Home » ตัวอย่างคู่มือ,เอกสาร,แบบฟอร์ม » รวมแบบฟอร์ม สัญญา ทุกประเภท

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
รวมแบบฟอร์ม สัญญา ทุกประเภท

สัญญา คือ นิติกรรมหลาย ฝ่าย ซึ่งเกิดขึ้นโดยการแสดงเจตนาของบุคคลตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไป หรือหลายคนรวมกันเป็นฝ่ายเดียวกันก็ได้ ที่ได้ตกลงยินยอมกันในการก่อให้เกิดหนี้ขึ้น ซึ่งอาจเป็นหนึ้ให้กระทำการหรืองดเว้นกระทำการใดๆ ดังนั้น สัญญาจะต้องมีคู่สัญญา อย่างน้อยสองฝ่ายขึ้นไป โดยมีการแสดงเจตนาอันเป็นคำเสนอ และคำสนองของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายที่ตรงกัน อันทำให้เกิดสัญญาและมีผลผูกพันคู่สัญญาตามกฎหมาย ส่วนแบบร่างหนังสือสัญญานี้ เป็นรูปแบบที่นำเสนอ มิใช่รูปแบบที่กำหนดโดยกฎหมาย

1   Link   ข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจำนอง เป็นประกันเฉพาะส่วน
2   Link   คำยินยอมของผู้ค้ำประกัน
3   Link   แบบหนังสือค้ำประกัน
4   Link   หนังสือค้ำประกันหลักประกันสัญญาจ้าง
5   Link   พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์
6   Link   พระราชบัญญัติผังวงจร
7   Link   พระราชบัญญัติสิทธิบัตร
8   Link   มอบสิทธิการเช่าไว้เป็นประกันชำระหนี้
9   Link   สัญญากู้เงิน
10   Link   สัญญากู้เงิน 1
11   Link   สัญญากู้เงิน 2
12   Link   สัญญากู้เงิน 3
13   Link   สัญญากู้เงิน 4
14   Link   สัญญากู้ยืมเงิน
15   Link   สัญญากู้ยืมเงินทั่วไป
16   Link   สัญญากู้ยืมเงินตามประมวลกฎหมายใหม่
17   Link   สัญญากู้ยืมเงินทั่วไป (ไม่มีหลักประกัน)
18   Link   สัญญากู้ยืมเงินทั่วไป (แบบมีหลักประกัน)
19   Link   สัญญากู้ยืมเงินเพื่อสวัสดีการพนักงาน
20   Link   สัญญาขายฝาก
21   Link   สัญญาขายฝาก 1
22   Link   สัญญาขายฝาก 2
23   Link   สัญญาขายฝาก 3
24   Link   สัญญาขายฝากทั่วไป
25   Link   สัญญาขายฝากทั่วไป 1
26   Link   สัญญาขายลดตั๋วเงิน
27   Link   สัญญาขายส่งสุราของบริษัท
28   Link   สัญญาขายหุ้นส่วน
29   Link   สัญญาค้ำประกัน
30   Link   สัญญาค้ำประกัน 1
31   Link   สัญญาค้ำประกัน 2
32   Link   สัญญาค้ำประกัน 3
33   Link   สัญญาค้ำประกัน 4
34   Link   สัญญาค้ำประกัน 5
35   Link   สัญญาค้ำประกัน (ตู้สแตนเลส)
36   Link   สัญญาค้ำประกัน (โทรศัพท์เคลื่อนที่)
37   Link   สัญญาค้ำประกันการรับฝากทรัพย์
38   Link   สัญญาค้ำประกันการแลกเช็ค
39   Link   สัญญาค้ำประกันเงินกู้
40   Link   สัญญาค้ำประกันบุคคลเข้าทำงาน
41   Link   สัญญาเงินกู้
42   Link   สัญญาเงินกู้ 1
43   Link   สัญญาเงินกู้ 2
44   Link   สัญญาจะซื้อจะขาย
45   Link   สัญญาจะซื้อจะขาย 1
46   Link   สัญญาจะซื้อจะขาย 2
47   Link   สัญญาจะซื้อจะขาย 3
48   Link   สัญญาจะซื้อจะขาย 4
49   Link   สัญญาจะซื้อจะขาย 4 (ฉบับที่ 2)
50   Link   สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน
51   Link   สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน 1
52   Link   สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน 2
53   Link   สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน 3
54   Link   สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน 4
55   Link   สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน 5
56   Link   สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน 6
