Home » กิจกรรม » ซอฟท์บิส เข้าร่วมการสัมมนา 'ส่งเสริมการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาด้านซอฟต์แวร์และการใช้ซอฟต์แวร์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย'

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
ซอฟท์บิส เข้าร่วมการสัมมนา 'ส่งเสริมการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาด้านซอฟต์แวร์และการใช้ซอฟต์แวร์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย'

            สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) จัดงานสัมมนา “การจัดกิจกรรมส่งเสริมการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาด้านซอฟต์แวร์ และการใช้ซอฟต์แวร์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย” เพื่อให้ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเทนต์ นิสิต/นักศึกษา รวมถึงบุคคลทั่วไป ได้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์การนำไปใช้ของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาด้านซอฟต์แวร์ พร้อมทั้งแนวทางการพิจารณาเลือกใช้ซอฟต์แวร์ทางเลือกและสร้างความตระหนักในการใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ในวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2555 ห้องพาโนรามา 1 ชั้น 14 โรงแรมดิ เอ็มเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

           บริษัท ซอฟท์บิส พลัส จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ในเรื่องการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาด้านซอฟต์แวร์ จึงเข้าร่วมการสัมมนาครั้งนี้ และจะส่งเสริมให้มีการใช้โปรแกรมอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยจะให้ความรู้กับลูกค้าเรื่องลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ และจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่พยายามหาทางละเมิดลิขสิทธิ์โปรแกรมซอฟท์บิสต่อไปในเร็วๆนี้