้นไป, Window 98 ขึ้นไป อุปกรณ์อื่น ๆ เช่น  Printer  , Modem, Cd-Rom, USB Disk

   
โปรแกรม SoftBiz สามารถทำงานบนระบบ LAN ได้ไหมคะ

โปรแกรม SoftBiz ได้ออกแบบโครงสร้างโปรแกรมให้รองรับการทำงานบนระบบ LAN ตั้งแต่ตอนเริ่มต้นสร้างโปรแกรม ดังนั้น จึงสามารถทำงานบนระบบ LAN ได้เป็นอย่างดี ซึ่งคิดค่าสิทธิ์การใช้โปรแกรมเพิ่มเติมตามจำนวนเครื่องที่ใช้โปรแกรม
   
โปรแกรม SoftBiz พัฒนา มากี่ปี/กี่ Version แล้ว
 
โปรแกรม SoftBiz เริ่มพัฒนามาตั้งแต่ปี พศ. 2536 เป็นเวอร์ชั่นแรกในชื่อ A-Soft v.1 ทำงานบน DOS  ต่อมาพัฒนา v.3  เป็นระบบ Windows 3.11,  ในปี 2538/1995 พัฒนาเป็น v.5 สำหรับทำงานบน Window 95  ต่อมาปี 2541/1998 เป็น V.6 สำหรับ ทำงานบน Window 98  และปัจจุบันพัฒนาเป็นรุ่นล่าสุด V.2010

** การพัฒนาแต่ละเวอร์ชั่น เป็น การพัฒนาความสามารถให้มากขึ้นตามประสพการณ์การใช้งาน ตลอดจนปรับปรุงให้ทันสมัยตาม เทคโนโลยี่ใหม่ๆ ทั้งฮาร์ดแว์และซอฟท์แวร์ โดยเฉพาะ Windows รุ่มใหม่ๆที่ออกมา **

   
การนำโปรแกรม SoftBiz เข้ามาใช้จะเป็นการ เพิ่มงาน หรือไม่

ไม่ค่ะ โปรแกรมของเราจะทำให้คุณสามารถทำงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้นกว่าเดิมและมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะ
   
โปรแกรม SoftBiz ใช้งาน ยาก ไหมคะ

 

โปรแกรม SoftBiz ของเราใช้งานไม่ยากค่ะ โดยเฉพาะผู้ที่เคยใช้โปรแกรม Microsoft word / Excel โปรแกรมของเรา ใช้ง่ายกว่ามากเลย ซึ่งทางเรามีการอบรม ณ ที่ทำการลูกค้ากับงานจริง จึงมั่งใจได้เลยว่าจะใช้งานได้อย่างสบาย
   
โปรแกรม A-Soft/Softbiz สามารถใช้งานในด้านใดได้บ้าง

 

 

 

 

โปรแกรม A-Soft/SoftBiz ของเราตอนนี้จะมีอยู่ หลายระบบงานย่อย นะคะ เช่น

-ระบบบริหารอาคารชุด/หมู่บ้าน/พื้นที่เช่า-คอนโดฯ,อพาร์ทเม้นท์  โปรแกรมนี้สามารถออกใบแจ้งหนี้,ใบเสร็จรับเงิน, หนังสือเตือน , สามารถรับเงินฝากส่วนตัว, คำนวณเบี้ยปรับ, มีระบบป้องกัน, ระบบรักษาความปลอดภัย และรายงานต่าง ๆ

-ระบบบัญชีแยกประเภท เรา สามารถนำ ระบบย่อยต่างๆ มาเชื่อมโยงกันได้ โดยข้อมูลจะมาลงเดบิต และเครดิตให้บัญชีอัตโนมัติ   ระบบบัญชีฯนี้สามารถแสดงงบต่าง ๆ ให้เราดูได้ เช่น งบดุล, งบกำไรขาดทุน, งบทดลอง และเราสามารถดูรายงานต่าง ๆ ของรายการบัญชีได้ สามารถกำหนดผังบัญชีได้เอง และการลงบัญชีต่าง ๆ สามารถทำได้ง่าย

   
ทำไมราคาของโปรแกรม SoftBiz ถึง แพงกว่า โปรแกรมที่มีอยู่ในท้องตลาด (ประเภทซื้อมา – ขายไป)

 

 

โปรแกรม SoftBiz ของเรานี้เป็นโปรแกรมเฉพาะด้านที่ออกแบบโครงสร้างโปรแกรมที่ซับซ้อนกว่า รวมถึงเป็นราคาที่รวมบริการ ติดตั้งทั้งระบบถึงที่ด้วยค่ะ ราคาของเราอาจจะต่างจากโปรแกรมอื่น ๆ นิดหน่อย  แต่ถ้าเปรียบเทียบถึง ความเป็นซอฟท์แวร์ที่ ตรงกับงานและสามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุด  ตลอดจนบริการของเราะดีกว่าที่อื่นอย่างมากเลยค่ะ

