Home » ตัวอย่างคู่มือ,เอกสาร,แบบฟอร์ม » ตัวอย่าง สัญญาจ้างบริหารชุมชน

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
ตัวอย่าง สัญญาจ้างบริหารชุมชน

ตัวอย่าง

สัญญาจ้างบริหารชุมชนเอื้ออาทรแบบบูรณาการ

---------------------------

 

              สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ ......................................เมื่อวันที่ .................................ระหว่างการเคหะแห่งชาติ  โดย............................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “กคช”  ฝ่ายหนึ่งกับ......................................โดย................................สำนักงานเลขที่........................................................     ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า  “ผู้รับบริหาร”

              ด้วย กคช. ได้จัดทำโครงการบ้านเอื้ออาทรสำหรับผู้มีรายได้น้อยได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง   และเพื่อให้การบริหารชุมชนในโครงการบ้านเอื้ออาทรเป็นชุมชนที่น่าอยู่อาศัยอย่างยั่งยืน สมาชิกชุมชนมีวินัย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  มีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีโอกาสในการสร้างรายได้และหรือลดค่าใช้จ่ายบนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง  ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเอื้ออาทรต่อกัน  เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความเข้มแข็ง  มีศักยภาพและขีดความสามารถบริหารจัดการชุมชนของตนเองได้โดยใช้การบริหารจัดการระบบองค์กรชุมชนในรูปนิติบุคคล  ดังนั้น ทั้งสองฝ่ายจึงตกลงกันทำสัญญาดังต่อไปนี้

             ข้อ 1.  กคช. ตกลงให้ผู้รับบริหารเป็นผู้บริหารชุมชนและผู้รับบริหารตกลงเป็นผู้บริหารชุมชนในโครงการบ้านเอื้ออาทร  กคช.  จำนวน ...........โครงการ ประกอบด้วย

โครงการ.............................จำนวน............หน่วย

โครงการ.............................จำนวน............หน่วย

โครงการ.............................จำนวน............หน่วย

รวม.............หน่วย  และรายการทรัพย์สินชุมชน  ปรากฏตามรายการที่แนบท้ายสัญญา  ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้  มีกำหนดเวลา...........ปี  นับตั้งแต่วันที่....................ถึงวันที่........................

                         เมื่อครบกำหนดเวลาตามวรรคแรกแล้ว  หากองค์กรชุมชนยังไม่สามารถบริหารจัดการชุมชนของตนเองได้  และผลการดำเนินงานของผู้รับบริหารผ่านเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินการจาก กคช. แล้ว กคช. จะพิจารณาต่อสัญญาให้เป็นคราว ๆ ไม่น้อยกว่าคราวละ 3 เดือน โดยทำสัญญาจ้างบริหารฉบับใหม่ตามเงื่อนไขที่  กคช. กำหนด

              ข้อ 2. การบริหารชุมชนตามสัญญานี้  ผู้รับบริหารต้องดำเนินการตามขอบเขตรายละเอียดและแผนการบริหารชุมชนตามที่แนบท้ายสัญญานี้  และถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ประกอบด้วย

2.1  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารชุมชนเอื้ออาทร จำนวน          หน้า

2.2  ขอบเขตรายละเอียดและแผนการบริหารชุมชน     จำนวน         หน้า

2.3  ข้อเสนอการบริหารของผู้รับบริหาร                        จำนวน         หน้า

              ข้อ 3.  ในการบริหารชุมชนตามสัญญานี้  ผู้รับบริหารจะได้ค่าตอบแทนการบริหารดังนี้

3.1 ค่าตอบแทนการบริหารชุมชนแบบเบ็ดเสร็จ  โดยแยกเป็นรายโครงการไม่เกินอัตราที่กำหนด ดังนี้

โครงการ............อัตราหน่วยละ.................บาท (..............................)ต่อเดือน

โครงการ............อัตราหน่วยละ.................บาท (..............................)ต่อเดือน

โครงการ............อัตราหน่วยละ.................บาท (..............................)ต่อเดือน

