Home » หลักการบัญชี และภาษี

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับบัญชี# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 หลักเกณฑ์การหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ค่าซ่อมบ้าน (ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 ปีภาษี 2554,2555 ) 6433
2 คู่มือภาษีหัก ณ ที่จ่าย แบบบ้าน ๆ e-book ฉบับการ์ตูน โดยกรมสรรพากร 8467
3 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลักเริ่มใช้ 1 กุมภาพันธ์ 55 และผ่อนปรนการใช้เอกสารที่พิมพ์ไว้แล้ว ถึง 31 มกราคม 56 14272
4 เพลง บัญชีรัก ...ธานินทร์ อินทรเทพ 5565
5 ปัญหาในการจัดทำบัญชีของสำนักงานบัญชี..บทคัดย่องานวิจัย 32469
6 ขั้นตอนวิธีการจ่าย/ยื่นแบบภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 91 กรมสรรพากร ประจำปี ทางอินเตอร์เน็ต online 27205
7 หมู่บ้านนักบัญชีแห่งแรกของประเทศไทย 4232
8 คู่มือ ภาษีธุรกิจ SMEs - สิทธิประโยชน์และวิธีปฏิบัติ .. กรมสรรพากร 5663
9 บัญญัติ 10 ประการในการวางระบบบัญชี 8480
10 ตารางสรุปภาษีหัก ณ ที่จ่าย และกำหนดเวลาหักหนังสือรับรองให้ผู้รับ 9672
11 สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 8745
12 หลักการบัญชี : กิจการที่ไม่แสวงหากำไร :สมาคม นิติบุคคลอาคารชุด นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร 38068
13 ความทันสมัยในงานบัญชี : จากการทำบัญชีด้วยมือ ไปสู่การทำบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 19856
14 ลดภาระ เพิ่มประสิทธิภาพงาน ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี 24120
15 การจัดทำบัญชีอย่างง่าย ...โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 15965
16 บัญชีเบื้องต้น..."บทกลอน" 45805
17 คำถามยอดฮิตของผู้ทำบัญชี 6283
18 เอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชี 26660
19 คำศัพท์ทางบัญชีเบื้องต้น 23928
20 ขั้นตอนของการวางระบบบัญชี 20232
21 แม่บทบัญชี 8537
22 วงจรบัญชี 15104
23 งบการเงิน 49281
24 งบกระแสเงินสด 40139
25 ตัวอย่างงบกำไรขาดทุน 76270
26 การนำเสนองบการเงิน 16293
27 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 20710
28 การจัดประเภทของสินทรัพย์ 10058
29 ค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา 38580
30 ศัพท์บัญชี ไทย-อังกฤษ 35160
31 บัญชีนิติบุคคลอาคารชุด ต่างจากทั่วไปอย่างไร 4348
32 การทำบัญชีคอนโดมิเนียม กับ พระราชบัญญัติอาคารชุด ฉบับที่4 พ.ศ. 2551 6476
33 การจัดทำบัญชีนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร (ถาม-ตอบ) 6815
34 จ้างสำนักงานทำบัญชี หรือทำเองดี? 4896
35 ตอบปัญหาการเงินด้วย ‘งบกระแสเงินสด’ 5455
36 การบัญชีและการบันทึกทางการเงิน 10116
37 การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดทำและตรวจสอบบัญชี 64062
38 คำถามที่พบบ่อย : บัญชีธุรกิจและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 12320
39 คู่มือนักบัญชี - เรื่องน่ารู้บัญชี 6568
40 จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 21320