Home » ตัวอย่างคู่มือ,เอกสาร,แบบฟอร์ม » หลักการเขียน หนังสือบอกกล่าวทวงถามหนี้ค้างชำระ(Bill Collector, Legal Notice)เทคนิค คำแนะนำสำคัญ และตัวอย่าง

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
หลักการเขียน หนังสือบอกกล่าวทวงถามหนี้ค้างชำระ(Bill Collector, Legal Notice)เทคนิค คำแนะนำสำคัญ และตัวอย่าง

Download  1 :  http://kodmaithai.files.wordpress.com/file-1

Download  2 :  http://kodmaithai.files.wordpress.com/file-2

หลักสำคัญในการจัดทำหนังสือบอกกล่าวทวงถาม มี 7 ประการ ดังนี้

1. สถานที่ทำหนังสือบอกกล่าวทวงถาม
2. วันเดือนปี ที่ทำหนังสือบอกกล่าวทวงถาม
3. เรื่อง (ชื่อเรื่องต้องสอดคล้องกับเนื้อหาในหนังสือบอกกล่าวทวงถาม)
4. เรียน (ชื่อลูกหนี้ หรือบุคคลที่ถูกบอกกล่าว)
5. อ้างถึงเอกสารทางนิติกรรม หรือเอกสารสิทธิใดๆที่จะบอกกล่าวทวงถาม
6. เนื้อหา (ส่วนใหญ่จะมีสอง หรือสามย่อหน้า แล้วแต่กรณีๆไป)
          - ย่อห น้าแรก นิติสัมพันธ์เป็นอย่างไร
          - ย่อหน้าที่สอง ลูกหนี้ หรือบุคคลที่ถูกบอกกล่าว ได้ปฏิบัติผิดนัด หรือผิดสัญญาอย่างไร
          - ย่อหน้าที่สาม เจ้าหนี้ หรือผู้บอกกล่าว มีความประสงค์อย่างไร
7. ลงท้ายหนังสือบอกกล่าว

Tip/แนะนำ

         1. การเขียนหนังสือบอกกล่าวทวงถามนั้น หากเป็นเรื่องการทวงถามให้ปฏิบัติตามสัญญา สิ่งที่สำคัญคือ การอ้างถึงตัวสัญญา หรือเอกสารที่ก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้อง

             ดังตัวอย่างข้างต้น คือ “อ้างถึง ใบกำกับภาษี/ใบส่งของ/ใบวางบิล เลขที่ 1789 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2551” เพราะเมื่ออ้างถึงเอกสารดังกล่าวแล้ว จะทำให้ไม่ต้องอธิบายในเนื้อหามากเกินไป และทำให้ลูกหนี้ทราบได้ว่าเป็นการบอกกล่าวในเรื่องอะไร

        2. การเขียนหนังสือบอกกล่าวทวงถามที่ดีนั้น ควรแบ่งแยกย่อหน้าให้ชัดเจน ดังตัวอย่าง เช่น

            ย่อหน้าที่ 1. เริ่มต้น ด้วยเรื่องเกี่ยวกับข้อตกลง ว่าตกลงกันเรื่องอะไร ข้อตกลงโดยสรุปมีว่าอย่างไร และได้ปฏิบัติกันอย่างไร(เช่น ได้ผลิตและส่งมอบสินค้าครบถ้วนแล้ว) และกำหนดชำระเงินเมื่อไหร่
            ย่อหน้าที่ 2. เมื่อถึงกำหนดชำระเงินค่าสินค้า เกิดเหตุการณ์อย่างไรขึ้น จนเป็นเหตุให้ได้รับความเสียหาย
            ย่อหน้าที่ 3. เป็นข้อความที่ทนายความผู้รับมอบอำนาจได้แจ้งความประสงค์ว่าจะให้ดำเนินการอย่างไรต่อไป

 

ตัวอย่าง หนังสือบอกกล่าวทวงถาม  เรื่อง จ้างทำของ

 

ทำที่ เลขที่ 109/209 ซอย52
ถนนพหลโยธิน เขตสายไหม
กรุงเทพมหานคร

 

วันที่ 19 สิงหาคม 2551

เรื่อง   ขอให้ท่านปฏิบัติชำระหนี้
เรียน   กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท โมโนไทยอินเตอร์ จำกัด

อ้างถึง ใบกำกับภาษี/ใบส่งของ/ใบวางบิล เลขที่ 1789 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2551

 

                ตามที่ ท่านได้ว่าจ้างให้บริษัท ดีไซน์เก่งพิมพ์ จำกัด ผลิตสื่อโฆษณา จำนวน 6 ชุด คิดเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 140,000.-บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ต่อมาเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2551 ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินผลิตสื่อโฆษณาตามที่ท่านได้ว่าจ้างและส่งมอบให้แก่ท่าน ครบถ้วนทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งท่านมีหน้าที่ต้องชำระค่าจ้างทำของทั้งหมดภายใน 30 วันนับแต่วันที่ท่านได้รับสินค้าดังกล่าวครบถ้วน รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่อ้างถึงข้างต้น

               บัดนี้ ล่วงเลยกำหนดชำระเงินค่าว่าจ้างทำของแล้ว ปรากฏว่าท่านผิดนัดผิดสัญญา ไม่ชำระเงินค่าว่าจ้าง จำนวนทั้งสิ้น 140,000.-บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ให้กับบริษัท ดีไซน์เก่งพิมพ์ จำกัด การกระทำของท่านเป็นเหตุให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย เนื่องจากไม่ได้รับชำระหนี้ดังกล่าวนั้น

               ดังนั้น โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้านายวิษณุ กันทะเขียว ในฐานะทนายความ ผู้รับมอบอำนาจจากบริษัท ดีไซน์เก่งพิมพ์ จำกัด จึงขอให้ท่าน นำเงินจำนวน 140,000.-บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของต้นเงินนับจากวันที่ท่านผิดนัดชำระหนี้มาชำระให้กับ บริษัท ดีไซน์เก่งพิมพ์ จำกัด ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ท่านได้รับหนังสือฉบับนี้ หากล่วงเลยเวลาดังกล่าวแล้ว ท่านยังคงเพิกเฉยอยู่อีก ข้าพเจ้ามีความจำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายกับท่าน ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(                                        )

ทนายความผู้รับมอบอำนาจ

ทีมา  http://kodmaithai.wordpress.com