รวมเป็นเงินทั้งสิ้นเดือนละ..................บาท(.................................................)และรวมทั้งสัญญาเป็นเงิน.....................................บาท(........................................)  โดยมีหลักเกณฑ์  ดังนี้.-

3.1.1  กรณีที่ กคช.ส่งมอบอาคารให้ผู้ได้สิทธิไม่เกินร้อยละ  50  ของจำนวน             หน่วยทั้งโครงการให้เบิกค่าตอบแทนตามขนาดโครงการดังนี้.-

 -     จำนวนไม่เกิน 1,000  หน่วย  ให้เบิกค่าตอบแทน 150 บาท/หน่วย/เดือน

 -     จำนวน  1,001 –1,500 หน่วย ให้เบิกค่าตอบแทน  140 บาท/หน่วย/เดือน

 -     จำนวน 1,501 หน่วยขึ้นไป  ให้เบิกค่าตอบแทน 130 บาท/หน่วย/เดือน

3.1.2  กรณีที่ กคช. ส่งมอบอาคารให้ผู้ได้สิทธิไม่เกินร้อยละ  50     ของจำนวนหน่วย   ทั้งโครงการให้เบิกค่าตอบแทนตามข้อ 3.1  

การเบิกค่าตอบแทนตามวรรคแรกให้ถือตามเกณฑ์การส่งมอบอาคารให้ผู้ได้สิทธิ  ณ วันสิ้นเดือนของทุกเดือน

ในกรณีที่อัตราค่าตอบแทนตามข้อ  3.1 ต่ำกว่าอัตราค่าตอบแทนตามข้อ 3.1.1  ให้ผู้รับบริหารเบิกค่าตอบแทนการบริหารชุมชนตามข้อ 3.1 โดยไม่ถือตามเกณฑ์การรับมอบอาคารให้ผู้ได้สิทธิ

ทั้งนี้ผู้รับบริหารจะต้องจัดหาบุคลากรเพื่อมาปฏิบัติงานตามจำนวนที่กำหนดไว้ในตารางการจัดบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานบริหารชุมชนในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารชุมชนเอื้ออาทรแบบบูรณาการที่แนบท้ายสัญญานี้และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

3.2  ค่าตอบแทนที่เกิดจากการบริหารสัญญาจัดประโยชน์ทรัพย์สินชุมชน                            

3.2.1ในกรณีที่ผู้รับบริหารเป็นผู้กำกับ ดูแล ควบคุมคู่สัญญาจัดประโยชน์ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาถูกต้องครบถ้วน  ผู้รับบริหารได้รับค่าตอบแทนอัตราร้อยละ 10 (สิบ) ของค่าตอบแทนรายเดือนที่  กคช.  ได้รับจากสัญญาจัดประโยชน์

3.2.2ในกรณีที่ผู้รับบริหาร เป็นผู้กำกับ ดูแล ควบคุมคู่สัญญาจัดประโยชน์ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาถูกต้องครบถ้วนและรับผิดชอบจัดเก็บเงินตามสัญญาจัดประโยชน์ นอกจากค่าตอบแทนตาม 3.2.1แล้ว  ผู้รับบริหารจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มอีกดังนี้

  • ถ้าผู้รับบริหารจัดเก็บเงินได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของเงินค่าตอบแทนตามสัญญาจัดประโยชน์  ผู้รับบริหารจะได้รับค่าตอบแทนอัตราร้อยละ 5 (ห้า) ของเงินที่จัดเก็บได้ตามสัญญาจัดประโยชน์
  • ถ้าผู้รับบริหารจัดเก็บเงินได้ต่ำกว่าร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของเงินค่าตอบแทนตามสัญญาจัดประโยชน์ ผู้รับบริหารยินยอมให้ กคช. ปรับอัตราร้อยละ 2 (สอง) ต่อวันของเงินที่จัดเก็บไม่ได้จนกว่าจะจัดเก็บได้และนำส่ง กคช.

