Home » หลักการบัญชี และภาษี

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับบัญชี

# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 หลักเกณฑ์การหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ค่าซ่อมบ้าน (ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 ปีภาษี 2554,2555 ) 5661
2 คู่มือภาษีหัก ณ ที่จ่าย แบบบ้าน ๆ e-book ฉบับการ์ตูน โดยกรมสรรพากร 7467
3 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลักเริ่มใช้ 1 กุมภาพันธ์ 55 และผ่อนปรนการใช้เอกสารที่พิมพ์ไว้แล้ว ถึง 31 มกราคม 56 12443
4 เพลง บัญชีรัก ...ธานินทร์ อินทรเทพ 4759
5 ปัญหาในการจัดทำบัญชีของสำนักงานบัญชี..บทคัดย่องานวิจัย 30638
6 ขั้นตอนวิธีการจ่าย/ยื่นแบบภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 91 กรมสรรพากร ประจำปี ทางอินเตอร์เน็ต online 26335
7 หมู่บ้านนักบัญชีแห่งแรกของประเทศไทย 3530
8 คู่มือ ภาษีธุรกิจ SMEs - สิทธิประโยชน์และวิธีปฏิบัติ .. กรมสรรพากร 4938
9 บัญญัติ 10 ประการในการวางระบบบัญชี 7636
10 ตารางสรุปภาษีหัก ณ ที่จ่าย และกำหนดเวลาหักหนังสือรับรองให้ผู้รับ 8823
11 สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 6929
12 หลักการบัญชี : กิจการที่ไม่แสวงหากำไร :สมาคม นิติบุคคลอาคารชุด นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร 34277
13 ความทันสมัยในงานบัญชี : จากการทำบัญชีด้วยมือ ไปสู่การทำบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 16714
14 ลดภาระ เพิ่มประสิทธิภาพงาน ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี 21949
15 การจัดทำบัญชีอย่างง่าย ...โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 15225
16 บัญชีเบื้องต้น..."บทกลอน" 44189
17 คำถามยอดฮิตของผู้ทำบัญชี 5437
18 เอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชี 20863
19 คำศัพท์ทางบัญชีเบื้องต้น 22199
20 ขั้นตอนของการวางระบบบัญชี 19446
21 แม่บทบัญชี 7555
22 วงจรบัญชี 14065
23 งบการเงิน 47047
24 งบกระแสเงินสด 39231
25 ตัวอย่างงบกำไรขาดทุน 66449
26 การนำเสนองบการเงิน 14534
27 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 19579
28 การจัดประเภทของสินทรัพย์ 9333
29 ค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา 35976
30 ศัพท์บัญชี ไทย-อังกฤษ 33533
31 บัญชีนิติบุคคลอาคารชุด ต่างจากทั่วไปอย่างไร 3632
32 การทำบัญชีคอนโดมิเนียม กับ พระราชบัญญัติอาคารชุด ฉบับที่4 พ.ศ. 2551 5282
33 การจัดทำบัญชีนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร (ถาม-ตอบ) 6095
34 จ้างสำนักงานทำบัญชี หรือทำเองดี? 4155
35 ตอบปัญหาการเงินด้วย ‘งบกระแสเงินสด’ 4608
36 การบัญชีและการบันทึกทางการเงิน 9363
37 การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดทำและตรวจสอบบัญชี 60918
38 คำถามที่พบบ่อย : บัญชีธุรกิจและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 11298
39 คู่มือนักบัญชี - เรื่องน่ารู้บัญชี 5790
40 จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 20480