Home » หลักการบัญชี และภาษี » ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

         ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  (Accrued Expenses) หมายถึง  ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในงวดบัญชีปัจจุบันแล้ว  แต่กิจการยังไม่ได้จ่ายเงินจึงยังไม่ได้บัญทึกบัญชี  เช่น  ค่าแรงงานค้างจ่าย  เงินเดือนค้างจ่าย  ดอกเบี้ยค้างจ่าย  เป็นต้น  กิจการจึงจำเป็นต้องปรับปรุงบัญชีโดยเพิ่มค่าใช้จ่ายของงวดบัญชีปัจจุบันแล้วตั้งเป็นหนี้สินไว้

         ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า  (Prepaid Expenses)  หมายถึง  ค่าใช้จ่ายที่กิจการจ่ายเงินแล้วแต่มีบางส่วนที่เป็นของงวดบัญชีต่อไปรวมอยู่ด้วย  เช่น  ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า  ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า  ค่าโฆษณาจ่ายล่วงหน้า


          การบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายล่วงหน้า  ทำได้ 2 วิธี  คือ

  1. บันทึกไว้เป็นสินทรัพย์  เมื่อจ่ายเงินสดจะลงไว้ในบัญชีค่าใช้จ่ายล่วงหน้า  เมื่อสิ้นงวดบัญชีให้โอนส่วนที่เป็นของงวดบัญชีปัจจุบันเป็นค่าใช้จ่าย

  2. บันทึกไว้เป็นค่าใช้จ่าย  เมื่อจ่ายเงินสดจะลงบัญชีไว้เป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำนวน  เมื่อสิ้นงวดบัญชีให้โอนส่วนที่เป็นของงวดบัญชีถัดไปเป็นค่าใช้จ่ายล่วงหน้า