Home » หมู่บ้าน นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร » การประชุมใหญ่นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
การประชุมใหญ่นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

การประชุมใหญ่นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

dailynews.co.th - กฎหมายรอบรั้ว วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2555

         การประชุมใหญ่ของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ตาม พ.ร.บ.การจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 นอกจากจะเป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปีแล้ว ยังมีการประชุมใหญ่วิสามัญ ซึ่งสมาชิกในหมู่บ้านจัดสรรสามารถเรียกประชุมได้โดยมีขั้นตอนดังนี้
   
         สมาชิกในนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนสมาชิกทั้งหมด (หรือไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ) ทำหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรร เพื่อให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่จะต้องระบุวัตถุประสงค์ว่าจะเรียกประชุม เกี่ยวกับเรื่องใดบ้าง
   
         เมื่อคณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรรได้รับหนังสือร้องขอให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญแล้ว คณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรรจะต้องเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ โดยจัดให้มีการประชุมขึ้นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ ถ้าคณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรรไม่เรียกประชุม สมาชิกผู้ร้องขอให้เรียกประชุม หรือสมาชิกอื่นจำนวนไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรนั้น ๆ จะเรียกประชุมเองก็ได้
   
         ในการเรียกประชุมใหญ่ทุกครั้ง คณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรรต้องจัดส่งหนังสือนัดประชุม และเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังสมาชิกก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน และจะต้องมีสมาชิกมาประชุมซึ่งมีเสียงลงคะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนเสียงลงคะแนนทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม เว้นแต่ข้อบังคับจะกำหนดองค์ประชุมไว้เป็นอย่างอื่น
   
          การประชุมใหญ่ครั้งใด ถ้าไม่ครบองค์ประชุม ก็ให้งดการประชุม แต่ถ้าเป็นการประชุมใหญ่ที่สมาชิกได้ร้องขอให้นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเรียกประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่ง ก็จะต้องจัดให้มีการประชุมขึ้นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่นัดประชุมแรก การประชุมครั้งหลังนี้ต้องมีองค์ประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนเสียงลงคะแนนทั้งหมด และมีจำนวนสมาชิกเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าสิบคนขึ้นไป และให้ถือเอาเสียงข้างมาก เว้นแต่ข้อบังคับของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรนั้น ๆ จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
   
         การลงคะแนนเสียง ให้สมาชิกคนหนึ่งมีเสียงเท่ากับอัตราส่วนค่าใช้จ่าย ในการบำรุงรักษาและจัดการสาธารณูปโภค ถ้าสมาชิกคนเดียวมีคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมด ก็ให้ลดจำนวนคะแนนเสียงลงมาเหลือเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงของสมาชิกอื่นรวมกัน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้นับจำนวนสมาชิกที่ออกเสียงลงคะแนนเป็นเกณฑ์ในการลงคะแนนเสียง
   
          การประชุมใหญ่ ถ้าได้มีการประชุมหรือการลงมติโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย หรือข้อบังคับ สมาชิกสามารถร้องขอให้ศาลสั่งเพิกถอนมติการประชุมครั้งนั้นได้ แต่ต้องร้องขอต่อศาลภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ที่มีการประชุมใหญ่ลงมติเห็นชอบ
   

            การประชุมใหญ่ของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรนั้นมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อการบริหารจัดการภายในหมู่บ้านจัดสรรมากนะครับ.

ดินสอพอง ที่มา  http://www.dailynews.co.th/article/950/172313