Home » ตัวอย่างคู่มือ,เอกสาร,แบบฟอร์ม » คู่มือ แนวทางการบริหารจัดการสหกรณ์

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
คู่มือ แนวทางการบริหารจัดการสหกรณ์

              การดำเนินงานแบบสหกรณ์บริการชุนชน เป็นรูปแบบการบริหารชุมชนแบบมีส่วนร่วม ที่มีการนำมาใช้ประสบความสำเร็จใน ชุมชนบ้านเอื้ออาทร จึงน่าจะลองศึกษา นำรูปแบบแนวทางมาประยุกต์ใช้กับการบริหารชุมชนทรัพย์สิน อย่างนิติบุคคลอาคารชุด และนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นจุดเริ่มต้นในการหามาตรฐานของการบริหารชุมชนอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรร

จากข่าว การเคหะฯ ขับเคลื่อนเครือข่ายสหกรณ์บริการบ้านเอื้ออาทร สร้างความเข้มแข็งในชุมชน

 

 " การบริหารจัดการชุมชนด้วยระบบสหกรณ์ฯ สร้างความพึงพอใจให้กับผู้อยู่อาศัยในโครงการอย่างยิ่ง เนื่องจากผู้ที่  เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในระบบสหกรณ์ฯล้วนเป็นผู้อยู่อาศัยภายในชุมชนที่ทราบปัญหาดีกว่ าการจัดจ้างบริษัทนิติบุคคลมาบริหาร อีกทั้งการดูแลทางด้านสังคม สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ก็จะมีการดำเนินงานที่จริงจัง และมีความรวดเร็วกว่า เนื่องจากผู้ดูแลรับผิดชอบคือผู้อยู่อาศัยเอง ดังนั้น จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ทีมดำเนินงานในสหกรณ์บริการจะทุ่มเททำงานด้วยความจริงใจ เพราะคงไม่มีใครอยากให้บ้าน และสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่อาศัยไร้ระเบียบ ไร้ความสะอาด สะดวกสบาย ด้วยเหตุนี้ การบริหารจัดการด้วยระบบสหกรณ์บริการเอื้ออาทร จึงเกิดประโยชน์ในด้านที่มุ่งสร้างความสุขและความเข้มแข็งให้กับผู้อยู่อาศัยและชุมชนได้อย่างแท้จริง "