Home » ตัวอย่างคู่มือ,เอกสาร,แบบฟอร์ม » หลักการเขียน/ตัวอย่าง จดหมายทวงหนี้ หนังสือเตือน/แจ้งยอดค้างชำระ

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
หลักการเขียน/ตัวอย่าง จดหมายทวงหนี้ หนังสือเตือน/แจ้งยอดค้างชำระ

จดหมายทวงหนี้ เป็นจดหมายที่ผู้ขายเขียนไปถึงลูกค้าเพื่อแจ้งหนี้ให้ทราบและติดตามทวงถามหนี้นั้น 

หลักในการเขียนจดหมายทวงหนี้

       • เลือกใช้ข้อความและสำนวนให้เหมาะกับลูกค้าและโอกาส จะต้องระมัดระวังคำพูดมิให้เป็นการดูหมิ่นลูกค้า แต่ควรเขียนด้วยภาษาสุภาพและแสดงความคาดหวังว่าลูกค้าจะชำระค่าสินค้าโดย เร็ว
       • จดหมายทวงหนี้ในครั้งแรก ควรเขียนเพียง เตือนลูกค้าว่าครบกำหนดชำระหนี้แล้วขอให้รีบชำระด้วย
       • หากเขียนจดหมายทวงหนี้ไปครั้งหนึ่งแล้วยังไม่ได้รับคำตอบจากลูกค้าแต่อย่าง ใด อาจเขียนจดหมายติดตามเป็นครั้งที่สอง โดยขอให้ลูกค้าแจ้งเหตุผลอันสมควร และเขียนอย่างสุภาพนุ่มนวลที่สุด โดยเขียนอ้างถึงความปรารถนาดีที่จะรักษาชื่อเสียงและความเชื่อถือทางการเงิน ที่ดีของลูกค้า
       • หากส่งจดหมายทวงหนี้ไปแล้ว 2-3 ฉบับ แต่ยังไม่ได้รับคำตอบ อาจจะยื่นกำหนดเวลาชำระเงินให้เป็นคำขาดและอาจอ้างอิงถึงการดำเนินงานตาม กฎหมาย

 

********************จดหมายทวงหนี้ ฉบับแรก************************
 

เรื่อง ขอแจ้งยอดเงินค้างชำระ

เรียน ท่านเจ้าของร้านเอื้ออะไหล่ยนต์


       บริษัทศิริพัฒน์ จำกัด ขอเรียนว่า ท่านยังมียอดเงินค้างชำระซึ่งครบกำหนดชำระเมื่อวันที่
30 ตุลาคม ศกนี้ เป็นจำนวน 7,000.00 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน)


       โปรดตรวจสอบบัญชีที่ได้แนบมาด้วยนี้ หากรายการใดคลาดเคลื่อนกรุณาติดต่อโดยตรงกับบริษัท แต่หากถูกต้องแล้วกรุณาลงลายมือชื่อในใบรับรองที่แนบมานี้แล้วส่งคืนไปยัง บริษัทภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ มิฉะนั้นจะถือว่ายอดเงินดังกล่าวถูกต้อง

ขอแสดงความนับถือ
.....................................
(_________________)
ผู้จัดการฝ่ายเครดิต

 

***************************

จดหมายทวงหนี้ ฉบับต่อๆไป

เรียน ท่านเจ้าของร้านแสงทอง

       ตามที่ท่านได้ซื้อสินค้าจากบริษัทศิริพัฒน์ จำกัด ไปตามรายการในใบสั่งซื้อเลขที่ 211 ลงวันที่ 1 กันยายน 2547 และครบกำหนดชำระเงินแล้วนั้น บริษัทฯ ยังไม่ได้รับชำระเงินจากท่าน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดชำระเงินโดยเร็วจะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ
………………………
(_______________)
ผู้จัดการฝ่ายเครดิต


*******************************************


เรียน ท่านเจ้าของร้านแสงทอง

       บริษัทศิริพัฒน์ จำกัด ได้มีจดหมายเรียนให้ท่านทราบว่า ท่านยังมีบัญชีค้างชำระกับเราตั้งแต่เดือนตุลาคม 2547 แต่จนบัดนี้ ก็ยังมิได้รับคำตอบหรือชำระเงินแต่อย่างใด

       บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้เงินหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจการค้า จึงขอให้ท่านชำระเงินให้แก่เราอย่างช้าภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน ศกนี้

หวังว่าจะได้รับการชำระเงินจากท่านในเร็ววันนี้ จึงขอขอบคุณมาล่วงหน้า

 


ขอแสดงความนับถือ
…………………..
(______________)
ผู้จัดการฝ่ายเครดิต


******************************************************เรียน ท่านเจ้าของร้านแสงทอง

       ตามที่บริษัทศิริพัฒน์ จำกัด ได้เตือนให้ท่านชำระค่าสินค้า ยอดค้างชำระประจำเดือนตุลาคม 2547 มาแล้วหลายครั้ง แต่ไม่ได้รับการติดต่อกลับไปแต่อย่างใด

       บริษัทฯ เสียใจที่จะต้องเรียนให้ทราบว่า ถ้าท่านไม่ชำระเงินให้แก่บริษัทภายในวันที่ 10 มกราคม ศกนี้ เราจำเป็นต้องให้ทนายความของบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินเรื่องแทนเราทันที

โปรดจัดการชำระหนี้ภายในเวลาที่กำหนดนี้ หรือติดต่อให้เราทราบว่าท่านจะดำเนินการอย่างไรโดยเร็วที่สุด

 

ขอแสดงความนับถือ
………………………
(__________)
ผู้จัดการฝ่ายเครดิต

 

***************************************************

จดหมายทวงหนี้ ฉบับทนาย

ที่ 011147/021294 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2547

เรื่อง ขอให้ชำระหนี้

เรียน คุณ___________

       อ้างถึง คำขอเช่าให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ GSM Advance เลขหมาย 18731851
ตามที่ท่านได้ทำสัญญาเช่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในเลขหมายที่อ้างถึงกับ บริษัทแอดวานซ์ อินโพร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และได้ค้างชำระค่าเช่าเลขหมายและค่าบริการของเลขหมายดังกล่าว เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 2,290 บาท ปรากฏตามใบแจ้งหนี้ที่บริษัทฯ ได้เรียกเก็บจากท่านแล้วนั้น

       โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้าในฐานะผู้รับมอบอำนาจ ขอแจ้งให้ท่านได้โปรดนำเงินจำนวนดังกล่าว ไปชำระ ณ สำนักบริการ AIS หรือร้านเทเลวิชทั่วประเทศ หรือชำระเข้าบัญชีของบริษัทฯ (ตามใบแจ้งการชำระเงินข้างล่างนี้) ภายในกำหนด 7 วันนับแต่วันที่ท่านได้รับหนังสือฉบับนี้

       หากท่านยังคงเพิกเฉย ข้าพเจ้ามีความจำเป็นต้องดำเนินคดีตามกฎหมายกับท่าน พร้อมทั้งดำเนินการยึด อายัดทรัพย์สิน เงินเดือนหรือบัญชีเงินฝากธนาคารของท่าน และท่านต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าฤชาธรรมเนียม ค่าทนายความ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีพร้อมดอกเบี้ยด้วย

อนึ่ง หากท่านได้ชำระเงินไปก่อนได้รับหนังสือนี้ ต้องกราบขออภัยเป็นอย่างสูง

ขอแสดงความนับถือ

.................................
(___________)
ผู้รับมอบอำนาจทนายความ

 

 

ที่มา  avaccount.com