หากผู้รับบริหารไม่นำส่งเงินที่จัดเก็บได้ตาม 3.2.2 ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผู้รับบริหารจะต้องชำระค่าปรับอัตราร้อยละ 1 (หนึ่ง) ต่อวันของเงินที่ไม่นำส่งนับแต่วันที่ถึงกำหนดส่งเงินจนกว่าจะนำส่งเงินจนครบถ้วนตามจำนวน

กคช. จะแจ้งให้ผู้รับบริหารทราบเป็นหนังสือเกี่ยวกับสัญญาจัดประโยชน์ทรัพย์สินชุมชนที่ผู้รับบริหารจะต้องดำเนินการตาม 3.2.1 และ 3.2.2  โดยหนังสือดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ด้วย

3.3  ค่าตอบแทนจากการบริหารลูกหนี้

3.3.1 ผู้รับบริหารจะได้รับค่าตอบแทนการบริหารลูกหนี้ เมื่อสามารถบริหารให้ไม่มีหนี้ค้างชำระมากกว่าร้อยละ 90 ของจำนวนลูกหนี้ที่บริหาร โดย กคช. กำหนดค่าตอบแทนเป็นเงิน    60 บาท/หน่วย/เดือน  เฉพาะส่วนที่ไม่มีหนี้ค้างชำระเกินกว่าร้อยละ 90  ของจำนวนลูกหนี้ที่บริหาร          ทั้งกรณีขอสินเชื่อกับธนาคาร (Post Finance) และกรณีทำสัญญาเช่าซื้อกับ กคช.

3.3.2 กรณีทำสัญญาเช่าซื้อกับ กคช. นอกจากค่าตอบแทนตามข้อ 3.3.1 แล้ว ผู้รับบริหารจะได้รับค่าตอบแทนการบริหารลูกหนี้เพิ่มเติม เมื่อสามารถบริหารให้ยอดหนี้ค้างชำระเช่าซื้อลดลงจากเดือนที่ผ่านมา ในอัตราร้อยละ 2 ของยอดหนี้ค้างชำระค่าเช่าซื้อที่ลดลง

3.4  ค่าปรับการบริหารลูกหนี้

3.4.1 กรณีขอสินเชื่อกับธนาคาร (Post Finance)หากผู้รับบริหาร บริหารแล้วมีหนี้ค้างชำระจนเป็นเหตุให้ กคช. ต้องรับซื้ออาคารจากธนาคารผู้ให้กู้ ผู้รับบริหารต้องชำระค่าปรับในอัตราร้อยละ 20 ของดอกเบี้ยที่ กคช. จ่ายให้กับธนาคารเมื่อมีการซื้อคืนอาคาร

3.4.2 กรณีทำสัญญาเช่าซื้อกับ กคช. หากผู้รับบริหาร บริหารแล้วมีลูกหนี้ค้างชำระตั้งแต่ 3 งวด ผู้รับบริหารจะต้องชำระค่าปรับในอัตราร้อยละ 20 ของค่าเช่าซื้อที่ค้างตั้งแต่ 3 งวด

3.4.3 กรณีหนี้ค่าเช่าซื้อค้างชำระ ตั้งแต่ 3 งวดขึ้นไปก่อนที่ผู้รับบริหารเข้ารับบริหาร ให้ผู้รับบริหารดำเนินการติดตามหนี้ หรือดำเนินการบอกเลิกสัญญากับผู้เช่าซื้อให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลา 3 เดือน  และเมื่อครบกำหนด 3 เดือนแล้วมีลูกหนี้ค้างชำระตั้งแต่ 3 งวดขึ้นไป ผู้รับบริหารต้องชำระ ให้คิดค่าปรับตามหลักเกณฑ์ ข้อ 3.4.2  

                ข้อ 4. เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา  ผู้รับบริหารได้นำหลักประกันเป็นเงินสดหรือหนังสือค้ำประกันของ..............เลขที่..................จำนวน....................................บาท (..............) มามอบให้ กคช. ยึดถือไว้ในวันที่ทำสัญญานี้

                         หลักประกันที่ผู้รับบริหารนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง กคช. จะคืนให้เมื่อผู้รับบริหารพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้วและได้มีการยื่นคำร้องขอคืนแล้ว

