Home » ตัวอย่างคู่มือ,เอกสาร,แบบฟอร์ม » แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ (สำหรับนิติบุคคลอาคารชุด/หมู่บ้านจัดสรร)

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ (สำหรับนิติบุคคลอาคารชุด/หมู่บ้านจัดสรร)

(ตัวอย่าง สำหรับนิติบุคคลอาคารชุด/หมู่บ้านจัดสรร)

แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ

คำชี้แจง   : แบบสอบถามนี้ใช้ประกอบการวิจัยเท่านั้น ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับสูงสุด
คำอธิบาย : กรุณาตอบข้อคำถาม โดยทำการเลือกช่อง  หน้าคำตอบหรือช่องที่ตรงกับความเป็นจริง

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

                                     
ที่ คำถาม ตัวเลือก
1.

เพศ

ชาย
หญิง
2.

การใช้ประโยชน์

พักอาศัยอยู่เองให้ญาติพักอาศัย
ให้ผู้อื่นเช่าอื่นๆ (ระบุ) 
3.

ระยะเวลาพักอาศัย

น้อยกว่า 1 ปี1-2ปี3-4 ปี
5-6ปี7-8ปีมากกว่า10ปี
4.

จำนวนรถยนต์

ไม่มี1คัน2คัน
3คันมากกว่า3คัน
5.

ทะเบียนรถยนต์

คันที่1 
คันที่2 
 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจ

คำชี้แจง : ระดับ  ดีมาก     = ดีอย่างไม่มีที่ติ
                        ดี          = เกินความคาดหวัง
                        พอใช้    = พึงพอใจ
                        ปรับปรุง  = ไม่พึงพอใจแต่ยังอยู่ในระดับที่รับได้
                        แย่มาก   = ไม่พึงพอใจเป็นอย่างมาก
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
ที่ รายการ ตัวเลือก
ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง แย่มาก
1.

ความโปร่งใสในการดูแลบริหารจัดการด้านการเงิน

 
2.

ความถูกต้องในรายงานงบการเงิน

3.

กิริยามารยาทของพนักงานนิติบุคคลฯ

4.

คุณภาพการให้บริการของพนักงานนิติบุคคลฯ

5.

ความถูกต้องของการรับชำระเงิน

6.

ความซื่อสัตย์ โปร่งใส ไว้ใจได้ของพนักงาน

7.

มารยาทในการรับโทรศัพท์

8.

การประชาสัมพันธ์

9.

การรับเรื่องแจ้งซ่อม

10.

การทวนสอบการบริการของช่าง

11.

ความปลอดภัย

12.

ความสะอาดในอาคาร

13.

มารยาท รปภ.

14.

มารยาท แม่บ้าน

15.

ระบบ TV

16.

ระบบ ลิฟต์

17.

ระบบ ไฟฟ้าส่วนกลาง

18.

ระบบ น้ำประปา

19.

สระว่ายน้ำ (ถ้ามี)

20.

ห้องออกกำลังกาย(ถ้ามี)

21.

ระดับความสุขที่ได้พักอาศัยที่นี้

22.

ระดับความพึงพอใจต่อแบบสอบถาม


ข้อเสนอแนะ