Home » หลักการบัญชี และภาษี

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับบัญชี

# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 หลักเกณฑ์การหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ค่าซ่อมบ้าน (ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 ปีภาษี 2554,2555 ) 5808
2 คู่มือภาษีหัก ณ ที่จ่าย แบบบ้าน ๆ e-book ฉบับการ์ตูน โดยกรมสรรพากร 7641
3 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลักเริ่มใช้ 1 กุมภาพันธ์ 55 และผ่อนปรนการใช้เอกสารที่พิมพ์ไว้แล้ว ถึง 31 มกราคม 56 12956
4 เพลง บัญชีรัก ...ธานินทร์ อินทรเทพ 4947
5 ปัญหาในการจัดทำบัญชีของสำนักงานบัญชี..บทคัดย่องานวิจัย 31272
6 ขั้นตอนวิธีการจ่าย/ยื่นแบบภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 91 กรมสรรพากร ประจำปี ทางอินเตอร์เน็ต online 26496
7 หมู่บ้านนักบัญชีแห่งแรกของประเทศไทย 3673
8 คู่มือ ภาษีธุรกิจ SMEs - สิทธิประโยชน์และวิธีปฏิบัติ .. กรมสรรพากร 5083
9 บัญญัติ 10 ประการในการวางระบบบัญชี 7784
10 ตารางสรุปภาษีหัก ณ ที่จ่าย และกำหนดเวลาหักหนังสือรับรองให้ผู้รับ 8974
11 สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 7238
12 หลักการบัญชี : กิจการที่ไม่แสวงหากำไร :สมาคม นิติบุคคลอาคารชุด นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร 35340
13 ความทันสมัยในงานบัญชี : จากการทำบัญชีด้วยมือ ไปสู่การทำบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 17202
14 ลดภาระ เพิ่มประสิทธิภาพงาน ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี 22375
15 การจัดทำบัญชีอย่างง่าย ...โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 15376
16 บัญชีเบื้องต้น..."บทกลอน" 44479
17 คำถามยอดฮิตของผู้ทำบัญชี 5613
18 เอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชี 22460
19 คำศัพท์ทางบัญชีเบื้องต้น 22666
20 ขั้นตอนของการวางระบบบัญชี 19599
21 แม่บทบัญชี 7783
22 วงจรบัญชี 14275
23 งบการเงิน 47509
24 งบกระแสเงินสด 39465
25 ตัวอย่างงบกำไรขาดทุน 68613
26 การนำเสนองบการเงิน 14863
27 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 19931
28 การจัดประเภทของสินทรัพย์ 9489
29 ค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา 36655
30 ศัพท์บัญชี ไทย-อังกฤษ 33951
31 บัญชีนิติบุคคลอาคารชุด ต่างจากทั่วไปอย่างไร 3792
32 การทำบัญชีคอนโดมิเนียม กับ พระราชบัญญัติอาคารชุด ฉบับที่4 พ.ศ. 2551 5616
33 การจัดทำบัญชีนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร (ถาม-ตอบ) 6251
34 จ้างสำนักงานทำบัญชี หรือทำเองดี? 4319
35 ตอบปัญหาการเงินด้วย ‘งบกระแสเงินสด’ 4772
36 การบัญชีและการบันทึกทางการเงิน 9524
37 การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดทำและตรวจสอบบัญชี 61800
38 คำถามที่พบบ่อย : บัญชีธุรกิจและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 11484
39 คู่มือนักบัญชี - เรื่องน่ารู้บัญชี 5969
40 จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 20701