Home » หลักการบัญชี และภาษี

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับบัญชี# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 หลักเกณฑ์การหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ค่าซ่อมบ้าน (ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 ปีภาษี 2554,2555 ) 6287
2 คู่มือภาษีหัก ณ ที่จ่าย แบบบ้าน ๆ e-book ฉบับการ์ตูน โดยกรมสรรพากร 8343
3 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลักเริ่มใช้ 1 กุมภาพันธ์ 55 และผ่อนปรนการใช้เอกสารที่พิมพ์ไว้แล้ว ถึง 31 มกราคม 56 14124
4 เพลง บัญชีรัก ...ธานินทร์ อินทรเทพ 5449
5 ปัญหาในการจัดทำบัญชีของสำนักงานบัญชี..บทคัดย่องานวิจัย 32309
6 ขั้นตอนวิธีการจ่าย/ยื่นแบบภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 91 กรมสรรพากร ประจำปี ทางอินเตอร์เน็ต online 27086
7 หมู่บ้านนักบัญชีแห่งแรกของประเทศไทย 4116
8 คู่มือ ภาษีธุรกิจ SMEs - สิทธิประโยชน์และวิธีปฏิบัติ .. กรมสรรพากร 5524
9 บัญญัติ 10 ประการในการวางระบบบัญชี 8344
10 ตารางสรุปภาษีหัก ณ ที่จ่าย และกำหนดเวลาหักหนังสือรับรองให้ผู้รับ 9552
11 สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 8567
12 หลักการบัญชี : กิจการที่ไม่แสวงหากำไร :สมาคม นิติบุคคลอาคารชุด นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร 37659
13 ความทันสมัยในงานบัญชี : จากการทำบัญชีด้วยมือ ไปสู่การทำบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 19297
14 ลดภาระ เพิ่มประสิทธิภาพงาน ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี 23665
15 การจัดทำบัญชีอย่างง่าย ...โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 15836
16 บัญชีเบื้องต้น..."บทกลอน" 45665
17 คำถามยอดฮิตของผู้ทำบัญชี 6158
18 เอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชี 26000
19 คำศัพท์ทางบัญชีเบื้องต้น 23697
20 ขั้นตอนของการวางระบบบัญชี 20102
21 แม่บทบัญชี 8407
22 วงจรบัญชี 14972
23 งบการเงิน 49091
24 งบกระแสเงินสด 39999
25 ตัวอย่างงบกำไรขาดทุน 75337
26 การนำเสนองบการเงิน 16083
27 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 20587
28 การจัดประเภทของสินทรัพย์ 9944
29 ค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา 38302
30 ศัพท์บัญชี ไทย-อังกฤษ 34910
31 บัญชีนิติบุคคลอาคารชุด ต่างจากทั่วไปอย่างไร 4215
32 การทำบัญชีคอนโดมิเนียม กับ พระราชบัญญัติอาคารชุด ฉบับที่4 พ.ศ. 2551 6346
33 การจัดทำบัญชีนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร (ถาม-ตอบ) 6681
34 จ้างสำนักงานทำบัญชี หรือทำเองดี? 4768
35 ตอบปัญหาการเงินด้วย ‘งบกระแสเงินสด’ 5330
36 การบัญชีและการบันทึกทางการเงิน 9999
37 การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดทำและตรวจสอบบัญชี 63707
38 คำถามที่พบบ่อย : บัญชีธุรกิจและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 12098
39 คู่มือนักบัญชี - เรื่องน่ารู้บัญชี 6444
40 จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 21197