   
ทำไมราคาของโปรแกรม SoftBiz ถึง ถูกกว่า โปรแกรมประเภทเดียวกัน (ประเภท โปรแกรมเฉพาะด้าน)

 

โปรแกรม SoftBiz ของเรานี้ถูกพัฒนาและจัดจำหน่าย โดยซอฟท์แวร์เฮาส์คนไทย ซึ่งไม่ได้ผ่านบริษัทตัวกลางใดๆ จึงมีต้นทุน

การตลาดที่ต่ำกว่าบริษัทอื่นๆ  ตลอดจนความตั้งใจที่ต้องการจะให้ลูกค้าได้มีซอฟท์แวร์ที่ดีๆและราคาเหมาะสมใช้อย่างกันทั่วถึง

 

เชิญติดต่อเรา เพื่อการนำเสนอ สาธิตโปรแกรม และให้คำปรึกษา ณ ที่ทำการของท่าน .
โทร. 025406201-2, 029198259   จ.-ศ. 9:00-17:30  ส. 9:00-15:00  Hotline 081 826 2390

โปรแกรมนิติบุคคลอาคารชุดดีที่สุด ใช้มากที่สุด
โปรแกรมคอนโดมิเนียมดีที่สุด ใช้มากที่สุด
โปรแกรมนิติบุคคลอาคารชุดดีที่สุด ใช้มากที่สุด
โปรแกรมบัญชีคอนโดมิเนียมดีที่สุด ใช้มากที่สุด
ซอพท์แวร์บัญชีนิติบุคคลอาคารชุดที่สุด ใช้มากที่สุด
ซอพท์แวร์บัญชีคอนโดมิเนียมดีที่สุด ใช้มากที่สุด
ซอพท์แวร์นิติบุคคลอาคารชุดดีที่สุด ใช้มากที่สุด
โปรแกรมนิติบุคคลอาคารชุดดีที่สุด ใช้มากที่สุด
โปรแกรมคอนโดมิเนียมดีที่สุด ใช้มากที่สุด
โปรแกรมบัญชีนิติบุคคลอาคารชุดดีที่สุด ใช้มากที่สุด
โปรแกรมบัญชีคอนโดมิเนียมดีที่สุด ใช้มากที่สุด
ซอพท์แวร์บัญชีนิติบุคคลอาคารชุดดีที่สุด ใช้มากที่สุด
ซอพท์แวร์บัญชีคอนโดมิเนียมดีที่สุด ใช้มากที่สุด
ซอพท์แวร์นิติบุคคลอาคารชุดดีที่สุด ใช้มากที่สุด
ซอพท์แวร์คอนโดมิเนียมดีที่สุด
โปรแกรมบริหารคอนโดมิเนียมดีที่สุดใช้มากที่สุด
โปรแกรมบริหารอาคารชุดดีที่สุดใช้มากที่สุด
ซอฟท์แวร์สำหรับบริษัทรับบริหารอาคารชุดดีที่สุดใช้มากที่สุด
โปรแกรมนิติบุคคลอาคารชุดดีที่สุดใช้มากที่สุด
โปรแกรมคอนโดมิเนียมดีที่สุดใช้มากที่สุด
โปรแกรมบัญชีนิติบุคคลอาคารชุดที่สุดใช้มากที่สุด
โปรแกรมบัญชีคอนโดมิเนียมดีที่สุดใช้มากที่สุด
ซอพท์แวร์บัญชีนิติบุคคลอาคารชุดดีที่สุดใช้มากที่สุด
ซอพท์แวร์บัญชีคอนโดมิเนียมดีที่สุดใช้มากที่สุด
ซอพท์แวร์นิติบุคคลอาคารชุดดีที่สุดใช้มากที่สุด
ซอพท์แวร์คอนโดมิเนียมดีที่สุดใช้มากที่สุด
โปรแกรมบริหารนิติบุคคลอาคารชุดดีที่สุดใช้มากที่สุด
คอนโดซอฟท์แวร์  ระบบคอนโด บริหารคอนโด
คอนโด 2010 2011 2012 2000 2004
โปรแกรมบริหารคอนโดมิเนียมดีที่สุดใช้มากที่สุด
ซอฟท์แวร์สำหรับบริษัทรับบริหารนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรดีที่สุดใช้มากที่สุด
โปรแกรมบริหารนิติบุคคลอาคารชุดดีที่สุดใช้มากที่สุด
โปรแกรมบริหารคอนโดมิเนียมดีที่สุดใช้มากที่สุด
ซอฟท์แวร์การบริหารคอนโด
ระบบบริหารอาคารชุด
ระบบการบริหารนิติบุคคลอาคารชุด
ระบบบัญชีนิติบุคคลอาคารชุด
ระบบบริหารคอนโด
บริษัทรับบริหารคอนโดมิเนียมดีที่สุดใช้มากที่สุด

บัญชีรายรับ-รายจ่าย นิติบุคคลอาคารชุด คอนโด

บัญชีรับจ่ายนิติบุคคลอาคารชุด คอนโด