Home » หมู่บ้าน นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร » ค่าส่วนกลางค้างชำระ หมู่บ้านจัดสรร (นิติบุคคล) ต้องตรวจสอบก่อนซื้อบ้านมือสอง

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
ค่าส่วนกลางค้างชำระ หมู่บ้านจัดสรร (นิติบุคคล) ต้องตรวจสอบก่อนซื้อบ้านมือสอง

วันเสาร์ ที่ 24 กันยายน 2554  :  กฎหมายรอบรั้ว

ถ้ายังไม่เป็นนิติบุคคลค้างค่าส่วนกลางไม่มีผล

           ปัญหาเรื่องการชำระค่าส่วนกลาง มีผู้อ่านทางบ้านสอบถามมาว่า เพิ่งจะซื้อบ้านมือสองจากเจ้าของเดิม ในวันที่จดทะเบียนรับโอนบ้าน ผู้ขายแจ้งว่าได้ชำระค่าน้ำ ค่าไฟเดือนที่ผ่าน ๆ มาหมดแล้ว ยังคงค้างชำระในเดือนปัจจุบันที่ยังไม่ได้รับใบแจ้งหนี้ ส่วนค่าส่วนกลางหมู่บ้านนั้นผู้ขายแจ้งว่า ทางหมู่บ้านยังไม่ได้เก็บค่าส่วนกลางมาหลายปีแล้ว เพราะยังไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการหมู่บ้าน หากจัดตั้งแล้วเสร็จก็คงจะมีการแจ้งให้ทราบภายหลัง

          แต่หลังจากรับโอนได้ไม่นานก่อนย้ายเข้าไปที่บ้านมา ก็มีกระดาษมาติดไว้หน้าบ้าน แจ้งว่าบ้านที่ซื้อได้ค้างชำระค่าส่วนกลางเป็นเวลา 3 เดือน ให้ติดต่อชำระภายใน 7 วัน ไม่เช่นนั้นจะงดให้บริการสาธารณะ แต่เมื่อไปถามที่นิติบุคคลของหมู่บ้าน ก็ได้รับแจ้งว่าบ้านดังกล่าวไม่เคยชำระค่าส่วนกลางเลย เพิ่งจะมีการชำระสองเดือนก่อนโอนขายเท่านั้น และทางนิติบุคคลของหมู่บ้านยังแจ้งให้เจ้าของบ้านคนใหม่มาชำระส่วนกลางของปี 53 และปีปัจจุบัน ถ้าไม่ชำระจะส่งเรื่องอายัดไปที่กรมที่ดิน

         เรื่องการแจ้งอายัดไปยังสำนักงานที่ดินนั้นไม่สามารถทำได้ หากหมู่บ้านมีการตั้งเป็นนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรแล้ว สมาชิกในหมู่บ้านจัดสรรจะต้องชำระค่าส่วนกลาง เพื่อให้เป็นเงินทุนสำหรับการบริหารจัดการภายในหมู่บ้านจัดสรร และในการจดทะเบียนโอนบ้านในหมู่บ้านจัดสรรนั้น ๆ จะต้องมีหนังสือรับรองจากทางนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรว่า บ้านหลังที่จดทะเบียนโอนนั้นไม่ค้างชำระค่าส่วนกลาง ทางสำนักงานที่ดินจึงจะทำการจดทะเบียนโอนให้ได้

 

         ดังนั้น หากเพิ่งมีการจดทะเบียนรับโอนที่ดินมา สันนิษฐานได้เลยว่า บ้านหลังที่โอนมานั้นไม่น่าจะค้างชำระค่าส่วนกลาง แต่ถ้าหากเป็นกรณีที่ยังไม่มีการจัดตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง เพราะการจดทะเบียนโอนก็ไม่จำเป็นต้องมีหนังสือรับรองค่าส่วนกลางแต่อย่างใด และอาจเป็นไปได้ว่าเจ้าของเดิมนั้นค้างชำระค่าส่วนกลาง แต่ก็เป็นเรื่องเฉพาะตัว ผู้ซื้อบ้านไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบในหนี้ค่าส่วนกลางที่ค้าง และนิติบุคคลของหมู่บ้าน (ที่จริงก็ไม่เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายที่ดิน) ก็ไม่มีสิทธิจะเรียกร้องด้วย คงมีสิทธิเรียกเงินค่าส่วนกลางได้ตั้งแต่เดือนที่ผู้ซื้อรับโอนมาเท่านั้นนะครับ

          ส่วนเรื่องการจัดตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรรนั้นสามารถตรวจสอบได้ว่ามีการจัดตั้งแล้วหรือไม่ โดยการสอบถามไปยังสำนักงานที่ดิน หากมีการจัดตั้งจริงก็จะมีระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ซึ่งสามารถขอคัดถ่ายมาศึกษาได้ครับ แต่หากไม่มีการจัดตั้งนิติบุคคล ผู้บริหารหมู่บ้านก็จะเป็นเพียงคณะบุคคลที่เข้ามาบริหารจัดการ แต่จะไม่มีสภาพบังคับเหมือนกับนิติบุคคลบ้านจัดสรรที่มีกฎหมายรับรองและให้อำนาจไว้.

ดินสอพอง