57   Link   สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน 7
58   Link   สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน 8
59   Link   สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
60   Link   สัญญาจะซื้อจะขายบ้าน
61   Link   สัญญาจะซื้อจะขายบ้านที่ดิน
62   Link   สัญญาจะซื้อจะขายบ้านพร้อมที่ดิน
63   Link   สัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด
64   Link   สัญญาจะซื้อจะขายหุ้น
65   Link   สัญญาจะซื้อจะขายอาคารชุด
66   Link   สัญญาจ้าง
67   Link   สัญญาจ้าง 1
68   Link   สัญญาจ้าง 2
69   Link   สัญญาจ้างก่อสร้างบ้านพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
70   Link   สัญญาจ้างขนส่งคนโดยสาร
71   Link   สัญญาจ้างขนส่งคนโดยสาร 1
72   Link   สัญญาจ้างขนส่งพนักงานบริษัท-โรงงาน
73   Link   สัญญาจ้างขนส่งหรือลำเลียงวัตถุสิ่งของ
74   Link   สัญญาจ้างเขียนแบบก่อสร้างหรือตกแต่ง
75   Link   สัญญาจ้างควบคุมบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย
76   Link   สัญญาจ้างตรวจซ่อมพัสดุ
77   Link   สัญญาจ้างทนายความ
78   Link   สัญญาจ้างทำ MODEL
79   Link   สัญญาจ้างทำ PERSPECTIVE
80   Link   สัญญาจ้างทำการก่อสร้าง
81   Link   สัญญาจ้างทำการขายอาคารชุด
82   Link   สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคารและสถานที่
83   Link   สัญญาจ้างทำเฟอร์นิเจอร์
84   Link   สัญญาจ้างที่ปรึกษาออกแบบอาคาร
85   Link   สัญญาจ้างบริหารงานก่อสร้าง
86   Link   สัญญาจ้างบำรุงซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์
87   Link   สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญ
88   Link   สัญญาจ้างพัฒนาที่ดินและสร้างสาธารณูปโภค
89   Link   สัญญาจ้างพัฒนาธุรกิจ
90   Link   สัญญาจ้างเพื่อเข้าทำงานทั่วไป
91   Link   สัญญาจ้างแรงงาน
92   Link   สัญญาจ้างแรงงาน 1
93   Link   สัญญาจ้างและกำหนดสภาพการจ้าง
94   Link   สัญญาจ้างว่าความ
95   Link   สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านและสิ่งปลูกสร้าง
96   Link   สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านและสิ่งปลูกสร้าง 1
97   Link   สัญญาจ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศและแก๊สพร้อมอุปกรณ์
98   Link   สัญญาจ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า
99   Link   สัญญาจ้างเหมาถมดิน
100   Link   สัญญาจ้างเหมาแบบทั่วไป
101   Link   สัญญาจำนอง
102   Link   สัญญาจำนองที่ดิน
103   Link   สัญญาจำนองห้องชุด
104   Link   สัญญาเช่า
105   Link   สัญญาเช่า 1
106   Link   สัญญาเช่า 1 (ฉบับที่ 2)
107   Link   สัญญาเช่า 2
108   Link   สัญญาเช่า 3
109   Link   สัญญาเช่า 4
110   Link   สัญญาเช่า 5
111   Link   สัญญาเช่ากิจการร้านอาหาร
112   Link   สัญญาเช่าโกดังสินค้า
113   Link   สัญญาเช่าคลังสินค้า
114   Link   สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
115   Link   สัญญาเช่าช่วง
116   Link   สัญญาเช่าช่วง 1
117   Link   สัญญาเช่าช่วง 2
118   Link   สัญญาเช่าช่วง 3
119   Link   สัญญาเช่าซื้อ
120   Link   สัญญาเช่าซื้อ 1
121   Link   สัญญาเช่าซื้อที่ดิน
122   Link   สัญญาเช่าซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
123   Link   สัญญาเช่าซื้อที่ดินและอาคาร
124   Link   สัญญาเช่าซื้อรถยนต์