                         ในกรณีที่ระยะเวลาการทำงานของผู้รับบริหารต้องยืดออกไปเพราะเหตุใด ๆ ก็ตามถ้า กคช. เห็นว่าระยะเวลาแห่งความรับผิดตามสัญญา  เกินกว่าระยะเวลาแห่งอายุหนังสือค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้  และได้แจ้งให้ผู้รับบริหารทราบแล้ว  ผู้รับบริหารจะต้องจัดหาหนังสือค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญามาใหม่หรือให้ธนาคารผู้ค้ำประกันยืดเวลาแห่งหนังสือค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญาเดิมออกไปอีก ไม่น้อยกว่าระยะเวลาแห่งความรับผิดของผู้รับบริหารตามสัญญานี้

               ข้อ 5.  ผู้รับบริหารจะต้องทำรายงานผลการปฏิบัติงาน  รายการบัญชีรับ –จ่าย  แยกเป็นรายโครงการให้แก่ กคช. ทราบภายในวันสิ้นเดือนของทุกเดือน  เมื่อ กคช. ได้ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของ กคช. ว่าปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขของสัญญานี้แล้ว กคช. จึงจะจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้รับบริหารภายในเวลาอันสมควร โดยการจ่ายค่าตอบแทนจะพิจารณาตามหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนแยกเป็นรายโครงการ

                          ผู้รับบริหารจะต้องรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนงานตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งเสนอแนวทางการแก้ไขให้ กคช. ในทุกรอบ 3 เดือน และต้องรายงานแยกตามโครงการโดยส่งมอบให้ กคช. พร้อมกัน

                ข้อ 6.  ถ้าผู้รับบริหารมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารรายละเอียดแนบท้ายสัญญาข้อหนึ่งข้อใดก็ดี  หรือประพฤติผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งก็ดี  กคช. มีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้และมีอำนาจจ้างผู้อื่นทำงานจ้างนี้ต่อจากผู้รับบริหารได้ด้วย

                           การที่ กคช. ไม่บอกเลิกสัญญาตามความในวรรคหนึ่งนั้น  ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับบริหารพ้นความรับผิดตามสัญญานี้

                 ข้อ 7.  ในกรณีผู้รับบริหารประพฤติผิดสัญญาตามข้อ 6 แต่ กคช. มิได้บอกเลิกสัญญาผู้รับบริหารยอมให้ กคช. ดำเนินการดังต่อไปนี้

7.1      ปรับเป็นรายวันในอัตรา วันละ ........................ บาท(........................) (ร้อยละ 0.1 ของวงเงินค่าตอบแทนการบริหารชุมชนแบบเบ็ดเสร็จ แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ 100 บาท)       นับแต่วันที่ผู้รับบริหารประพฤติผิดสัญญาจนถึงวันที่ผู้รับบริหารปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา   โดย  กคช. ไม่ต้องบอกสงวนสิทธิการเรียกค่าปรับ

7.2      เรียกค่าเสียหายที่ต้องเสียไปเนื่องจากผู้รับบริหารผิดสัญญารวมทั้งผลโดยตรงและเกี่ยวเนื่องจากเหตุที่ผู้รับบริหารประพฤติผิดสัญญานั้น

ในระหว่างที่มีการปรับ ถ้า กคช. เห็นสมควรจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา กคช. สามารถบอกเลิกสัญญาได้และผู้รับบริหารยินยอมชำระค่าปรับจนถึงวันบอกเลิกสัญญาด้วย

              ข้อ 8.  ถ้า กคช. บอกเลิกสัญญาหรือสัญญาเลิกกันตามข้อ 19 ผู้รับบริหารยอมให้ กคช. ดำเนินการดังต่อไปนี้

8.1  ริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

8.2  ยินยอมให้ กคช. เรียกเอาค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นเพราะจ้างบุคคลอื่นมาทำการนี้ต่อไปจนแล้วเสร็จสมบูรณ์

8.3  เรียกค่าเสียหายอื่น ๆ อันพึงมีจากผู้รับบริหาร รวมทั้งผลโดยตรงและเกี่ยวเนื่องจากเหตุที่ผู้รับบริหารประพฤติผิดสัญญา

8.4  ระงับการจ่ายค่าตอบแทนที่ค้างชำระสำหรับงานที่ทำไปแล้วเพื่อเป็นหลักประกันการชำระหนี้

