Home » อพาร์ทเมนท์ สำนักงาน พื้นที่เช่า » การวิเคราะห์ทางการเงินของการลงทุนในธุรกิจหอพักและความคิดเห็นของผู้พักอาศัย ต่อการบริการสิ่งอำนวยความสะดวก กรณีศึกษา..

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
การวิเคราะห์ทางการเงินของการลงทุนในธุรกิจหอพักและความคิดเห็นของผู้พักอาศัย ต่อการบริการสิ่งอำนวยความสะดวก กรณีศึกษา..

การวิเคราะห์ทางการเงินของการลงทุนในธุรกิจหอพัก

และ ความคิดเห็นของผู้พักอาศัยต่อการบริการสิ่งอำนวยความสะดวก

กรณีศึกษา หอพัก 191 บริเวณใกล้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผู้นำเสนอผลงาน นางสาวอริสรา วิเชียรรัตนพงษ์  สถานศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม

http://web.spu.ac.th/economics/files/2010/07/Financial-Analysis-of-Dormitory-Investment.pdf

บทคัดย่อ

           มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาโครงสร้างต้นทุน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและรายได้จากการให้บริการต่างๆ เพื่อวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินของการลงทุนสร้างหอพักและเพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้พักอาศัยต่อการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้จากการสัมภาษณ์เจ้าของหอพัก 191 และจากการใช้แบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นในการเลือกที่พักอาศัยของผู้เช่าทั้งหมด 20 ราย

          หอพัก 191 มีพื้นที่ดินกว้าง 12 เมตร ยาว 22.5 เมตร อาคารหอพักมีขนาด 10.5×15.5 เมตร สูง 4 ชั้น ไม่มีลิฟท์ มีห้องจำนวน 20 ห้อง ขนาดห้อง 6.5×6 ตารางเมตร/ห้อง ดำเนินการในรูปแบบ เจ้าของคนเดียวใช้เงินลงทุนเริ่มแรกจำนวน 9.2 ล้านบาท มีระยะเวลาโครงการ 20 ปี ผลการวิเคราะห์ ผลตอบแทนทางการเงิน พบว่ามูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) ณ อัตราคิดลด ร้อยละ 8 เท่ากับ 520,627 บาท
อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน(B/C) เท่ากับ 1.05 และอัตราผลตอบแทนภายในของการลงทุน(IRR) เท่ากับ ร้อยละ 8.54 มีจุดคุ้มทุนเท่ากับ 14 ปี 6 เดือน การประเมินค่าทางการเงินของการสร้างหอพักให้ผลว่าเป็นโครงการที่คุ้มค่าในการลงทุน

         ผลการสำรวจเกี่ยวกับความคิดเห็นและการเลือกที่พักอาศัย พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นผู้เช่าหอพักทั้งหมดเป็นนิสิต/นักศึกษา ร้อยละ 65 มีอายุระหว่าง 21-23 ปีและมีรายได้น้อยกว่า 10,000 บาท/เดือน ร้อยละ 95 มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด ร้อยละ 65 มีจำนวนคนที่พักรวมกันต่อห้องจำนวน 2 คน ร้อยละ 90 มีค่าใช้จ่ายสำหรับที่พักอาศัยระหว่าง 3,000-9,000 บาท ร้อยละ 50 รู้จักหอพักจากการแนะนำจากผู้อื่น ส่วนปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกหอพักสูงสุด คือ ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับที่ทำงานหรือใกล้กับสถาบันศึกษาที่ตนศึกษาอยู่ ปัจจัยรองลงมา คือ ขนาดของห้องพักและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ผู้เช่าต้องการให้หอพักจัดให้มากที่สุด คือ เคเบิ้ลทีวี จากการศึกษาพอสรุปได้ว่า การลงทุนทำธุรกิจหอพักในย่านที่ใกล้กับสถาบันการศึกษามีความคุ้มค่าทางการลงทุนและมีความเสี่ยงไม่มากนัก อย่างไรก็ตามเจ้าของหอพักควรพิจารณาถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่จัดให้ผู้อาศัยและคิดราคาค่าเช่าที่เหมาะสมด้วย

ฉบับเต็ม