Home » หลักการบัญชี และภาษี

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับบัญชี# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 หลักเกณฑ์การหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ค่าซ่อมบ้าน (ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 ปีภาษี 2554,2555 ) 6138
2 คู่มือภาษีหัก ณ ที่จ่าย แบบบ้าน ๆ e-book ฉบับการ์ตูน โดยกรมสรรพากร 8173
3 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลักเริ่มใช้ 1 กุมภาพันธ์ 55 และผ่อนปรนการใช้เอกสารที่พิมพ์ไว้แล้ว ถึง 31 มกราคม 56 13781
4 เพลง บัญชีรัก ...ธานินทร์ อินทรเทพ 5312
5 ปัญหาในการจัดทำบัญชีของสำนักงานบัญชี..บทคัดย่องานวิจัย 32108
6 ขั้นตอนวิธีการจ่าย/ยื่นแบบภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 91 กรมสรรพากร ประจำปี ทางอินเตอร์เน็ต online 26958
7 หมู่บ้านนักบัญชีแห่งแรกของประเทศไทย 3990
8 คู่มือ ภาษีธุรกิจ SMEs - สิทธิประโยชน์และวิธีปฏิบัติ .. กรมสรรพากร 5389
9 บัญญัติ 10 ประการในการวางระบบบัญชี 8170
10 ตารางสรุปภาษีหัก ณ ที่จ่าย และกำหนดเวลาหักหนังสือรับรองให้ผู้รับ 9411
11 สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 8088
12 หลักการบัญชี : กิจการที่ไม่แสวงหากำไร :สมาคม นิติบุคคลอาคารชุด นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร 36953
13 ความทันสมัยในงานบัญชี : จากการทำบัญชีด้วยมือ ไปสู่การทำบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 18602
14 ลดภาระ เพิ่มประสิทธิภาพงาน ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี 23297
15 การจัดทำบัญชีอย่างง่าย ...โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 15690
16 บัญชีเบื้องต้น..."บทกลอน" 45436
17 คำถามยอดฮิตของผู้ทำบัญชี 6028
18 เอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชี 25071
19 คำศัพท์ทางบัญชีเบื้องต้น 23456
20 ขั้นตอนของการวางระบบบัญชี 19962
21 แม่บทบัญชี 8270
22 วงจรบัญชี 14796
23 งบการเงิน 48716
24 งบกระแสเงินสด 39847
25 ตัวอย่างงบกำไรขาดทุน 73236
26 การนำเสนองบการเงิน 15723
27 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 20440
28 การจัดประเภทของสินทรัพย์ 9809
29 ค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา 37818
30 ศัพท์บัญชี ไทย-อังกฤษ 34645
31 บัญชีนิติบุคคลอาคารชุด ต่างจากทั่วไปอย่างไร 4080
32 การทำบัญชีคอนโดมิเนียม กับ พระราชบัญญัติอาคารชุด ฉบับที่4 พ.ศ. 2551 6203
33 การจัดทำบัญชีนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร (ถาม-ตอบ) 6557
34 จ้างสำนักงานทำบัญชี หรือทำเองดี? 4631
35 ตอบปัญหาการเงินด้วย ‘งบกระแสเงินสด’ 5199
36 การบัญชีและการบันทึกทางการเงิน 9830
37 การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดทำและตรวจสอบบัญชี 63204
38 คำถามที่พบบ่อย : บัญชีธุรกิจและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 11902
39 คู่มือนักบัญชี - เรื่องน่ารู้บัญชี 6309
40 จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 21048