Home » หมู่บ้าน นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร » ข้อดีของการซื้อบ้านจัดสรร

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
ข้อดีของการซื้อบ้านจัดสรร

ข้อดีของการซื้อบ้านจัดสรร

dailynews.co.th กฎหมายรอบรั้ว วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2555

         ปัจจุบันมีหมู่บ้านจัดสรรเกิดขึ้นตามแหล่งชุมชนต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก ทั้งที่อยู่และไม่อยู่ภายใต้ พ.ร.บ.การจัดสรรที่ดิน ผู้ที่กำลังจะเลือกซื้อบ้านจัดสรรควรเลือกซื้อบ้านจัดสรรจากโครงการที่ได้รับอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดิน เพราะจะทำให้ได้รับความคุ้มครองสิทธิของผู้ซื้อในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ทำเลที่ตั้งที่เหมาะสม ทั้งในด้านการสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การคมนาคม การจราจร ความปลอดภัย การสาธารณูปโภค และการผังเมือง ตลอดจนการอื่น ๆ ที่จำเป็น

        การให้บริการสาธารณูปโภค หรือบริการสาธารณะ หรือการปรับปรุงที่ดิน ตามแผนผังโครงการที่ต้องดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด เพราะตาม พ.ร.บ.การจัดสรรที่ดิน กำหนดให้ผู้ขออนุญาตจัดสรรต้องจัดหาธนาคาร หรือสถาบันการเงินมาทำสัญญาค้ำประกันกับคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน

        การเปิดเผยข้อมูล ตาม พ.ร.บ.การจัดสรรที่ดิน บังคับให้ การโฆษณาจะต้องตรงกับหลักฐานและรายละเอียดที่กำหนดไว้ในคำขออนุญาตจัดสรรสิทธิการใช้สาธารณูปโภค และบริการสถานะตลอดไป เนื่องจาก พ.ร.บ.การจัดสรรที่ดิน กำหนดว่าที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภค และที่ดินที่ใช้เพื่อบริการสาธารณะจะต้องปลอดจากบุริมสิทธิ และภาระผูกพันใด ๆ

        แบบสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรร จะต้องทำสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกำหนด

       ปัญหาการฉ้อโกงโดยอ้างเหตุขาดการชำระเงิน เพราะตาม พ.ร.บ. การจัดสรรที่ดินบังคับให้ผู้รับเงินต้องออกหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้รับเงิน เพื่อเป็นหลักฐานการชำระราคาที่ดินจัดสรรการโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้ซื้อ ถ้าผู้ซื้อชำระราคาครบถ้วนก็สามารถนำหลักฐานการชำระราคา พร้อมโฉนดที่ดิน หรือเอกสารสิทธิอื่น ๆ ไปขอจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ ถ้าไม่มีโฉนดที่ดิน หรือเอกสารสิทธิมาแสดงได้ก็สามารถร้องขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่เรียกจากผู้จะขาย หรือขอออกใบแทน ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย ก็จดทะเบียนรับโอนที่ดินจัดสรรได้แล้ว

        หลักประกันสาธารณูปโภคต่าง ๆ ในแผนผังจัดสรร เช่น ถนน สวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น จะได้รับการบำรุงรักษาโดยจัดสรรจนกว่าจะได้มีการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นมารับโอนไปบริหารจัดการ และดูแลบำรุงรักษาต่อ เพราะตาม พ.ร.บ. การจัดสรรที่ดิน บังคับให้ผู้จัดสรรจะต้องจัดหาหนังสือสัญญาค้ำประกันสาธารณูปโภค โดยสถาบันการเงินมาค้ำประกัน

        การจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เพื่อมาทำหน้าที่ดูแลบำรุงรักษาทรัพย์ส่วนกลาง โดยเฉพาะการจดทะเบียนรับโอนที่ดินที่ใช้เป็นสาธารณูปโภค หรือบริการสาธารณะตามที่กฎหมายกำหนดไว้จากที่กล่าวข้างต้นจะช่วยทำให้ทราบถึงข้อดีของการเลือกซื้อบ้านจัดสรร โดยจะต้องขอดูใบอนุญาตจัดสรร แผนผังโครงการ และวิธีการที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดิน ได้กำหนดไว้ในใบอนุญาตด้วยนะครับ.


ดินสอพอง.. ที่มา http://www.dailynews.co.th/article/950/133353