Home » หลักการบัญชี และภาษี

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับบัญชี

# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 หลักเกณฑ์การหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ค่าซ่อมบ้าน (ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 ปีภาษี 2554,2555 ) 5125
2 คู่มือภาษีหัก ณ ที่จ่าย แบบบ้าน ๆ e-book ฉบับการ์ตูน โดยกรมสรรพากร 6757
3 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลักเริ่มใช้ 1 กุมภาพันธ์ 55 และผ่อนปรนการใช้เอกสารที่พิมพ์ไว้แล้ว ถึง 31 มกราคม 56 9899
4 เพลง บัญชีรัก ...ธานินทร์ อินทรเทพ 4268
5 ปัญหาในการจัดทำบัญชีของสำนักงานบัญชี..บทคัดย่องานวิจัย 27641
6 ขั้นตอนวิธีการจ่าย/ยื่นแบบภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 91 กรมสรรพากร ประจำปี ทางอินเตอร์เน็ต online 25826
7 หมู่บ้านนักบัญชีแห่งแรกของประเทศไทย 3054
8 คู่มือ ภาษีธุรกิจ SMEs - สิทธิประโยชน์และวิธีปฏิบัติ .. กรมสรรพากร 4475
9 บัญญัติ 10 ประการในการวางระบบบัญชี 7127
10 ตารางสรุปภาษีหัก ณ ที่จ่าย และกำหนดเวลาหักหนังสือรับรองให้ผู้รับ 8253
11 สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 5832
12 หลักการบัญชี : กิจการที่ไม่แสวงหากำไร :สมาคม นิติบุคคลอาคารชุด นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร 31206
13 ความทันสมัยในงานบัญชี : จากการทำบัญชีด้วยมือ ไปสู่การทำบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 15007
14 ลดภาระ เพิ่มประสิทธิภาพงาน ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี 20464
15 การจัดทำบัญชีอย่างง่าย ...โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 14681
16 บัญชีเบื้องต้น..."บทกลอน" 43128
17 คำถามยอดฮิตของผู้ทำบัญชี 4943
18 เอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชี 17243
19 คำศัพท์ทางบัญชีเบื้องต้น 19653
20 ขั้นตอนของการวางระบบบัญชี 18925
21 แม่บทบัญชี 6980
22 วงจรบัญชี 13311
23 งบการเงิน 45394
24 งบกระแสเงินสด 38347
25 ตัวอย่างงบกำไรขาดทุน 60707
26 การนำเสนองบการเงิน 13382
27 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 17330
28 การจัดประเภทของสินทรัพย์ 8531
29 ค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา 34285
30 ศัพท์บัญชี ไทย-อังกฤษ 30848
31 บัญชีนิติบุคคลอาคารชุด ต่างจากทั่วไปอย่างไร 3259
32 การทำบัญชีคอนโดมิเนียม กับ พระราชบัญญัติอาคารชุด ฉบับที่4 พ.ศ. 2551 3707
33 การจัดทำบัญชีนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร (ถาม-ตอบ) 5559
34 จ้างสำนักงานทำบัญชี หรือทำเองดี? 3667
35 ตอบปัญหาการเงินด้วย ‘งบกระแสเงินสด’ 4120
36 การบัญชีและการบันทึกทางการเงิน 8863
37 การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดทำและตรวจสอบบัญชี 58917
38 คำถามที่พบบ่อย : บัญชีธุรกิจและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 10633
39 คู่มือนักบัญชี - เรื่องน่ารู้บัญชี 5362
40 จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 19888