Home » ศิลปะ ประดิษฐ์ รีไซเคิล รียูส » ห้องสมุดเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม KU Eco Library มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
ห้องสมุดเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม KU Eco Library มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

KU Eco Library

         Eco Library ซึ่งเป็นผลงานสร้างสรรค์ที่สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินงานร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิงห์ อินทรชูโต ศูนย์ปฏิบัติการออกแบบจากวัสดุเหลือใช้ (Scrap Lab) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อพัฒนาต้นแบบห้องสมุดที่เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและ สิ่งแวดล้อม KU Eco Library เป็นห้องสมุด Eco แห่งแรกในประเทศไทย ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่อความรู้และการสัมผัสจริง นอกจาก สื่อ สิ่งพิมพ์และทรัพยากรสารสนเทศที่รวบรวมไว้ให้บริการแล้ว  ผู้ใช้บริการยังได้เรียนรู้การออกแบบตกแต่งห้องสมุดด้วยวัสดุเหลือใช้ เช่นการดัดแปลงตู้บัตรรายการหนังสือเพื่อใช้ประโยชน์ใหม่ การออกแบบเฟอร์นิเจอร์จากโต๊ะและเก้าอี้ที่เสื่อมสภาพของห้องสมุด การนำชุดยูนิฟอร์มที่ไม่ใช้แล้วมาออกแบบเป็นชุดเก้าอี้รับแขก การใช้เศษกระดุมและเศษวัสดุจากโรงงานนำมาผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์เพื่อใช้งานใน ห้องสมุด

  

171054 14

แนวคิดในการพัฒนาบริการของ KU Eco Library  มีหลักการอยู่ 5 ประการคือ

  1. ส่งเสริม การเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ตามนโยบาย KU Green Campus ด้วยการพัฒนาห้องสมุดจากวัสดุเหลือใช้ และบริการความรู้คู่การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่สัมผัสได้และก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
  2. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยให้บริการนิสิตปัจจุบัน และศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยที่จบการศึกษาไปแล้ว
  3. ส่งเสริมการอ่านทั้งครอบครัวโดยบริการหนังสือน่าอ่านสำหรับ เด็ก เยาวชน ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ
  4. ส่งเสริมการพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยี โดยใช้ระบบห้องสมุดเปิดเผยรหัส (Open Source) “จินดามณี” ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของสำนักหอสมุด
  5. ความ ยั่งยืนและการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยการร่วมมือกับสำนักพิมพ์ ใช้ Eco Library เป็นที่จัดแสดงและนำเสนอหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่ง แวดล้อม และสำนักหอสมุด จะนำหนังสือดังกล่าว หมุนเวียนเพื่อให้บริการในโครงการห้องสมุดชุมชน

ภายใน Eco Library ประกอบด้วย

  1. Common reading space หรือ Eco-space ให้บริการหนังสือทั่วไป เช่น นวนิยาย วรรณกรรมเยาวชน เรื่องสั้น นวนิยายแปล หนังสือธรรม หนังสือความรู้ทั่วไป และหนังสือด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
  2. Kid’s Play-space ให้บริการหนังสือเด็ก เช่น หนังสือนิทาน หนังสือการ์ตูน หนังสือส่งเสริมการเรียนรู้ด้านต่างๆ
  3. Alumni Space เป็นพื้นที่ให้บริการศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับศึกษาหาความรู้เพื่อการประกอบอาชีพ และการศึกษาต่อ รวมทั้งเป็นจุดบริการข่าวสารเพื่อเชื่อมต่อระหว่างศิษย์เก่าและมหาวิทยาลัย

KU Eco Library จึงเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกวัย และเปิดโอกาสให้คนในชุมชนรอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และประชาชนทั่วไป ได้ใช้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย