Home » ตัวอย่างคู่มือ,เอกสาร,แบบฟอร์ม » แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็น สมาชิกหมู่บ้าน/อาคารชุด : เรื่องที่จะต้องแก้ไข,ข้อเสนอแนะ

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็น สมาชิกหมู่บ้าน/อาคารชุด : เรื่องที่จะต้องแก้ไข,ข้อเสนอแนะ

ตัวอย่าง

แบบแสดงความคิดเห็น

วัตถุประสงค์

แบบ แสดงความคิดเห็น ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อขอความคิดเห็นท่านสมาชิกหมู่บ้านในเรื่องที่จะต้อง แก้ไขโดยเร่งด่วน และเพื่อสำรวจข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดใหม่
 

คำแนะนำ  โปรดแสดงความเห็นตามหัวข้อดังนี้

1. ท่านคิดว่าปัญหาใดในหมู่บ้านที่จำเป็นต้องมีการแก้ไขโดยเร่งด่วน หรือควรเพิ่มเติมปรับปรุงในส่วนใดบ้างโปรดระบุเป็นข้อๆ

 • .............................................................................................................................................
 • .............................................................................................................................................
 • .............................................................................................................................................
 • .............................................................................................................................................
 • .............................................................................................................................................
 • .............................................................................................................................................
 • .............................................................................................................................................
 • .............................................................................................................................................

 

2. ท่านมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการทำงานของคณะกรรมการหมู่บ้านชุดใหม่อย่างไรบ้าง

 • .............................................................................................................................................
 • .............................................................................................................................................
 • .............................................................................................................................................
 • .............................................................................................................................................
 • .............................................................................................................................................
 • .............................................................................................................................................
 • .............................................................................................................................................
 • .............................................................................................................................................

ลงชื่อ ผู้ให้ความเห็น
 

      _____________________________                                                  
(ชื่อ.......................................................)

 บ้านเลขที่....................ซอย....................

             ........./............/............

 

(โปรดส่งคืนที่ตู้รับแสดงความคิดเห็นที่บริเวณป้อมรปภ.)

 

ที่มา     http://www.supalaigrandlake.com