125   Link   สัญญาเช่าซื้อรถยนต์ (ฉบับที่ 2)
126   Link   สัญญาเช่าตึกแถว
127   Link   สัญญาเช่าตึกแถวหรืออาคาร
128   Link   สัญญาเช่าทรัพย์สิน
129   Link   สัญญาเช่าทรัพย์สิน (ฉบับที่ 2)
130   Link   สัญญาเช่าที่ดิน
131   Link   สัญญาเช่าที่ดิน 1
132   Link   สัญญาเช่าที่ดิน 2
133   Link   สัญญาเช่าที่ดิน 3
134   Link   สัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
135   Link   สัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1
136   Link   สัญญาเช่าที่ดินเพื่อทำประโยชน์
137   Link   สัญญาเช่าที่ดินระยะยาว
138   Link   สัญญาเช่าบ้าน
139   Link   สัญญาเช่าบ้าน 1
140   Link   สัญญาเช่าบ้าน 2
141   Link   สัญญาเช่าบ้าน 3
142   Link   สัญญาเช่าบ้าน 4
143   Link   สัญญาเช่าบ้าน 5
144   Link   สัญญาเช่าแบบทั่วไป
145   Link   สัญญาเช่าปลูกสร้าง
146   Link   สัญญาเช่าปลูกสร้าง 1
147   Link   สัญญาเช่าปลูกสร้าง 2
148   Link   สัญญาเช่ารถ
149   Link   สัญญาเช่าร้านค้าในห้างสรรพสินค้า
150   Link   สัญญาเช่าโรงงาน
151   Link   สัญญาเช่าลิขสิทธิ์
152   Link   สัญญาเช่าลิขสิทธิ์ 1
153   Link   สัญญาเช่าห้องชุด
154   Link   สัญญาเช่าห้องชุด 1
155   Link   สัญญาเช่าห้องในอาคารเพื่อทำสำนักงาน
156   Link   สัญญาเช่าห้องพัก
157   Link   สัญญาเช่าห้องพัก 1
158   Link   สัญญาเช่าห้องและบริการในอาคาร
159   Link   สัญญาเช่าห้องศูนย์การค้า
160   Link   สัญญาเช่าอาคาร
161   Link   สัญญาเช่าอุปกรณ์และทรัพย์สิน
162   Link   สัญญาใช้สิทธิในการจัดพิมพ์
163   Link   สัญญาซื้อขาย
164   Link   สัญญาซื้อขาย 1
165   Link   สัญญาซื้อขาย 2
166   Link   สัญญาซื้อขาย วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
167   Link   สัญญาซื้อขาย วัสดุและอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า
168   Link   สัญญาซื้อขายกรรมสิทธิ์ห้องชุด
169   Link   สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
170   Link   สัญญาซื้อขายเครื่องใช้ไฟฟ้า
171   Link   สัญญาซื้อขายเครื่องปรับอากาศ
172   Link   สัญญาซื้อขายเครื่องพิมพ์ดีด
173   Link   สัญญาซื้อขายทรัพย์สิน
174   Link   สัญญาซื้อขายทรัพย์สินทอดตลาด
175   Link   สัญญาซื้อขายทั่วไป
176   Link   สัญญาซื้อขายทั่วไป (ฉบับที่ 2)
177   Link   สัญญาซื้อขายโทรศัพท์เคลื่อนที่
178   Link   สัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์นม
179   Link   สัญญาซื้อขายลดตั๋วเงิน
180   Link   สัญญาซื้อขายและวางเงินมัดจำแบบทั่วไป
181   Link   สัญญาซื้อขายวัสดุก่อสร้าง
182   Link   สัญญาซื้อขายวัสดุก่อสร้าง 1
183   Link   สัญญาซื้อขายวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
184   Link   สัญญาซื้อขายสินค้า รับโอนสินค้า
185   Link   สัญญาตั้งตัวแทนจำหน่ายสินค้า
186   Link   สัญญาตั้งสมาคม
187   Link   สัญญาตัวแทน
188   Link   สัญญาตัวแทนค้าต่างทั่วไป
189   Link   สัญญาตัวแทนทั่วไป
190   Link   สัญญาติดตั้งลิฟท์
191   Link   สัญญาถือกรรมสิทธิ์ร่วม
192   Link   สัญญานายหน้าค้าที่ดิน
193   Link   สัญญานายหน้าซื้อขายที่ดิน
194   Link   สัญญานายหน้าซื้อขายที่ดิน 1
195   Link   สัญญานายหน้าทั่วไป
196   Link   สัญญาบริการ
197   Link   สัญญาบริการ (สำหรับเช่าอาคาร)
198   Link   สัญญาแบ่งผลประโยชน์
199   Link   สัญญาประนีประนอมยอมความ
