Home » หมู่บ้าน นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร » คณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ต่างจากคณะกรรมการชุมชน อย่างไร

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
คณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ต่างจากคณะกรรมการชุมชน อย่างไร

กรรมการนิติบุคคล & กรรมการชุมชน

dailynews.co.th กฎหมายรอบรั้ว วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2555

        วันนี้จะขอพูดถึงความแตกต่างของคณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร กับคณะกรรมการชุมชนนะครับ

       
คณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร มาจากการเลือกตั้ง หรือจากการแต่งตั้งของสมาชิกในหมู่บ้านจัดสรร แต่คณะกรรมการชุมชน เป็นกลุ่มบุคคลที่ได้รับเลือกจากสมาชิกในเขตชุมชน และเทศบาลแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นตัวแทนของชุมชนในเขตพื้นที่นั้น ๆ

        
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร คือคอยควบคุมดูแล ให้ผู้จัดการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร บริหารจัดการให้เป็นไปตามข้อบังคับของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร แต่ในส่วนของคณะกรรมการชุมชนนั้นมีหน้าที่เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเอง และมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในชุมชน และเขตเทศบาล เพื่อให้สอดคล้องกับวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ส่งเสริมความร่วมมือของประชาชนกับเทศบาลในการจัดบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

        
คณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เป็นตัวแทนของกลุ่มเอกชนเฉพาะกลุ่ม หรือเฉพาะหมู่บ้านนั้น ๆ เพื่อประโยชน์ของสมาชิกในหมู่บ้านจัดสรรเอง แต่คณะกรรมการชุมชน เป็นองค์กรในการพัฒนา คอยแก้ไขปัญหาและสร้างความสามัคคีของชุมชน และยังมีหน้าที่ช่วยเหลือหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เกี่ยวกับการดำเนินงานในการจัดบริการสาธารณะในเขตชุมชนตามที่หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด เช่น สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนชุมชน และการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม กำหนดแนวทางและกิจกรรมพัฒนาชุมชนเพื่อเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาของท้องถิ่น เป็นต้น

         ในส่วนของเรื่องการพัฒนานั้น
นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร จะใช้เงินที่ได้จากการจัดเก็บค่าส่วนกลาง มาบริหารจัดการหมู่บ้าน แต่ในส่วนของคณะกรรมการชุมชนจะได้รับงบประมาณจากภาครัฐมาคอยสนับสนุน โดยไม่ต้องมีภาระค่าส่วนกลาง อย่างหมู่บ้านจัดสรรเรื่องการดูแลระบบสาธารณูปโภคนั้น นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร จะต้องจัดหางบประมาณเพื่อมาจัดการเองทั้งหมด ทั้งด้านสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะต่าง ๆ ส่วนคณะกรรมการชุมชนนั้น ภาครัฐเป็นผู้รับผิดชอบดูแลสาธารณูปโภคทั้งชุมชน เพียงแต่ขอให้คณะกรรมการชุมชนแจ้งมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มาดำเนินการ แต่อย่างไรก็ตาม ข้อดีของสาธารณูปโภคในหมู่บ้านจัดสรร มีความเป็นส่วนตัวมากกว่า มีความสงบ เพื่อสำหรับให้เฉพาะสมาชิกของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเท่านั้นที่สามารถใช้ได้

          สาธารณูปโภคต่าง ๆ ภายในโครงการหมู่บ้านจัดสรร เป็นของ
นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ไม่ใช่ที่สาธารณะทั่ว ๆ ไป ที่ใคร ๆ ก็ใช้ประโยชน์ได้ตามความพอใจ เพราะเป็นที่ส่วนบุคคล เป็นของเอกชน ไม่เหมือนกับที่สาธารณะในชุมชน ทุกคนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ไม่ใช่เฉพาะแต่คนในเขตชุมชนเท่านั้น คนต่างพื้นที่ก็สามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ได้เช่นกัน.

ดินสอพอง
ที่มา http://www.dailynews.co.th/article/950/118611