Home » หมู่บ้าน นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร » คู่มือการจดทะเบียน นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 , ตัวอย่างข้อบังคับหมู่บ้าน

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
คู่มือการจดทะเบียน นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 , ตัวอย่างข้อบังคับหมู่บ้าน

 
คู่มือการจดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
ตัวอย่าง การจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร/ข้อบังคับ
พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543
อัตราค่าธรรมเนียมในการจัดสรรที่ดิน
กฎกระทรวงว่าด้วยการขอจดทะเบียนจัดตั้ง บริหาร การควบ และการยกเลิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร พ.ศ.2545
ระเบียบคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง ว่าด้วยการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นและการขออนุมัติดำเนินการเพื่อการบำรุงรักษาสาธารณูปธภค พ.ศ.2545
ระเบียบคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง ว่าด้วยการกำหนดค่าใช้จ่าย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดเก็บค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา และการจัดการสาธารณูปโภค และการจัดทำบัญชี พ.ศ.2545
บัญชีทรัพย์สินที่เป็นสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะตามแผนผังโครงการจัดสรรที่ดิน
ประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง เรื่อง กำหนดแบบคำขอจดทะเบียน แบบหนังสือสำคัญ และแบบทะเบียนเกี่ยวกับการจัดตั้ง การควบ และการยกเลิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
คำขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
คำขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ
ใบแนบแบบ จ.ส.ก.7
คำขอจดทะเบียนควบนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
คำขอจดทะเบียนยกเลิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
หนังสือสำคัญการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
ทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
 

ที่มา  http://www2.pakkretcity.go.th/village_law.asp

          http://sites.google.com/site/weloveparkwaychalet/Home/manual