             ข้อ 9. หาก กคช. มีสิทธิเรียกค่าปรับหรือค่าเสียหายจากผู้รับบริหารตามสัญญานี้เป็นจำนวนเท่าใด ผู้รับบริหารยินยอมให้ กคช. มีอำนาจยึดหรือหักค่าตอบแทนหรือเรียกร้องเอาจากหลักประกันสัญญาเพื่อชำระค่าปรับหรือค่าเสียหายได้ทันที

             ข้อ 10.  ในการบริหารชุมชนตามสัญญานี้ กคช. จะจัดหาสถานที่สำหรับเป็นสำนักงานบริหารชุมชนและวัสดุอุปกรณ์สำนักงานตามรายการที่แนบท้ายสัญญาและถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้  โดยผู้รับบริหารตกลงชำระค่าตอบแทนให้แก่ กคช. เป็นรายเดือนในอัตราเดือนละ .......................บาท(................................)  โดยให้หักออกจากค่าตอบแทนการบริหารที่ผู้รับบริหารมีสิทธิได้รับตามข้อ 3 และตกลงเป็นผู้รับผิดชอบชำระค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

                         เมื่อสัญญานี้สิ้นสุดลง บรรดาวัสดุอุปกรณ์สำนักงานตามวรรคแรก ผู้รับบริหารจะต้องส่งมอบคืนให้ กคช. ให้ครบถ้วนและอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี หากมีการชำรุดเสียหายผู้รับบริหารจะต้องซ่อมแซมให้ดี หรือจัดซื้อทดแทนให้ กคช.

            ข้อ 11.  ในการบริหารชุมชนตามสัญญานี้  ผู้รับบริหารจะต้องเป็นผู้รับภาระภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารชุมชน  รวมทั้งต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการควบคุมดูแล  รักษาซ่อมแซม  ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ระบบไฟฟ้า  ระบบบำบัดน้ำเสีย  การระบายน้ำในชุมชน  การรักษาความสะอาด ทางเท้า ถนน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติตามสัญญานี้เองทั้งสิ้น

            ข้อ 12.  ในกรณีที่ผู้รับบริหารเป็นตัวแทนของ กคช. ในการรับชำระเงินใด ๆจากบุคคลอื่น ผู้รับบริหารจะต้องจัดทำประกันภัยสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการจัดเก็บเงินกับบริษัทประกันภัยที่  กคช. ให้ความเห็นชอบภายในวงเงินไม่น้อยกว่า............บาท(.........................)  โดยผู้รับบริหารต้องเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันภัย และระบุให้ กคช. เป็นผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยและต้องนำกรมธรรม์ประกันภัยมามอบให้ กคช.  ภายใน........วัน (........) นับแต่วันที่ทำสัญญานี้

หากผู้รับบริหารไม่ดำเนินการตามวรรคแรก กคช. มีสิทธิดำเนินการเองโดยเรียกค่าใช้จ่ายและเบี้ยประกันภัยจากผู้รับบริหารพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ...............ต่อปี(.......)  ของจำนวนเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ กคช. ได้ชำระค่าใช้จ่ายและค่าประกันภัยจนกว่าผู้รับบริหารจะชำระให้แก่ กคช. แล้วเสร็จ

                ข้อ 13.  กคช. มีสิทธิที่จะทำการแก้ไขหรือเพิ่มเติมหรือลดงานจากที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ได้ทุกอย่าง โดยไม่ต้องเลิกสัญญา  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมหรือลดงานดังกล่าวจะต้องคิดและตกลงราคากันใหม่  ถ้าจะต้องเพิ่มหรือลดเงินค่าจ้างหรือยืดเวลาทำการออกไปอีกก็จะได้ตกลงกัน ณ บัดนั้นและทำหลักฐานเป็นหนังสือไว้ต่อกัน

