Home » หลักการบัญชี และภาษี

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับบัญชี

# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 หลักเกณฑ์การหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ค่าซ่อมบ้าน (ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 ปีภาษี 2554,2555 ) 5206
2 คู่มือภาษีหัก ณ ที่จ่าย แบบบ้าน ๆ e-book ฉบับการ์ตูน โดยกรมสรรพากร 6894
3 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลักเริ่มใช้ 1 กุมภาพันธ์ 55 และผ่อนปรนการใช้เอกสารที่พิมพ์ไว้แล้ว ถึง 31 มกราคม 56 10529
4 เพลง บัญชีรัก ...ธานินทร์ อินทรเทพ 4379
5 ปัญหาในการจัดทำบัญชีของสำนักงานบัญชี..บทคัดย่องานวิจัย 28331
6 ขั้นตอนวิธีการจ่าย/ยื่นแบบภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 91 กรมสรรพากร ประจำปี ทางอินเตอร์เน็ต online 25928
7 หมู่บ้านนักบัญชีแห่งแรกของประเทศไทย 3196
8 คู่มือ ภาษีธุรกิจ SMEs - สิทธิประโยชน์และวิธีปฏิบัติ .. กรมสรรพากร 4578
9 บัญญัติ 10 ประการในการวางระบบบัญชี 7197
10 ตารางสรุปภาษีหัก ณ ที่จ่าย และกำหนดเวลาหักหนังสือรับรองให้ผู้รับ 8355
11 สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 6041
12 หลักการบัญชี : กิจการที่ไม่แสวงหากำไร :สมาคม นิติบุคคลอาคารชุด นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร 31723
13 ความทันสมัยในงานบัญชี : จากการทำบัญชีด้วยมือ ไปสู่การทำบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 15380
14 ลดภาระ เพิ่มประสิทธิภาพงาน ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี 20713
15 การจัดทำบัญชีอย่างง่าย ...โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 14783
16 บัญชีเบื้องต้น..."บทกลอน" 43286
17 คำถามยอดฮิตของผู้ทำบัญชี 5062
18 เอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชี 17437
19 คำศัพท์ทางบัญชีเบื้องต้น 20313
20 ขั้นตอนของการวางระบบบัญชี 19046
21 แม่บทบัญชี 7074
22 วงจรบัญชี 13472
23 งบการเงิน 45647
24 งบกระแสเงินสด 38480
25 ตัวอย่างงบกำไรขาดทุน 61694
26 การนำเสนองบการเงิน 13567
27 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 17946
28 การจัดประเภทของสินทรัพย์ 8717
29 ค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา 34553
30 ศัพท์บัญชี ไทย-อังกฤษ 31782
31 บัญชีนิติบุคคลอาคารชุด ต่างจากทั่วไปอย่างไร 3332
32 การทำบัญชีคอนโดมิเนียม กับ พระราชบัญญัติอาคารชุด ฉบับที่4 พ.ศ. 2551 3832
33 การจัดทำบัญชีนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร (ถาม-ตอบ) 5702
34 จ้างสำนักงานทำบัญชี หรือทำเองดี? 3779
35 ตอบปัญหาการเงินด้วย ‘งบกระแสเงินสด’ 4235
36 การบัญชีและการบันทึกทางการเงิน 8992
37 การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดทำและตรวจสอบบัญชี 59221
38 คำถามที่พบบ่อย : บัญชีธุรกิจและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 10770
39 คู่มือนักบัญชี - เรื่องน่ารู้บัญชี 5430
40 จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 20014