Home » หมู่บ้าน นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร » นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ..การได้รับยกเว้นภาษีอากร

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ..การได้รับยกเว้นภาษีอากร

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

dailynews.co.th - กฎหมายรอบรั้ว วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556

 

      นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เป็นนิติบุคคลตาม พ.ร.บ. การจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 ตั้งขึ้น เพื่อรับโอนสาธารณูปโภคซึ่งเป็นทรัพย์สินที่ตกอยู่ในภาระจำยอมรวมทั้งให้บริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์แก่การจัดสรรที่ดิน และเป็นนิติบุคคลที่ไม่ได้แสวงหากำไร (Non-Profit Organization) จึงได้รับยกเว้นภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากร
  • พระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 378 (พ.ศ.2544)
  • ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์สำหรับการโอนและการรับโอนทรัพย์สินที่เป็นสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ และการให้บริการบำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคตาม พ.ร.บ. การจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ได้รับยกเว้นภาษีอากรตามพระราชกฤษฎีกาและประกาศอธิบดีกรมสรรพากรดังกล่าวซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
  • การโอนทรัพย์สิน, การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนทรัพย์สินที่เป็นสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ รวมทั้งการส่งมอบจำนวนเงินค่าบำรุงรักษาสาธารณูปโภคของผู้จัดสรร (ไม่น้อยกว่า 7% ของราคาค่าก่อสร้างสาธารณูปโภคดังกล่าว) ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์
  • รายได้ค่าบริการที่เรียกเก็บจากสมาชิก เป็นรายได้จากการจัดเก็บค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคจากผู้ซื้อที่ดินจัดสรรซึ่งเป็นสมาชิกของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรนั้น ๆ ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร มีหน้าที่แจ้งการรับโอนทรัพย์สินที่เป็นสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะและการเป็นผู้ให้บริการสาธารณะแก่สมาชิกของนิติบุคคลนั้นแก่สรรพากรพื้นที่ในท้องที่นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรมีสถานประกอบการตั้งอยู่ภายใน 30 วันตั้งแต่วันที่ได้รับโอนทรัพย์สินตามประกาศข้างต้น
 
      นอกจากนี้ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ยังมีหน้าที่ต้องยื่นคำร้องขอมีเลขประจำตัวและบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ล.ป.10.4) ต่อสรรพากรพื้นที่ในท้องถิ่นภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องกำหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล และผู้จ่ายเงินได้ซึ่งมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย มีและใช้เลขประจำตัวในการปฏิบัติตามประมวลรัษฎากร) เพื่อมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 10 ตัวซึ่งขึ้นต้นด้วยเลข 4 หมายถึงนิติบุคคล ที่ไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้แต่มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในการจ่ายเงินได้ให้แก่ผู้รับซึ่งเป็นบุคคลหรือนิติบุคคล.
 
ดินสอพอง http://www.dailynews.co.th/article/950/184833