Home » หมู่บ้าน นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร » ขั้นตอนการจดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
ขั้นตอนการจดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

ขั้นตอนจดทะเบียนนิติบุคคล

dailynews.co.th กฎหมายรอบรั้ว วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2555

         มื่อโครงการจัดสรรที่ดินมิได้ปฏิบัติหน้าที่ในการบำรุงรักษากิจการอันเป็นสาธารณูปโภคแล้ว ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรจำนวนไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนที่ดินแปลงย่อยตามแผนผังโครงการจัดสรร ยื่นคำขอต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด หรือสาขา เพื่อขอจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรโดยดำเนินการ ดังนี้

        1) จัดให้มีการประชุมผู้ซื้อที่ดินจัดสรร เพื่อมีมติจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และแต่งตั้งตัวแทนยื่นคำขอจดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร พร้อมข้อบังคับนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร (ต้องมีผู้ซื้อที่ดินจัดสรรไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนแปลงย่อยที่จัดจำหน่ายตามแผนผังและโครงการที่ได้รับอนุญาต) ลงมติให้จัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

        2) จัดทำข้อบังคับที่มีรายการตามที่กฎหมายกำหนด (กฎกระทรวง) โดยผู้ซื้อที่ดินจัดสรรให้ความเห็นชอบในที่ประชุมด้วย

        3) จัดทำรายงานการประชุมทุกครั้งที่มีการประชุม

        4) ตั้งตัวแทนผู้รับมอบอำนาจ ยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด หรือสาขา ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่ พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน คือรายงานการประชุมของผู้ซื้อที่ดินจัดสรร ที่มีมติให้จัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เห็นชอบกับข้อบังคับ และแต่งตั้งตัวแทนในการยื่นคำขอจดทะเบียน, สำเนาข้อบังคับ ซึ่งอย่างน้อยต้องมี ชื่อของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร, วัตถุประสงค์, ที่ตั้งสำนักงาน ข้อกำหนดเกี่ยวกับจำนวนกรรมการการเลือกตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง การเริ่ม และการพ้นจากตำแหน่ง การประชุมของคณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรร ต้องประชุมอย่างน้อยปีละสองครั้ง, ข้อกำหนดเกี่ยวกับการดำเนินงาน การบัญชี และการเงิน, ข้อกำหนดเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของสมาชิก, ข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญ่, ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ, ข้อกำหนดเกี่ยวกับการยกเลิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

         5) เมื่อจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรได้แล้ว ให้ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรทุกรายเป็นสมาชิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร กรณีที่ดินแปลงย่อยที่ยังไม่มีผู้ใดซื้อ ให้ผู้จัดสรรเป็นสมาชิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

       เมื่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด หรือสาขาได้รับคำขอจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรแล้ว 1) ให้ปิดประกาศคำขอไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานที่ดิน ที่ว่าการอำเภอ ที่ทำการกำนันแห่งท้องที่ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่ และบริเวณที่ดินที่ทำการจัดสรรมีกำหนดสามสิบวัน 2) แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ได้รับใบอนุญาต หรือผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินสาธารณูปโภคทราบ

       การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับการโอนทรัพย์สินที่เป็นสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะนั้นได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมและภาษีอากรในการโอนทั้งสิ้นนะครับ.


ดินสอพอง
ที่มา http://www.dailynews.co.th/article/950/115119