Home » หมู่บ้าน นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร » ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและการจัดสาธารณูปโภค หมู่บ้านจัดสรร : ชำระค่าส่วนกลางเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและการจัดสาธารณูปโภค หมู่บ้านจัดสรร : ชำระค่าส่วนกลางเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

วันเสาร์ ที่ 27 สิงหาคม 2554  :  กฎหมายรอบรั้ว

ชำระค่าส่วนกลางเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

          นับตั้งแต่พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 มีผลใช้บังคับ ปัญหาที่พบบ่อย คือการละเลยต่อการบริหารจัดการสาธารณูปโภคภายในโครงการบ้านจัดสรร ผู้ซื้อบ้านจัดสรรไม่ได้รับการดูแล หรือได้รับบริการจากสาธารณูปโภคตามที่ได้ทำการโฆษณาไว้ เช่น เงื่อนไขเกี่ยวกับขนาดที่ดินแปลงย่อย ระบบและมาตรฐานของถนน ทางเดินเท้า ระบบระบายน้ำ ไฟฟ้า ประปา และบริการสาธารณะที่จำเป็น
    
          ทั้งนี้ กฎหมายยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการจัดการบริหารและดูแลรักษาสาธารณูปโภคภายในโครงการ หรือยกให้กับหน่วยงานท้องถิ่นของรัฐรับหน้าที่ทำแทน แต่สภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นก่อนกฎหมายบังคับใช้ ผู้ประกอบการยังคงใช้สิทธิในสาธารณูปโภคแต่ผลักภาระค่าบริหารจัดการเป็นของคณะกรรมการหมู่บ้าน และเมื่อไม่มีเงินทุนเพียงพอก็จะมีผลให้สภาพแวดล้อมของหมู่บ้านเสื่อมโทรมลงและไม่น่าอยู่อาศัย
    
         
ทางออกคือ การจัดให้มีนิติบุคคลบ้านจัดสรรขึ้นมา โดยมีอำนาจดำเนินการกำหนดระเบียบเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์สาธารณูปโภค การอยู่อาศัย และการจราจรในหมู่บ้าน การเก็บเงินค่าใช้จ่ายเพื่อการบำรุงรักษา การจัดการสาธารณูปโภคในส่วนที่นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรมีหน้าที่บำรุงรักษาจากสมาชิก รวมถึงการดำเนินการอื่นตามที่กำหนดใน มาตรา 48 ของ พรบ.จัดสรร และมีลักษณะคล้ายกับนิติบุคคลอาคารชุดของกฎหมายอาคารชุด
    
          ผู้ซื้อบ้านจัดสรรทุกแปลง จึงมีหน้าที่ต้องชำระค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและการจัดสาธารณูปโภค โดยชำระเป็นรายเดือน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บตามที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกำหนด (แต่ยังคงเป็นปัญหาในหลายโครงการ โดยผู้อยู่อาศัย หรือเจ้าของที่ดินจัดสรรไม่ยินยอมจ่ายค่าใช้จ่ายในส่วนนี้)
    
          สำหรับข้อดีของการมีส่วนร่วมในการบริหารดูแลจัดการ คือทำให้ คณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรร สามารถบริหารงาน โดยมีกฎหมายรองรับการทำงาน ภายใต้พื้นฐานที่ว่าทุกคนมีสิทธิเป็นเจ้าของร่วม
    
          ผลที่ได้รับจากการบริหารจัดการและดูแลสาธารณูปโภคที่ดี คือ การมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสังคมดี สภาพแวดล้อมดี และเพื่อนบ้านที่ดี และยังอาจเป็นการเพิ่มมูลค่าของทรัพย์สินให้มีสภาพที่ดีได้เป็นเวลานาน แต่สมาชิกในหมู่บ้านจะต้องร่วมผิดชอบบรรดาค่าใช้จ่ายเฉลี่ยร่วมกัน ขณะเดียวกันก็เป็นการรักษาสิทธิของสมาชิก โดยการตรวจสอบการบริหารงานของนิติบุคคลบ้านจัดสรรอย่างต่อเนื่อง (รวมถึงการตรวจสอบและจัดเก็บใบเสร็จรับเงิน เพื่อให้เกิดความถูกต้องและเป็นธรรมกับผู้ที่อยู่อาศัยในโครงการจัดสรร)

    
          ดังนั้น ผู้ซื้อบ้านจัดสรรจึงต้องให้ความร่วมมือโดยการชำระค่าส่วนกลาง เพื่อสาหรับเงินเงินทุนในการบริหารจัดการสาธารณูปโภคต่าง ๆ ภายในหมู่บ้านจัดสรรนะครับ.

 

ดินสอพอง

ที่มา    http://dailynews.co.th