Home » ศาสนา ธรรมะ ความดี » หลวงพ่อชา สุภัทโท วัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
หลวงพ่อชา สุภัทโท วัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี

หลวงพ่อชา สอนทำสมาธิ

 

เสียงธรรมหลวงพ่อชา

http://www.fungdham.com/sound/cha.html

Link Menu :: เสียงธรรมหลวงพ่อชา | ประวัติ | รูปภาพ | หนังสือ-บทความ | เว็บไซต์

หลวงพ่อชา สุภัทโท
วัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี

ที่

เรื่อง

ฟังออนไลน์

ดาวน์โหลด

001

อยู่เพื่ออะไร 1 (ธรรมคีตะ)

002

อยู่เพื่ออะไร 2 (ธรรมคีตะ)

003
เทศน์โปรดนางแสตนตันกับนางไวท์เฮาส์
004
สนทนาธรรมกับญาติโยมในกรุงเทพฯ
005
"เทศนาในงานทอดกฐิน" จ.ร้อยเอ็ด ๒๕๒๒
006
"อบรมพระนิสิตจุฬา-รามคำแหง" ๒๕๒๑
007
"อ่านใจธรรมชาติ" (ความอยาก)
008
"ตอบปัญหาธรรมะคนไทยในอเมริกา-วอชิงตัน"
009
"น้ำไหลนิ่ง" อบรมคณะหัวหน้าศาล
010
"บ้านที่แท้จริง"
011
"หัวใจพุทธศาสนา" เทศน์ในวันทอดกฐิน
012
"อบรมภิกษุสามเณร" วัดบูรพาราม
013
"หัวใจพุทธศาสนา"
014
"อาหารใจ"
015
"สมาธิภาวนา ๑" ที่แฮมสเตทวิหาร อังกฤษ
016
"สมาธิภาวนา ๒" รัฐแมสซาจูเสตต์
017
"ปัจจุบันธรรม"
018
"เทศน์วันพระ" ๒๕๒๒
019
"เทศนาบ้านก่อ" วัดบ้านก่อนอก
020
"หลุดพ้นด้วยปัญญา" อบรมภิกษุสามเณร
021
"ธรรมวินัย" อบรมภิกษุสามเณร
022
"อบรมพระภิกษุสามเณร" ก.พ. 23
023
"อบรมพระภิกษุสามเณร" ส.ค. 24
024
"อบรมพระภิกษุสามเณร" ก.ค. 21
025
"สนทนาธรรมกับคณะนายสัญญา ธรรมศักดิ์"
026
"สนทนาธรรมกับลูกศิษย์ต่างชาติ"
027
"ไม่แน่" (ธรรมะเบ็ดเตล็ด)
028
"อบรมธรรม การเข้าสู่หลักธรรม"
029
อบรมพระภิกษุ สามเณร รวมทั้งท่านสุขุม
030
"สัมมาทิฏฐิ" อบรมภิกษุสามเณร
031
"ให้โอวาทภิกษุ สามเณรและญาติโยม
032
"อบรมภาวนา"
033
"พละ 5 (อินทรีย์5)"
034
"ธรรมมาวุธ"
035
"อบรมธรรมะทั่วไป"
036
เทศนาในพรรษา "ความเห็นชอบ"
037
อบรมพระภิกษุ สามเณร
038
อบรมพระภิกษุ สามเณรในพรรษา
039
อบรมพระนวกะ
040
"มีศีลมีปัญญา"
041
"อยู่เพื่ออะไร ทำเพื่ออะไร"
042
"ปฏิบัติด้วยการปล่อยวาง"
043
อบรมญาติโยม
044
วันอุโบสถศีล
045
สนทนาสัมมาปฏิบัติ
046
"สมาธิ-จิต"
047
"แสวงบุญละบาป"
048
"รู้จักตน"
049
"ศรัทธากับปัญญา"
050
"สูตรแก้ทุกข์"
051
"ธรรมะคือธรรมชาติ"
052
"สัจธรรม"
053
เทศน์รับผ้าป่ากรุงเทพฯ
054
"ภาษาธรรม"
055
เทศน์รับเทียนพรรษา
056
ตอบปัญหาธรรมะ
057
"ความสงบ"
058
"ทัศนาจรทางปัญญา"
059
"ให้ศีลรักษาเรา"
060
"ฝึกดูจิต"
061
อบรมหลังปาฏิโมกข์
062
"ฉลาดในการรักษาจิต"
063
"ธรรมที่หยั่งรู้ยาก"
064
"ยืน เดิน นั่ง นอน ปราศจากความทุกข์"
065
"พุทธบริษัทแท้"
066
"ปัญหามี เฉลยก็มี"
067
"ข้อวัตรปฏิบัตร"
068
อบรมภิกษุ สามเณรและแม่ชี
069
"เสื่อมเพราะอะไร"
070
"สำคัญที่ใจ"
071
อบรมอาสาหมู่บ้าน
072
"อย่าอยู่อย่างประมาท"
073
"ปฏิบัติที่ตรงไหน"
074
"เข้าวัดทำไมเพื่ออะไร"
075
"สี ลัพพตปรามาส"
076
"สัมมาสมาธิ"
077
"ดูจิตให้เป็น"
078
"นอกเหตุเหนือผล"
079
"การเอาใจฟังธรรม"
080
"ความพอดี"
081
สอนนาค พิธีอุปสมบท
082
"ปฏิปทา สัมมาปฏิบัติ"
083
"กุศลอันเลิศ"
084
"ปฏิบัติหรือวิบัติ"
085
"ความเพียร"
086
"สมมุติ-วิมุตติ"
087
"ข้อปฏิบัติไม่ผิด"
088
"ภพ-ชาติ สัมมาทิฏฐิ"
089
"ส่งข่าวถึงลูกศิษย์ต่างชาติ"
090
"ถึงพุทธศาสนา ต้องปฏิบัติ"
091
"ฝึกหัดเปลี่ยนนิสัย"
092
"บรรพชา"
093
"บวชเพื่ออะไร"
094
"ค้นหาความสงบ"
095
"การทำสมาธิ"
096
"การเข้าใจเรื่องการปฏิบัติ"
097
"ปล่อยวาง ว่างสบาย"
098
"ถึงพระรัตนตรัย"
099
"บ้านกรรมฐาน"
100
"การปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์"
101
"ปัญญาในวิมุตติ"
102
"พุทธศาสนาแบบเถรวาท"
103
สนทนาธรรมกับอาจารย์สุเมโธ
104
อบรมคณะวิทยาลัยครู
105
"อาศัยความอยาก เพื่อทำลายความอยาก"
106
ตอบปัญหาลูกวัด
107
"วันสงกรานต์"
108
สนทนาธรรมกับพระฝรั่ง
109
"น้อมใจสู่ธรรม"
110
"คาถาเศรษฐี"
111
"ความเสื่อมของการปฏิบัติ"
112
"รู้แจ้งในธรรม"
113
"การทำอุโบสถ"
114
"เมื่อไรที่เราไม่ภาวนานั้นไม่มี"
115
"ก้อนเสื่อม"
       