              ข้อ  14.  กคช. มีสิทธิที่จะส่งผู้แทนของ กคช. เข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับบริหารได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับบริหารทราบล่วงหน้า  หากพบว่าขณะปฎิบัติงานตามสัญญานี้ผู้ปฏิบัติงานของผู้รับบริหารกระทำการใดๆ อันเป็นการฝ่าฝืนสัญญา  หรือปฏิบัติไม่ครบถ้วน  หรือประพฤติไม่เหมาะสมผู้แทนของ กคช. มีสิทธิสั่งให้ผู้ปฏิบัติงานผู้นั้นหยุดการกระทำการดังกล่าวได้ทันทีหรือมีคำสั่งให้ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน  หรือหาก  กคช. เห็นสมควรจะแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับบริหารเปลี่ยนตัวผู้ปฎิบัติงานผู้นั้นเสียก็ได้  โดยผู้รับบริหารต้องปฏิบัติตามหนังสือที่แจ้งทันที  โดยจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือถือเป็นเหตุยืดวันทำการออกไป

                 ข้อ 15.  ผู้รับบริหารจะต้องทำงานจ้างนี้  โดยไม่ให้บุคคลอื่นเดือดร้อนหรือปราศจากความสะดวก  ถ้า กคช. ต้องรับผิดต่อบุคคลอื่นใดในความเสียหายอันเนื่องจากการกระทำของผู้รับบริหารหรือผู้ปฏิบัติงานหรือบริวารของผู้รับบริหารเป็นจำนวนเท่าใด  ผู้รับบริหารยินยอมใช้แทนทั้งสิ้น

                ข้อ 16.  ผู้รับบริหารจะต้องให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกในการจัดหาข้อมูล  หรือ เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับลูกหนี้ของ กคช. ให้กับสำนักงานทนายความที่ กคช. จัดจ้างมาเพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินคดี  และฟ้องขับไล่ ตามแต่กรณี

              ข้อ 17.  ในกรณีที่ กคช. ได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทำของผู้รับบริหารหรือผู้ปฏิบัติงานหรือบริวารของผู้รับบริหาร  แม้ว่าจะเป็นอุปัทวเหตุก็ตาม  ผู้รับบริหารยอมรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ กคช. เต็มจำนวนทันทีที่ได้รับหนังสือบอกกล่าว และ กคช. มีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาด้วยหรือไม่ก็ได้

              ข้อ 18.  ผู้รับบริหารสัญญาว่าจะไม่เอางานจ้างส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดแห่งสัญญานี้ไปให้ผู้อื่นรับจ้างช่วงอีกทอดหนึ่งเว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก กคช. เสียก่อน แต่ทั้งนี้ผู้รับบริหารยังคงรับผิดชอบงานที่จ้างช่วงไปนั้นทุกประการ

              ข้อ 19.  ผู้รับบริหารสัญญาว่าจะไม่โอนสิทธิเรียกร้องของผู้รับบริหารที่มีอยู่กับ กคช. ตามสัญญานี้ให้แก่บุคคลอื่นเป็นอันขาด  หากผู้รับบริหารผิดสัญญาข้อนี้คู่สัญญาตกลงให้สัญญานี้เป็นอันเลิกกันทันที  โดยมิต้องบอกกล่าว

             ข้อ 20.  การบอกกล่าวหรือบอกเลิกสัญญานี้เมื่อ กคช. ได้ทำหนังสือถึงผู้รับบริหาร ณ สำนักงานที่อยู่ของผู้รับบริหารที่ปรากฏในสัญญานี้  โดยส่งทางไปรษณีย์  ณ   สำนักงานที่อยู่ของผู้รับบริหาร และหากผู้รับบริหารย้ายที่อยู่โดยไม่แจ้งให้ กคช. ทราบเป็นหนังสือให้ส่งหนังสือไปยังที่อยู่ตามที่ระบุในสัญญานี้ให้ถือว่าผู้รับบริหารได้รับและได้ทราบคำบอกกล่าวโดยชอบแล้ว

 

              สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน  คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยตลอดแล้ว  จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญและต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

ลงชื่อ...........................................กคช.                  ลงชื่อ...............................................ผู้รับบริหาร

     (..............................................)                                    (...............................................)

 

ลงชื่อ...........................................พยาน                 ลงชื่อ...............................................พยาน

     (..............................................)                                    (...............................................)