200   Link   สัญญาประนีประนอมยอมความทั่วไป
201   Link   สัญญาผ่อนชำระหนี้ของบุคคลภายนอก
202   Link   สัญญายืมใช้คงรูป
203   Link   สัญญายืมทรัพย์ทั่วไป
204   Link   สัญญายืมทรัพย์ทั่วไป (ฉบับที่ 2)
205   Link   สัญญารับจ้างขุดเจาะบ่อบาดาล
206   Link   สัญญารับจ้างปั่นเส้นด้าย
207   Link   สัญญาว่าจ้างก่อสร้างอาคาร
208   Link   สัญญาว่าจ้างดูแลการจราจรและรักษาการณ์
209   Link   สัญญาว่าจ้างตกแต่งห้องชุด
210   Link   สัญญาว่าจ้างทำความสะอาด
211   Link   สัญญาว่าจ้างทำงานสถาปัตยกรรม
212   Link   สัญญาว่าจ้างรักษาความปลอดภัย
213   Link   สัญญาว่าจ้างรักษาความปลอดภัย 2
214   Link   สัญญาว่าจ้างว่าความ
215   Link   สัญญาว่าจ้างสถาปนิกออกแบบแปลน
216   Link   สัญญาว่าจ้างให้ติดตามเรียกเก็บหนี้ค้างชำระ
217   Link   สัญญาให้ค่าบำเหน็จ
218   Link   สัญญาให้ค่าบำเหน็จนายหน้า
219   Link   สัญญาให้ค่าบำเหน็จนายหน้า 1
220   Link   สัญญาให้เช่าที่ดินระยะยาว
221   Link   สัญญาให้ใช้สิทธิเหนือพื้นดิน
222   Link   สัญญาให้ใช้สิทธิเหนือพื้นดิน (ฉบับที่ 2)
223   Link   สัญญาให้ใช้สิทธิเหนือพื้นดิน 1
224   Link   สัญญาให้ใช้สิทธิเหนือพื้นดิน (กรณีที่ของวัด)
225   Link   สัญญาให้ปลูกสร้างตึกแถวบนที่ดิน
226   Link   สัญญาให้สังหาริมทรัพย์
227   Link   สัญญาให้สิทธิเก็บกิน
228   Link   สัญญาให้สิทธิ์ใช้พื้นที่ตั้งขายสินค้า
229   Link   สัญญาให้สิทธิอาศัย
230   Link   สัญญาให้สิทธิอาศัยและใช้ประโยชน์
231   Link   สัญญาอนุญาตให้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
232   Link   สัญญาอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์คำร้อง
233   Link   สัญญาอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์งานวรรณกรรม
234   Link   สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์คำร้องและทำนอง
235   Link   สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ทำนอง
236   Link   สัญญาโอนสิทธิ
237   Link   สัญญาโอนสิทธิการเช่า
238   Link   สัญญาโอนสิทธิการเช่า 1
239   Link   สัญญาโอนสิทธิการเช่า 2
240   Link   สัญญาโอนสิทธิการเช่า 3
241   Link   สัญญาโอนสิทธิการเช่า 4
242   Link   สัญญาโอนสิทธิการเช่า 5
243   Link   สัญญาโอนสิทธิการเช่า 6
244   Link   สัญญาโอนสิทธิการเช่าแผงลอย
245   Link   สัญญาโอนสิทธิการเช่าอาคารตึกแถว
246   Link   สัญญาโอนหุ้น
247   Link   หนังสือค้ำประกัน
248   Link   หนังสือค้ำประกัน 1
249   Link   หนังสือค้ำประกัน 2
250   Link   หนังสือค้ำประกันการทำงาน
251   Link   หนังสือค้ำประกันการทำงานของลูกจ้าง
252   Link   หนังสือจ้างทำของ
253   Link   หนังสือจ้างเหมาก่อสร้าง
254   Link   หนังสือจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร
255   Link   หนังสือบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อ
256   Link   หนังสือประนีประนอมยอมความ
257   Link   หนังสือมอบฉันทะ
258   Link   หนังสือมอบอำนาจ
259   Link   หนังสือมอบอำนาจ 01
260   Link   หนังสือมอบอำนาจ 1
261   Link   หนังสือมอบอำนาจ 02
262   Link   หนังสือมอบอำนาจ 2
263   Link   หนังสือมอบอำนาจ 03
264   Link   หนังสือมอบอำนาจ 3
265   Link   หนังสือมอบอำนาจ 4
266   Link   หนังสือมอบอำนาจ 05
267   Link   หนังสือมอบอำนาจ 5
268   Link   หนังสือมอบอำนาจ 06
