Home » หมู่บ้าน นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร » นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร : มี..ดีกว่าไม่มี

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร : มี..ดีกว่าไม่มี

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร  ..มีดีกว่าไม่มี

กฎหมายรอบรั้ว  วันที่  11 กุมภาพันธ์ 2555 

           ปัจจุบันมีหลายโครงการบ้านจัดสรรที่ต้องการจดทะเบียนนิติบุคคลบ้านจัดสรร แต่ไม่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากมีอุปสรรค และปัญหาหลายอย่าง โดยเฉพาะการไม่รวมตัวกันอย่างจริงจังของผู้ซื้อบ้านจัดสรร รวมถึงเรื่องคะแนนเสียงจากมติของที่ประชุมใหญ่มีไม่ถึงกึ่งหนึ่ง
 
         นอกจากนี้ ผู้ซื้อบ้านจัดสรรจำนวนหนึ่งยังเคยชินกับการอยู่อาศัยในโครงการที่ไม่ต้องจ่าย หรือจ่ายค่าส่วนกลางในจำนวนที่ไม่มากนัก หากมีจัดตั้งเป็นนิติบุคคลบ้านจัดสรรแล้ว กฎหมายได้ระบุบทลงโทษกับสมาชิกที่ค้างชำระค่าสาธารณูปโภค เช่น การถูกระงับบริการต่าง ๆ หรือแม้แต่การถูกอายัดโฉนดจากกรมที่ดิน เป็นต้น
 
         อีกทั้งยังมีโครงการไม่น้อยมีอุปสรรคเรื่องการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เนื่องจากผู้จัดสรรฯไม่ได้มองเรื่องข้อดีของกฎหมายดังกล่าว โดยเฉพาะโครงการที่ต้องมีการพัฒนาเพิ่มเติมเฟสต่อเนื่อง ซึ่งอาจมีปัญหาเรื่องการใช้ระบบสาธารณูปโภคบางอย่างร่วมกัน ทั้ง ๆ ที่การจดทะเบียนนิติบุคคลบ้านจัดสรรนั้นจะช่วยให้ผู้จัดสรรไม่ต้องรับภาระในการดูแลสาธารณูปโภค เพราะภาระดังกล่าวจะตกเป็นของผู้ซื้อหรือนิติบุคคลบุคคลบ้านจัดสรร
 
         โครงการหมู่บ้านจัดสรร มีทางเลือกมากมายในการบริหารและจัดการภายในหมู่บ้านให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่ แต่ก็ยังมีหมู่บ้านจัดสรรจำนวนมากที่กำลังต้องการมืออาชีพด้านดังกล่าวเข้าไปช่วยทำงาน โดยเฉพาะโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จในการบริหารและจัดการกันเอง เช่น ความไม่โปร่งใสในการทำงานของคณะกรรมการ หรือแม้แต่การไม่ให้ความร่วมมือของสมาชิกในหมู่บ้า
 
         การอยู่รวมกันในชุมชนขนาดใหญ่ หากไม่มีระบบการจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ แม้ว่าจะตกแต่งบ้านให้สวยงามมีราคาแพงเท่าใดก็ตาม แต่หากสิ่งแวดล้อมไม่ดีและไม่มีความปลอดภัยแล้ว ก็ไม่อาจทำให้ผู้อยู่อาศัยมีความสุขได้  ดังนั้นทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันเพื่อจัดการกับระบบสาธารณูปโภค ซึ่งสามารถทำได้จากการตั้งคณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรร ซึ่งโครงการจัดสรรส่วนใหญ่ก็เน้นเรื่องนี้กันอยู่แล้ว แต่จะไปรอดหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับการบริหารและจัดการที่ทำให้สมาชิกส่วนใหญ่ไว้วางใจ มิเช่นนั้นก็อาจมีปัญหาภายหลังได้
 
        หากต้องการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลบ้านจัดสรร ก็จะต้องรวมตัวกันให้มีเสียงไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ซื้อที่ดินทั้งหมด แล้วยื่นจดทะเบียนกับกรมที่ดิน วิธีนี้สามารถเลือกตั้งกรรมการขึ้นมาบริหาร หรือจะว่าจ้างบริษัทบริหารชุมชนเข้ามาทำหน้าที่ดังกล่าวก็ได้เช่นกัน แต่ถ้าสมาชิกในหมู่บ้านจัดสรรไม่ต้องการจ่ายค่าบำรุงสาธารณูปโภคก็โอนให้เป็นสาธารณะสมบัติ เช่นโอนให้กับ เทศบาล อบต. หรือทางเขตเพื่อเข้ามารับผิดชอบแทนก็ได้ แต่วิธีนี้จะทำให้ชุมชนกลายเป็นสาธารณะเป็นของส่วนรวมที่ทุกคนสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ได้.
ดินสอพอง