Home » หลักการบัญชี และภาษี

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับบัญชี

# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 หลักเกณฑ์การหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ค่าซ่อมบ้าน (ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 ปีภาษี 2554,2555 ) 5062
2 คู่มือภาษีหัก ณ ที่จ่าย แบบบ้าน ๆ e-book ฉบับการ์ตูน โดยกรมสรรพากร 6658
3 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลักเริ่มใช้ 1 กุมภาพันธ์ 55 และผ่อนปรนการใช้เอกสารที่พิมพ์ไว้แล้ว ถึง 31 มกราคม 56 9548
4 เพลง บัญชีรัก ...ธานินทร์ อินทรเทพ 4198
5 ปัญหาในการจัดทำบัญชีของสำนักงานบัญชี..บทคัดย่องานวิจัย 27216
6 ขั้นตอนวิธีการจ่าย/ยื่นแบบภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 91 กรมสรรพากร ประจำปี ทางอินเตอร์เน็ต online 25739
7 หมู่บ้านนักบัญชีแห่งแรกของประเทศไทย 2970
8 คู่มือ ภาษีธุรกิจ SMEs - สิทธิประโยชน์และวิธีปฏิบัติ .. กรมสรรพากร 4396
9 บัญญัติ 10 ประการในการวางระบบบัญชี 7070
10 ตารางสรุปภาษีหัก ณ ที่จ่าย และกำหนดเวลาหักหนังสือรับรองให้ผู้รับ 8159
11 สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 5608
12 หลักการบัญชี : กิจการที่ไม่แสวงหากำไร :สมาคม นิติบุคคลอาคารชุด นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร 30921
13 ความทันสมัยในงานบัญชี : จากการทำบัญชีด้วยมือ ไปสู่การทำบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 14661
14 ลดภาระ เพิ่มประสิทธิภาพงาน ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี 20267
15 การจัดทำบัญชีอย่างง่าย ...โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 14597
16 บัญชีเบื้องต้น..."บทกลอน" 42855
17 คำถามยอดฮิตของผู้ทำบัญชี 4867
18 เอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชี 17120
19 คำศัพท์ทางบัญชีเบื้องต้น 19294
20 ขั้นตอนของการวางระบบบัญชี 18840
21 แม่บทบัญชี 6893
22 วงจรบัญชี 13163
23 งบการเงิน 45092
24 งบกระแสเงินสด 38225
25 ตัวอย่างงบกำไรขาดทุน 60065
26 การนำเสนองบการเงิน 13247
27 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 16970
28 การจัดประเภทของสินทรัพย์ 8456
29 ค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา 34126
30 ศัพท์บัญชี ไทย-อังกฤษ 30673
31 บัญชีนิติบุคคลอาคารชุด ต่างจากทั่วไปอย่างไร 3212
32 การทำบัญชีคอนโดมิเนียม กับ พระราชบัญญัติอาคารชุด ฉบับที่4 พ.ศ. 2551 3655
33 การจัดทำบัญชีนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร (ถาม-ตอบ) 5479
34 จ้างสำนักงานทำบัญชี หรือทำเองดี? 3596
35 ตอบปัญหาการเงินด้วย ‘งบกระแสเงินสด’ 4050
36 การบัญชีและการบันทึกทางการเงิน 8794
37 การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดทำและตรวจสอบบัญชี 58671
38 คำถามที่พบบ่อย : บัญชีธุรกิจและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 10540
39 คู่มือนักบัญชี - เรื่องน่ารู้บัญชี 5294
40 จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 19796