Home » หมู่บ้าน นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร » ข้อดีของการเลือกซื้อบ้านจากโครงการหมู่บ้านจัดสรร(ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย)

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
ข้อดีของการเลือกซื้อบ้านจากโครงการหมู่บ้านจัดสรร(ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย)

ข้อดีของการเลือกซื้อบ้านจัดสรร

dailynews.co.th - กฎหมายรอบรั้ว วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2555

เป็นที่ทราบกันดีว่า บ้านที่สร้างขายมีมากเกินกว่าความต้องการของคนซื้อ ฉะนั้นควรเลือกซื้อบ้านจากโครงการที่ได้รับอนุญาตให้ทำการจัดสรร เพราะระบบการจัดสรรภายใต้กฎหมาย ควบคุมการจัดสรรที่ดิน ตามกฎหมายจัดสรรจะช่วยคุ้มครองสิทธิของคนซื้ออันเป็นหลักประกันในเรื่องต่าง ๆ ได้ดังนี้

 • ทำเลที่ตั้งโครงการที่เหมาะสมทั้งด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณสุข การคมนาคม เพราะในการพิจารณาอนุญาตจัดสรร จะมีคณะกรรมการจัดสรร ที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิหลายสาขาอาชีพจะร่วมกันออกข้อกำหนดที่เหมาะสมกับสภาพ ท้องถิ่น
   
 • คนซื้อจะได้รับสาธารณูปโภค หรือบริการสาธารณะ หรือการปรับปรุงที่ดิน ตามแผนผังโครงการภายในเวลาที่กำหนด เนื่องจากกฎหมายกำหนดให้ได้รับอนุญาตจัดสรรจะต้องจัดทำสัญญาค้ำประกันกับคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน และให้อำนาจคณะกรรมการจัดสรรที่ดินนำเงินไปดำเนินการจัด    ให้มีสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และปรับปรุง    ที่ดินได้
   
 • จะไม่ถูกหลอกลวงจากการโฆษณา เพราะตามกฎหมายต้องมีการโฆษณาในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ขอจัดสรร จำนวนแปลงย่อย และเนื้อที่โดยประมาณโครงการ สาธารณูปโภค และบริการสาธารณะ แผนงานโครงการ และระยะเวลาการบำรุงรักษาสาธารณูปโภค วิธีการจำหน่าย เป็นต้น จะต้องตรงกับหลักฐานและรายละเอียดที่กำหนดไว้ในคำขออนุญาตด้วย
   
 • จะได้ใช้สาธารณูปโภคและบริการสาธารณะตลอดไป โดยไม่ต้องกังวนว่าจะมีใครมาปิดกั้น ขัดขวางการใช้ เนื่องจาก เพราะตามกฎหมายจัดสรร บังคับไว้ว่าที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภคและที่ดินที่ใช้เพื่อบริการสาธารณะปลอดจากบุริมสิทธิ์ใด ๆ
   
 • จะไม่ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบการในการเข้าทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรร เพราะจะต้องทำสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกำหนด
   
 • ไม่ต้องกลัวว่าผู้ประกอบการจะฉ้อโกง เพราะตามกฎหมายจัดสรรบังคับ ให้ผู้รับเงินต้องออกหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้รับเงิน และให้ถือเป็นหลักฐานการชำระราคา
   
 • ไม่ต้องกังวนเรื่องการโอนกรรมสิทธิ์ หากมีการชำระครบถ้วนแล้ว เพราะสามารถนำหลักฐานการชำระพร้อมโฉนดที่ดินไปขอจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ ถ้าไม่สามารถนำโฉนดที่ดินมาได้ก็สามารถร้องขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่เรียกมาได้ และถ้าพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่ผู้ยึดถือหรือครอบครองโฉนดที่ดินได้รับแจ้งยังไม่ส่งมอบให้ พนักงานเจ้าหน้าที่ก็มีอำนาจออกใบแทนมาจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมให้แก่คนซื้อได้

ดังนั้นหากจะเลือกซื้อบ้านจัดสรรจากโครงการที่อยู่ในระบบจัดสรร ต้องมองหาใบอนุญาต แผนผังโครงการ และวิธีการที่คณะกรรมการอนุญาตก่อนนะครับ.

ดินสอพอง  ที่มา http://www.dailynews.co.th/article/950/160504