Home » คอนโด นิติบุคคลอาคารชุด » คู่มือการจัดการน้ำเสีย อาคารประเภท ก ประเภทอาคารชุด

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
คู่มือการจัดการน้ำเสีย อาคารประเภท ก ประเภทอาคารชุด

..

คู่มือการจัดการน้ำเสีย
อาคารประเภท ก
ประเภทอาคารชุด

 

โดย

ศูนย์ช่วยเหลือให้ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม

กรมควบคุมมลพิษ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เมษายน 2553

 

 

        อาคารชุดที่จัดเป็นอาคารประเภท ก เป็นอาคารที่มีห้องพักรวมกันมากกว่า 500 ห้องขึ้นไป ลักษณะน้ำเสียที่มาจากอาคารชุดจึงคล้ายน้ำเสียจากบ้านเรือนทั่วไป คือ มีปริมาณสารอินทรีย์ ไขมันสูง นอกจากนี้อาจพบสา่รเคมีประเภท สารทำความสะอาด สารฆ่าเชื้อ ปะปนมากับน้ำเสียได้ ปริมาณน้ำเสียจากอาคารชุดเฉลี่ย 500 ลิตร/วัน/ยูนิต

         เนื้อหาภายในคู่มือฯ ประกอบด้วย การลดปริมาณและความสกปรกของน้ำเสีย การบำบัดน้ำเสีย วิธีการตรวจสอบปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาของระบบบำบัดน้ำเสีย

ดาวน์โหลด คู่มือฯ