Home » มองอดีต และการสะสม » เล่าเรื่องหนังสือ วันเด็กแห่งชาติ อดีตถึงปัจจุบัน

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
เล่าเรื่องหนังสือ วันเด็กแห่งชาติ อดีตถึงปัจจุบัน
หนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2502 คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่ หนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2502 - พ.ศ.2553 - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่ หนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2502 - พ.ศ.2553 - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่ หนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2502 - พ.ศ.2553 - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่ หนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2502 - พ.ศ.2553 - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่ หนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2502 - พ.ศ.2553 - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่
หนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2502 - พ.ศ.2553 - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่ หนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2502 - พ.ศ.2553 - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่ หนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2502 - พ.ศ.2553 - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่ หนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2502 - พ.ศ.2553 - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่ หนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2502 - พ.ศ.2553 - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่ หนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2502 - พ.ศ.2553 - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่
หนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2502 - พ.ศ.2553 - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่ หนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2502 - พ.ศ.2553 - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่ หนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2502 - พ.ศ.2553 - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่ หนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2502 - พ.ศ.2553 - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่ หนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2502 - พ.ศ.2553 - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่ หนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2502 - พ.ศ.2553 - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่

ความเป็นมาของวันเด็ก
ริ่มจาก ในปี พ.ศ.2498 ได้มีการลงนามปฏิญญาว่าด้วยสิทธิของเด็กขึ้นเป็นครั้งแรก เป็นผลให้มีการจัดงานฉลองวันเด็กขึ้นในปี พ.ศ.2498 โดยถือวันจันทร์แรกต้นเดือนตุลาคมเป็นวันเด็กของชาติ ซึ่งตรงกับวันเด็กสากล มีประมาณ 40 ประเทศในโลกที่ร่วมกันจัดงานวันเด็ก นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2498 เป็นต้นมา ทางการก็ได้จัดงานฉลองวันเด็กตามกำหนด จนถึงปี พ.ศ.2506 ต่อมาในปี พ.ศ.2508 จึงเปลี่ยนกำหนดวันเด็กเสียใหม่เป็นวันเสาร์ถัดจากเสาร์แรกของเดือนมกราคม ทุกปี จึงมีการงดจัดงานในปี พ.ศ.2507 ไปหนึ่งปี และเลื่อนไปจัดตามกำหนดใหม่เป็นครั้งแรกในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ.2508 นับเป็นการจัดงานครั้งที่ 10 แนวทางการจัดงานวันเด็กมีการเปลี่ยนแปลงอิงกระแสการเมืองไปบ้างเช่นใน พ.ศ.2519 บ้านเมืองเกิดเหตุการณ์สำคัญคือ เหตุการณ์ที่คนไทยฆ่าฟันกันเองใน วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2519 ทำให้คณะกรรมการจัดงานได้กำหนดแนวทางการจัดงานฉลองวันเด็กและเยาวชนแห่งชาติ คือ "เด็กและเยาวชนกับความมั่นคงของชาติ"
 
หนังสือวันเด็กแห่งชาติ 
หนังสือ วันเด็กแห่งชาติเล่มแรกตีพิมพ์เมื่อ พ.ศ.2502  เริ่มแรกมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ใหญ่ได้รู้แนวทางในการอบรมเด็ก และมีเจตนาจะให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจถึงธรรมชาติของเด็กแล้วส่งเสริมให้ เจริญเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้า ซึ่งเป็นบทความทางวิชาการเท่านั้น ต่อมาในปี พ.ศ.2504ได้มีการเพิ่มเรื่องสั้นแสดงภาพชีวิตระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่และวิธี แก้ปัญหายุ่งยากเกี่ยวกับเด็กเข้าไว้ด้วย ต่อมาเนื้อหาขยายเป็น บทความธรรมะ เรื่องสั้น นิทาน บทเพลง ความรู้รอบตัว และบทประพันธ์ต่าง ๆ ต่อมาในปี พ.ศ.2537 มีการเปลี่ยนแปลงรูปโฉมเป็นขนาด 150x210 มม. และมีการเพิ่มเนื้อหาในส่วนของงานเขียน ภาพวาด และกิจกรรมของเด็กๆมาลงตีพิมพ์เป็นสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้นและดำรงรูปแบบนี้ มาจนกระทั่งปัจจุบัน

คำขวัญวันเด็ก 
คำขวัญวันเด็ก เป็นสิ่งหนึ่งที่สื่อมวลชนให้ความสนใจมากในปัจจุบัน และคำขวัญของนายกรัฐมนตรี จะเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในแต่ละปี สำหรับคำขวัญวันเด็กปรากฏในหนังสือวันเด็กแห่งชาติครั้งแรกในเล่มปี พ.ศ.2505 โดยเป็นของ ม.ล.ปิ่น มาลากุล รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ เป็นคำขวัญที่ค่อนข้างยาวคือ
"การศึกษาในโลกกว้าง คลุมไปถึงการที่นักเรียนได้พบ ได้เห็น ได้ยิน ได้ฟัง นอกโรงเรียน ตลอดจนที่บ้านด้วย สรุปได้ว่า สิ่งแวดล้อมทั่วไปมีอิทธิพลต่อตัวนักเรียน ทำให้ดีก็ได้ ทำให้ชั่วก็ได้" 
ส่วนของนายกรัฐมนตรีคำขวัญแรกที่พบตีพิมพ์คือในปี พ.ศ.2508 เป็นของจอมพล ถนอม กิตติขจร ที่กล่าวไว้ว่า "เด็กจะเจริญ ต้องรักเรียนและเพียรทำดี" ต่อมาในปี พ.ศ.2509 โดยนายกฯคนเดิมคือ  "เด็กที่ดีต้องมีสัมมาคารวะ มานะบากบั่น และสมานสามัคคี"

หนังสือวันเด็กที่จัดพิมพ์แล้ว
-หนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2502 เด็กของเรา
-หนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2503 เด็กวัยรุ่นของเรา
-หนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2504 เด็กของเรานี้เป็นที่รัก
-หนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2505 เด็กของเรา ฟัง ดู อ่าน อะไร?
-หนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2506 ของขวัญวันเด็ก 2506
-หนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2507 -งดจัดงาน-
-หนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2508 ไม่ระบุชื่อเรื่อง
-หนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2509 ไม่ระบุชื่อเรื่อง
-หนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2510 -N/A-
-หนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2511 -N/A-
-หนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2512 ไม่ระบุชื่อเรื่อง
-หนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2513 ไม่ระบุชื่อเรื่อง
-หนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2514 ไม่ระบุชื่อเรื่อง
-หนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2515 -N/A-
-หนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2516 -N/A- 
-หนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2517 -N/A-
-หนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2518 ก้าวใหม่ของเยาวชน
-หนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2519 ทางสายใหม่
-หนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2520 หลักชัย
-หนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2521 ไทยทัศน์
-หนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2522 ชัชวาล
-หนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2523 -N/A-
-หนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2524 หัวใจชาติ
-หนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2525 รัตนโกสินทร์
-หนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2526 -N/A-
-หนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2527 -N/A-
-หนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2528 -N/A-
-หนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2529 พัฒนสาร
-หนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2530 -N/A-
-หนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2531 ร่มเกล้า
-หนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2532 จักรวาล
-หนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2533 บ้านเรา
-หนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2534 เจ้าพระยา
-หนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2535 ป่ารักน้ำ
-หนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2536 วันฟ้าใส
-หนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2537 วัยฝันสวย
-หนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2538 ด้วยความรัก
-หนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2539 ภักดีราช
-หนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2540 ปรารถนา
-หนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2541 -N/A-
-หนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2542 เทิดพระบารมี
-หนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2543 มณีแห่งปัญญา
-หนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2544 คุณค่าแห่งชีวิต
-หนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2545 เข็มทิศนำทาง
-หนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2546 โลกกว้างทางปัญญา
-หนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2547 วิชาค่ายิ่งล้ำ สินทรัพย์
-หนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2548 พระมิ่งขวัญ
-หนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2549 พระยศยิ่งยง
-หนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2550 -N/A-
-หนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2551 ชื่นเกล้า
-หนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2552 อรุณรุ่ง
-หนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2553 ดวงใจไทย

ที่มา    http://www.siambook.net

เล่าเรื่อง หนังสือ วันเด็กแห่งชาติ

http://lib.obec.go.th/children-book/intro/intro.pdf