Home » หมู่บ้าน นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร » การลาออกจากสมาชิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร : สิทธิในการไม่สมาคม

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
การลาออกจากสมาชิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร : สิทธิในการไม่สมาคม

ดุลพาห   เล่ม ๒ ปีที่ ๕๖  (พฤษภาคม.-สิงหาคม ๕๒)  หน้า ๑๒๙-๑๔๗
สิทธิในการไม่สมาคม : ศึกษากรณีการลาออกจากสมาชิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
โดย ภชฤทธิ์ นิลสนิท (ผู้พิพากษาประจำสำนักงานศาลยุติธรรม)

ข้อมูลจากเว็บไซต์ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ศาลยุติธรรม
http://elib.coj.go.th/Article/d56_2_13.pdf