Home » หมู่บ้าน นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร » การจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และหน้าที่ของผู้ซื้อบ้าน/ที่ดิน

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
การจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และหน้าที่ของผู้ซื้อบ้าน/ที่ดิน

หน้าที่ของผู้ซื้อฯกับนิติบุคคลฯ

dailynews.co.th - กฎหมายรอบรั้ว วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2555

เมื่อผู้ซื้อที่ดินได้รับหนังสือแจ้งจากผู้จัดสรรที่ดินให้จัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เพื่อรับโอนทรัพย์สิน (สาธารณะ) ตามแผนผังจัดสรรไปบริหารจัดการดูแลและบำรุงรักษาจะต้องดำเนินการดังนี้

  • ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรต้องเข้าร่วมประชุมใหม่ เพื่อมีมติจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และแต่งตั้งตัวแทนยื่นคำขอจดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรพร้อมด้วยข้อบังคับนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร (โดยต้องมีมติจากผู้ซื้อที่ดินจัดสรรไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนแปลงย่อยทั้งหมด)
     
  • ต้องจัดทำข้อบังคับที่มีรายการตามที่กฎกระทรวงกำหนดซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบในที่ประชุม โดยข้อบังคับอย่างน้อยต้องมีดังนี้ ชื่อนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร, วัตถุ ประสงค์, ที่ตั้งสำนักงาน, ข้อกำหนดเกี่ยวกับจำนวนกรรมการการเลือกตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง การเริ่มดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง และการประชุมของคณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรรซึ่งต้องประชุมอย่างน้อยปีละสองครั้ง, ข้อกำหนดเกี่ยวกับการดำเนินงาน บัญชี และการเงิน, ข้อกำหนดเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของสมาชิก, ข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญ่, ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ, ข้อกำหนดเกี่ยวกับการยกเลิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เป็นต้น
  • จัดทำรายงานการประชุมทุกครั้งที่มีการประชุม
  • ยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือสาขา ซึ่งที่ดินจัดสรรนั้นตั้งอยู่พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน คือ รายงานการประชุมของผู้ซื้อที่ดินจัดสรร ที่มีมติให้จัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เห็นชอบข้อบังคับ และแต่งตั้งตัวแทนในการยื่นคำขอจดทะเบียน สำเนาข้อบังคับ, หลักฐานการรับแจ้งให้ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรและระยะเวลาที่ผู้จัดสรรที่ดินกำหนดให้ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรดำเนินการ, บัญชีที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะที่ผู้จัดสรรที่ดินได้จัดให้มีขึ้นเพื่อการจัดสรรที่ดินตามแผนผังและโครงการพร้อมสำเนาหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินที่เกี่ยวข้อง

      เมื่อจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรได้แล้ว ให้ดำเนินการแจ้งให้ผู้จัดสรรที่ดินทราบพร้อมกำหนดวันจดทะเบียนโอนทรัพย์สินและส่งมอบเงินค่าบำรุงรักษาสาธารณูปโภคที่ผู้จัดสรรที่ดินต้องรับผิดชอบตามบัญชีทรัพย์สิน และผู้จัดสรรที่ดินจะพ้นจากหน้าที่การบำรุงรักษาสาธารณูปโภคที่ได้จัดให้มีขึ้นเพื่อการจัดสรรที่ดิน ตามแผนผังและโครงการที่ได้รับอนุญาตต่อเมื่อได้มีการจดทะเบียนโอนทรัพย์สิน และส่งมอบจำนวนเงินค่าบำรุงรักษาฯ ตามบัญชีทรัพย์สินดังกล่าวให้แก่นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรแล้ว และผู้ซื้อที่ดินจัดสรรทุกราย (ทั้งที่เห็นชอบและไม่เห็นชอบ) เป็นสมาชิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร กรณีที่ดินจัดสรรแปลงย่อยที่ยังไม่มีผู้ใดซื้อ หรือได้โอนกลับมาเป็นของผู้จัดสรรที่ดิน ก็ให้ผู้จัดสรรที่ดินเป็นสมาชิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และให้แสดงหนังสือสำคัญการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ สำนักงานนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรนะครับ.

ดินสอพอง  ที่มา http://www.dailynews.co.th/article/950/163046