Home » หมู่บ้าน นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร » หนังสือนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร (ฉบับปรับปรุงใหม่)

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
หนังสือนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร (ฉบับปรับปรุงใหม่)

 
นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร (ฉบับปรับปรุงใหม่)
ผู้แต่ง/ผู้แปล : พจน์  สุขมหา
Barcode : 9789740329893
ISBN : 9789740329893
ปีพิมพ์ : 2 / 2555
ขนาด (w x h) : 185 x 260 mm.
ปก / จำนวนหน้า : ปกอ่อน / 103 หน้า
ราคาปก : 136.00 บาท

รายละเอียด

คำอธิบายกฎหมายว่าด้วย นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 เป็น หนังสือคู่มือสำหรับบุคคลหลายฝ่าย อาทิ

 1. ผู้ประกอบธุรกิจการจัดสรรที่ดิน ใช้เป็นคู่มือในการขออนุญาตจัดสรรที่ดิน และการขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรได้เป็นอย่างดี เพราะมีคำอธิบายและตัวอย่างประกอบโดยละเอียดในภาคผนวก พร้อมแผนภูมิแสดงขั้นตอนปฏิบัติแบบครบวงจร
 2. สำนักงานที่ดิน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นคู่มือทำงานได้อย่างถูกต้อง โดยจัดลำดับขั้นตอนและวิธีปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดอย่างชัดเจน พร้อมตัวอย่างในการปฏิบัติ
 3. คณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรร และผู้ซื้อที่ดินจัดสรร สำหรับเป็นคู่มือในการบริหารจัดการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และเป็นเครื่องมือในการรักษาสิทธิประโยชน์อันควรได้ เมื่อซื้อบ้านจัดสรร หรือพักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านจัดสรร
 4. มหาวิทยาลัย อาจารย์และนักศึกษา ใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียนการสอนวิชาว่าด้วย ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (กฎหมายที่ดิน-การจัดสรรที่ดิน-อาคารชุด) ทั้งภาคทฤษฎีและวิธีปฏิบัติ พร้อมแผนภูมิประกอบเพื่อให้ง่ายต่อการศึกษา
 5. ประชาชนทั่วไป ใช้เป็นคู่มือเรียนรู้เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรรได้อย่างถูกต้อง ใช้ประโยชน์ได้สูงสุดและอยู่อาศัยได้อย่างยั่งยืน

หนังสือเล่มนี้สามารถตอบโจทย์เกี่ยวกับหมู่บ้านจัดสรรได้ทุกเรื่อง เช่น

 • นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร มีที่มาเหตุผลความจำเป็นและเกี่ยวข้องกับผู้ซื้อที่ดินจัดสรรอย่างไร
 • จะตั้งได้เมื่อใด อย่างไร มีใครเกี่ยวข้องบ้าง ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรมีสิทธิอำนาจในการจัดตั้งเพียงใด
 • ถ้าไม่จัดตั้งหรือจัดตั้งไม่สำเร็จ จะเกิดผลอย่างไรทั้งแก่ผู้จัดสรรที่ดินและผู้ซื้อที่ดินจัดสรร - หมู่บ้านจัดสรรที่มีอยู่ก่อนกฎหมายนี้ใช้บังคับ (ก่อนวันที่ 22 กรกฎาคม 2543) จะขอจัดตั้งได้หรือไม่ อย่างไร
 • หมู่บ้านจัดสรรที่มิได้ขออนุญาตตามกฎหมาย จะขอจัดตั้งได้หรือไม่ โดยเฉพาะในกรณีที่มีการใช้สาธารณูปโภคร่วมกันกับหมู่บ้านที่ได้รับอนุญาตให้จัดสรร จะดำเนินการอย่างไรได้บ้างหรือไม่
 • นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ถ้าจัดตั้งหรือไม่จัดตั้ง จะมีข้อดีข้อเสียอย่างไร
 • เมื่อจัดตั้งแล้วจะบริหารจัดการอย่างไร เป็นอำนาจหน้าที่ของใคร จะใช้งบประมาณจากที่ใด มีวิธีกำกับควบคุมอย่างไร หากเกิดข้อบกพร่องเสียหานจะทำอย่างไร -    ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรและผู้จัดสรรที่ดิน มีสิทธิหน้าที่อย่างไร และจะได้หรือเสียประโยชน์ใดบ้าง
 • การบำรุงรักษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะในโครงการจัดสรร มีหลักการ หลักประกันและมาตรการบังคับอย่างไร เมื่อไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือฝ่าฝืนข้อบังคับนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
 • นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรและนิติบุคคลอาคารชุด มีข้อเหมือนหรือแตกต่างกันในเรื่องใดบ้าง
 • นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เมื่อจดทะเบียนจัดตั้งแล้ว จะยกเลิกได้อย่างไร หรือไม่

ข้อมูลเพิ่มเติม   http://www.chulabook.com/description.asp?barcode=9789740329893