269   Link   หนังสือมอบอำนาจ 6
270   Link   หนังสือมอบอำนาจ 07
271   Link   หนังสือมอบอำนาจ 7
272   Link   หนังสือมอบอำนาจ 08
273   Link   หนังสือมอบอำนาจ 8
274   Link   หนังสือมอบอำนาจ 09
275   Link   หนังสือมอบอำนาจ 9
276   Link   หนังสือมอบอำนาจ 10
277   Link   หนังสือมอบอำนาจ 11
278   Link   หนังสือมอบอำนาจ 12
279   Link   หนังสือมอบอำนาจ 13
280   Link   หนังสือมอบอำนาจ 14
281   Link   หนังสือมอบอำนาจช่วง
282   Link   หนังสือมอบอำนาจบอกกล่าวบังคับจำนอง
283   Link   หนังสือมอบอำนาจฟ้องคดี
284   Link   หนังสือมอบอำนาจให้จัดการผลประโยชน์
285   Link   หนังสือมอบอำนาจให้ดำเนินคดี
286   Link   หนังสือมอบอำนาจให้เป็นตัวแทนขายหุ้น
287   Link   หนังสือยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม
288   Link   หนังสือรับรองกรรมสิทธิ์
289   Link   หนังสือรับรองการได้รับการปฏิบัติตามสัญญา
290   Link   หนังสือรับสภาพหนี้
291   Link   หนังสือรับสภาพหนี้ (ฉบับที่ 2)
292   Link   หนังสือสัญญากู้เงิน
293   Link   หนังสือสัญญากู้เงิน 1
294   Link   หนังสือสัญญาขอเช่าอาคาร
295   Link   หนังสือสัญญาขายลดตั๋วเงิน
296   Link   หนังสือสัญญาค้ำประกัน
297   Link   หนังสือสัญญาค้ำประกัน 1
298   Link   หนังสือสัญญาค้ำประกัน 2
299   Link   หนังสือสัญญาค้ำประกัน 3
300   Link   หนังสือสัญญาค้ำประกัน 4
301   Link   หนังสือสัญญาค้ำประกันจะซื้อจะขายหรือวางมัดจำ
302   Link   หนังสือสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน
303   Link   หนังสือสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
304   Link   หนังสือสัญญาจะโอนสิทธิการเช่า
305   Link   หนังสือสัญญาจะโอนสิทธิการเช่า 1
306   Link   หนังสือสัญญาจ้าง
307   Link   หนังสือสัญญาจ้างแรงงาน
308   Link   หนังสือสัญญาจ้างว่าความ
309   Link   หนังสือสัญญาจ้างเหมาระบบไฟฟ้าอาคาร
310   Link   หนังสือสัญญาเช่า
311   Link   หนังสือสัญญาเช่า 1
312   Link   หนังสือสัญญาเช่าช่วง
313   Link   หนังสือสัญญาเช่าซื้อ
314   Link   หนังสือสัญญาเช่าที่ดิน
315   Link   หนังสือสัญญาเช่าบ้าน
316   Link   หนังสือสัญญาเช่ารถยนต์
317   Link   หนังสือสัญญาซื้อขายสินค้า รับโอนสินค้า
318   Link   หนังสือสัญญาต่อท้ายสัญญา
319   Link   หนังสือสัญญาต่อท้ายสัญญาจำนองที่ดิน
320   Link   หนังสือสัญญาต่อท้ายสัญญาจำนองที่ดินเป็นประกัน
321   Link   หนังสือสัญญาตั้งตัวแทนทำการจัดสรรที่ดิน
322   Link   หนังสือสัญญาตั้งตัวแทนทำการจัดสรรที่ดิน 1
323   Link   หนังสือสัญญานายหน้า
324   Link   หนังสือสัญญานายหน้า 1
325   Link   หนังสือสัญญาประนีประนอมยอมความ
326   Link   หนังสือสัญญาให้ความยินยอมในการทำสัญญาประกันภัย
327   Link   หนังสือสัญญาโอนหุ้น
328   Link   หนังสือสัญญาโอนหุ้นในบริษัทจำกัด
329   Link   หนังสือสัญญาโอนหุ้นในบริษัทจำกัด (ฉบับที่ 2)
330   Link   หนังสือสัญญาโอนหุ้นในบริษัทจำกัด 1
331   Link   หนังสือสำคัญสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง
332   Link   หนังสือหย่าโดยความยินยอม
333   Link   หนังสือให้ความยินยอมทำนิติกรรม
334   Link   หนังสือให้สิทธิอาศัยหรือเก็บกิน
335   Link   หนังสือให้สิทธิอาศัยหรือเก็บกิน 1
336   Link   หนังสือโอนสิทธิ
337   Link   หลักฐานการกู้ยืมเงิน
338   Link   หลักฐานการเช่าอสังหาริมทรัพย์