Home » หมู่บ้าน นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร » การจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ดีอย่างไร

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
การจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ดีอย่างไร

มีนิติบุคคลหมู่บ้านฯ ดีอย่างไร

dailynews.co.th - กฎหมายรอบรั้ว วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2555

    นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร คือบุคคลตามกฎหมาย ที่จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. การจัดสรร พ.ศ. 2543 โดยมีคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นผู้ดำเนินงาน ซึ่งสมาชิกที่พักอาศัยอยู่ในโครงการหมู่บ้านจัดสรรจะเป็นผู้คัดเลือกขึ้นมา
   
การจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร นอกจากจะทำให้มีผู้ที่เป็นตัวแทนหมู่บ้านแล้ว ยังทำให้หมู่บ้านที่สมาชิกผู้อยู่อาศัยนั้น ๆ ได้พบแต่สิ่งดี ๆ หลายอย่าง เช่น

 • ได้รับโอนทรัพย์สินส่วนกลางมาเป็นของผู้ซื้อบ้าน โดยนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรจะเป็นผู้รับโอนที่ดินในส่วนที่เป็นสาธารณูปโภคภายในโครงการ เช่น ถนน สวน และบริการสาธารณะอย่างเช่นสโมสร จากเจ้าของโครงการมาเป็นของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และสมาชิกทุกคนก็จะมีสิทธิในการเป็นเจ้าของร่วมกัน
   
 • ได้รับการยกเว้นในเรื่องของค่าธรรมเนียมการโอน และภาษีจากภาครัฐ เนื่องจากตามปกติแล้ว การโอนบ้านหรือที่ดินจะต้องมีการเสียภาษีให้กรมสรรพากร แต่สำหรับนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรที่จดทะเบียนแล้วนั้น การรับโอนที่ดินในส่วนสาธารณูปโภค หรือสโมสร จะได้รับการยกเว้นเป็นกรณีพิเศษตามประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 378) พ.ศ. 2544
   
 • จะมีงบประมาณในการซ่อมแซมปรับปรุง สาธารณูปโภคส่วนรวมที่จะชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา เพราะในกรณีของที่ดินจัดสรรที่เกิดหลังพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 นั้น กฎหมายระบุว่าผู้จัดสรรที่ดินต้องส่งมอบเงินสมทบให้ในอัตราร้อยละ 7 ของราคาค่าก่อสร้างสาธารณูปโภคภายในโครงการ ซึ่งเงินดังกล่าวเปรียบได้ดังเงินกองทุนแรกตั้งสำหรับการดำเนินงานของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
   
 • สามารถออกข้อกำหนด กฎกติกา รวมถึงอำนาจหน้าที่การบริหารและจัดระเบียบหมู่บ้านเป็นของตนเอง ซึ่งก็คือข้อบังคับของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรนั้นเอง โดยผ่านการพิจารณาและความเห็นชอบของสมาชิกในหมู่บ้านจัดสรร เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารหมู่บ้าน รวมถึงการใช้พื้นที่ส่วนกลางร่วมกัน
   
 • มีสังคมที่น่าอยู่ เนื่องจากการลงมติในเรื่องต่าง ๆ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกเสียงส่วนมากภายในหมู่บ้านจัดสรร การบริหารจัดการของหมู่บ้านจะมาจากการลงมติของที่ประชุมสมาชิกโดยเจ้าของที่ดินทุกแปลง สามารถออกเสียงเห็นชอบ หรือไม่
   
 • สมาชิกในหมู่บ้านมีคุณภาพชีวิตที่สดใส และเป็นสังคมน่าอยู่ เพราะสภาพแวดล้อมภายในหมู่บ้านที่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ ทุกคนจึงได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี มีความสุข อีกทั้งมูลค่าของบ้านและที่ดินก็จะยิ่งทวีค่าเพิ่มขึ้นเพราะได้รับการดูแลที่ดีอีกด้วย

    การจดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้าน จึงเป็นการทำให้ผู้อยู่อาศัยในหมู่บ้านจัดสรรเดียวกันช่วยกันดูแลสภาพความเป็นอยู่ให้เป็นไปอย่างที่คนส่วนใหญ่พึงพอใจ รวมทั้งยังเป็นการรักษาผลประโยชน์ และทำให้ได้รับสิ่งที่ดีสำหรับผู้อยู่อาศัย ซึ่งนั่นก็หมายถึง สังคมคุณภาพที่จะเกิดขึ้นตามมานั่นเองครับ.

ดินสอพอง  ที่มา http://www.dailynews.co.th/article/950/153839