Home » หลักการบัญชี และภาษี

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับบัญชี

# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 หลักเกณฑ์การหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ค่าซ่อมบ้าน (ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 ปีภาษี 2554,2555 ) 5407
2 คู่มือภาษีหัก ณ ที่จ่าย แบบบ้าน ๆ e-book ฉบับการ์ตูน โดยกรมสรรพากร 7106
3 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลักเริ่มใช้ 1 กุมภาพันธ์ 55 และผ่อนปรนการใช้เอกสารที่พิมพ์ไว้แล้ว ถึง 31 มกราคม 56 11692
4 เพลง บัญชีรัก ...ธานินทร์ อินทรเทพ 4528
5 ปัญหาในการจัดทำบัญชีของสำนักงานบัญชี..บทคัดย่องานวิจัย 29650
6 ขั้นตอนวิธีการจ่าย/ยื่นแบบภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 91 กรมสรรพากร ประจำปี ทางอินเตอร์เน็ต online 26088
7 หมู่บ้านนักบัญชีแห่งแรกของประเทศไทย 3326
8 คู่มือ ภาษีธุรกิจ SMEs - สิทธิประโยชน์และวิธีปฏิบัติ .. กรมสรรพากร 4722
9 บัญญัติ 10 ประการในการวางระบบบัญชี 7388
10 ตารางสรุปภาษีหัก ณ ที่จ่าย และกำหนดเวลาหักหนังสือรับรองให้ผู้รับ 8567
11 สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 6412
12 หลักการบัญชี : กิจการที่ไม่แสวงหากำไร :สมาคม นิติบุคคลอาคารชุด นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร 32824
13 ความทันสมัยในงานบัญชี : จากการทำบัญชีด้วยมือ ไปสู่การทำบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 15990
14 ลดภาระ เพิ่มประสิทธิภาพงาน ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี 21241
15 การจัดทำบัญชีอย่างง่าย ...โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 14974
16 บัญชีเบื้องต้น..."บทกลอน" 43618
17 คำถามยอดฮิตของผู้ทำบัญชี 5217
18 เอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชี 18347
19 คำศัพท์ทางบัญชีเบื้องต้น 21462
20 ขั้นตอนของการวางระบบบัญชี 19207
21 แม่บทบัญชี 7274
22 วงจรบัญชี 13715
23 งบการเงิน 46514
24 งบกระแสเงินสด 38824
25 ตัวอย่างงบกำไรขาดทุน 63577
26 การนำเสนองบการเงิน 14031
27 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 18961
28 การจัดประเภทของสินทรัพย์ 8971
29 ค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา 35143
30 ศัพท์บัญชี ไทย-อังกฤษ 32858
31 บัญชีนิติบุคคลอาคารชุด ต่างจากทั่วไปอย่างไร 3445
32 การทำบัญชีคอนโดมิเนียม กับ พระราชบัญญัติอาคารชุด ฉบับที่4 พ.ศ. 2551 4756
33 การจัดทำบัญชีนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร (ถาม-ตอบ) 5863
34 จ้างสำนักงานทำบัญชี หรือทำเองดี? 3932
35 ตอบปัญหาการเงินด้วย ‘งบกระแสเงินสด’ 4385
36 การบัญชีและการบันทึกทางการเงิน 9132
37 การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดทำและตรวจสอบบัญชี 59832
38 คำถามที่พบบ่อย : บัญชีธุรกิจและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 11036
39 คู่มือนักบัญชี - เรื่องน่ารู้บัญชี 5572
40 จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 20215