ธรรมเทศนาสำเนียงอิสาน หลวงปู่ชา สุภทฺโท

001

ตอนที่ ๑

002

ตอนที่ ๒
003
ตอนที่ ๓
004
ตอนที่ ๔
005
ตอนที่ ๕
006
ตอนที่ ๖
007
ตอนที่ ๗
008
ตอนที่ ๘
009
ตอนที่ ๙
010
ตอนที่ ๑๐
011
ตอนที่ ๑๑-๑
012
ตอนที่ ๑๑-๒
013
ตอนที่ ๑๑-๓
014
ตอนที่ ๑๑-๔
015
ตอนที่ ๑๒-๑
016
ตอนที่ ๑๒-๒
017
ตอนที่ ๑๒-๓
018
ตอนที่ ๑๓-๑
019
ตอนที่ ๑๓-๒
020
ตอนที่ ๑๓-๓
021
ตอนที่ ๑๓-๔
022
ตอนที่ ๑๔-๑
023
ตอนที่ ๑๔-๒
024
ตอนที่ ๑๔-๓
025
ตอนที่ ๑๔-๔
026
ตอนที่ ๑๕-๑
027
ตอนที่ ๑๕-๒
028
ตอนที่ ๑๕-๓
029
ตอนที่ ๑๕-๔
030
ตอนที่ ๑๖-๑
031
ตอนที่ ๑๖-๒
032
ตอนที่ ๑๖-๓
033
ตอนที่ ๑๖-๔
       
CD ชุดหลวงพ่อชาบรรยายธรรมะ และตอบปัญหา
แก่ คณะศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์
(ขอขอบคุณ CD จากคุณ Ebi สมาชิกเว็บลานธรรม)

ที่

เรื่อง

ฟังออนไลน์

ดาวน์โหลด

001

ไฟล์ที่ 1

002

ไฟล์ที่ 2

003

ไฟล์ที่ 3

004

ไฟล์ที่ 4

005

ไฟล์ที่ 5

006

ไฟล์ที่ 6

007

ไฟล์ที่ 7

008

ไฟล์ที่ 8

       
เสียงบรรยายธรรมของหลวงปู่ชา สุภทฺโท โดยสำนักสงฆ์วัดป่าแก้ว จ.เชียงใหม่

001

แนวการปฏิบัติธรรม

002

วิมุติ

003

ทางพ้นทุกข์

004

ความสงบบ่อเกิดปัญญา

005

การปล่อยวาง

006

น้ำไหลนิ่ง

007

ไม่แน่

008

การเข้าสู่หลักธรรม

009

ธรรมที่หยั่งรู้ยาก

010

ต่อสู้ความกลัว

011

กบเฒ่านั่งเฝ้ากอบัว

012

ทำใจให้เป็นบุญและธรรมะธรรมชาติ

013

สัมมาปฏิปทา

014

สัมมาสมาธิ

015

อยู่เพื่ออะไรและธรรมะปฏิสันถาร

016

ปฏิบัติธรรมกันเถิด และสัมมาทิฏฐิที่เยือกเย็น

017

สมมุติบัญญัติ-สมมุติสัจจะ