Home » หมู่บ้าน นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร » วิทยานิพนธ์ : นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรกับผลทางกฎหมาย ภายหลังการจดทะเบียนจัดตั้ง

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
วิทยานิพนธ์ : นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรกับผลทางกฎหมาย ภายหลังการจดทะเบียนจัดตั้ง

หัวข้อวิทยานิพนธ์       นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรกับผลทางกฎหมาย ภายหลังการจดทะเบียนจัดตั้ง
ชื่อผู้เขียน                  กิตติยา ศักดิ์ศรีมณีกูล
อาจารย์ที่ปรึกษา         รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ ศิรินิล
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม    ดร.สุจิต จงประเสริฐ
สาขาวิชา                  นิติศาสตร์ (กฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกิจ)
ปีการศึกษา                2549

บทคัดย่อ

            วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรกับผลทางกฎหมายภายหลังการจดทะเบียนจัดตั้ง เนื่องจากในปัจจุบันธุรกิจบ้านจัดสรรมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว แต่นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรที่จัดตั้งขึ้นมีจำนวนน้อยมากเมื่อเทียบกับจำนวนโครงการหมูบ้า้นจัดสรรที่เกิดขึ้น อีกทั้งนิติบุคคลหมูบ้านจัดสรรที่เกิดขึ้นไมสามารถบริหารงานได้อย่า่งมีประสิทธิภาพตามเจตนารมณ์ของกฎหมายการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เพื่อให้ประชาชนปกครองตนเองอันเป็นการกระจายอำนาจการปกครอง ลดภาระแก่รัฐ และเป็นการสนับสนุนหลักประชาธิปไตย

            ารศึกษาดังกล่าวเป็นการศึกษาด้วยวิธีวิจัยเอกสาร โดยศึกษาจากตำรา บทความ วารสาร และตัวบทกฎหมายของต่างประเทศ โดยศึกษาเปรียบเทียบกับรูปแบบนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรกับผลทางกฎหมายภายหลังการจดทะเบียนจัดตั้งของต่างประเทศ

            ลจากการศึกษาพบว่า ปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาดังกล่าวภายหลังการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเกิดจากพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 รวมทั้งระเบียบและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ยังมีช่องว่างและไม่สามารถใช้บังคับได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรถูกจัดตั้งขึ้นภายหลังที่ผู้จัดสรรที่ดินได้ขายโครงการเกินกว่ากึ่งหนึ่งแล้วและต้องมีการโอนสาธารณูปโภคก่อน ผู้จัดสรรที่ดินจึงจะพ้นหน้า้ ที่ในการดูแลบำรุงรักษาสาธารณูปโภค หากยังไม่มีการโอน จึงเกิดอำนาจทับซ้อนกันระหว่างผู้จัดสรรที่ดินกับนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงิน ไม่สามารถเก็บค่าใช้จ่ายส่วนกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นส่วนสำคัญของการบริหารงาน การไม่ใ่ห้ความสำคัญและขาดการกระตุน้ ในการประชุมสมาชิก ปัญหาการระงับข้อพิพาท การไมมี่สภาพบังคับทางกฎหมายแก่คณะกรรมการหมู่บ้า้น จึงเป็นช่องทางแก่บุคคลที่จะเข้ามาแสวงหาประโยชน์จากนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และปัญหาทางด้านบุคลากรขาดความรู้ และประสบการณ์ในการบริหารงานนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

           ดังนั้น วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จึงมีข้อเสนอว่า ควรจะมีการปรับปรุงระบบการจัดตั้งนิติบุคคลหมูบ้า้นจัดสรรใหมี้การจัดตั้งตั้งแต่เ่ริ่มโครงการ ปรับปรุงแก้ไ้ขกฎหมายในการเก็บค่า่ใช้จ่า่ยส่วนกลางให้มีประสิทธิภาพสามารถนำ ไปบริหารงานได้ ปรับปรุงกฎหมายในการบริหารงานของนิติบุคคลหมูบ้า้นจัดสรรโดยให้ความสะดวก และความสำคัญของการประชุมและนำหลักของการบริหารจัดการที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ นอกจากนี้ ควรปรับปรุงกฎหมายให้นำวิธีการระงับข้อพิพาทโดยการไกล่เกลี่ย และอนุญาโตตุลาการมาใช้บังคับก่อนนำ คดีสู่ศาล และกำหนดให้มีสภาพบังคับหรือบทลงโทษแก่คณะกรรมการหมู่บ้านที่กระทำการทุจริต หรือกระทำความเสียหายแก่สมาชิกหรือนิติบุคคลหมู่บ้า้นจัดสรร อีกทั้งควรกำหนดคุณสมบัติของบุคลากรที่จะทำงานบริหารงานนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ทั้งนี้ เพื่อให้นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรจัดตั้งขึ้นมาแล้วสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเจตนารมณ์ของกฎหมายต่อไป

ที่มา   http://laic.dpu.ac.th/mtext2/thesis/abst/117128.pdf