Privacy Policy
Home » หมู่บ้าน นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร » อยู่หมู่บ้านจัดสรรก็ต้องเป็นสมาชิกนิติบุคคลฯ

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
อยู่หมู่บ้านจัดสรรก็ต้องเป็นสมาชิกนิติบุคคลฯ

              ในการซื้อบ้านในโครงการจัดสรรสักหลัง ผู้ซื้อบ้านควรจะต้องศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรให้ดี จะมีผลกระทบโดยตรงต่อผู้ซื้อบ้าน โดยมีการกำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ซื้อบ้านจัดสรรไว้ดังนี้   

              กำหนดให้ผู้ซื้อบ้านจัดสรร หรือที่ดินจัดสรรทุกรายจะต้องเป็นสมาชิกของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรไปโดยปริยาย ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ซื้อบ้านมีส่วนร่วมในการเสนอแนะ ออกกฎเกณฑ์ข้อบังคับในการ อยู่อาศัย รวมถึงกำหนดการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ส่วนกลาง ฯลฯ   

             ผู้ซื้อบ้านจัดสรร หรือที่ดินจัดสรรจะมีหน้าที่ต้องเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน โดยหากยังมีบ้านบางหลังขายยังไม่ได้ ทางเจ้าของโครงการจะต้องเข้าเป็นสมาชิกแทน โดยหน้าที่สำคัญของสมาชิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรคือ การจ่ายเงินค่าส่วนกลาง (อาจเป็นรายเดือนหรือรายปี) ให้แก่นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เพื่อนำเงินดังกล่าวไปใช้จ่ายในการบริหารจัดการสาธารณูปโภค หรือทรัพย์สินส่วนกลาง เช่น ถนน ท่อระบายน้ำ สวนสาธารณะ ฯลฯ ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ   

              ส่วนคณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรรมาจากการเลือกตั้งของสมาชิกในหมู่บ้าน ทำหน้าที่ออกกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สาธารณูปโภค เช่น การ ใช้สโมสร การใช้สระว่ายน้ำ เป็นต้น รวม ถึงการออกข้อกำหนดกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการอยู่อาศัยร่วมกัน การจราจรภายในหมู่บ้าน เช่น ห้ามส่งเสียงดังหลังเวลา 22.00 น. หรือห้ามเลี้ยงสัตว์บางชนิดที่อาจเกิดอันตรายต่อเพื่อนบ้าน รวมถึงการยื่นคำร้องทุกข์ หรือเป็นโจทก์ฟ้องในนามนิติบุคคลหมู่บ้านแทนสมาชิก ในกรณีที่เกี่ยวข้อง หรือกระทบกับสิทธิ หรือประโยชน์ของสมาชิก   

              ดังนั้นผู้ทำหน้าที่เป็นคณะกรรม การหมู่บ้านจัดสรรจึงต้องเป็นผู้ที่เสียสละ มีจิตสำนึกสาธารณะ ทำงานด้วยความโปร่งใส และกรณีมีกระทำการอันทุจริตต่อเงินของสมาชิก อาจต้องรับโทษในข้อหายักยอกทรัพย์ได้   

              ค่าส่วนกลาง คือ เงินที่สมาชิกต้องชำระให้แก่นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เพื่อนำไปใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ซึ่งโดยปกติแล้วจะกำหนดตามขนาดของเนื้อที่ดิน หรือตามประเภทของการใช้งาน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับสมาชิกกรณีสมาชิกหมู่บ้านจ่ายเงินค่าส่วนกลางล่าช้า ก็จะถูกปรับตามอัตราที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ ตามมติของที่ประชุมใหญ่ หรือหากค้างการชำระค่าส่วนกลางเกิน 3 เดือนขึ้นไป อาจถูกระงับการใช้สิทธิในสาธารณูปโภค เช่น ห้ามใช้สวนสาธารณะ   

              แต่ก็ยังไม่ถึงกับการห้ามสาธารณประโยชน์อย่างถนน หรือห้ามเอารถเข้าออกหมู่บ้าน เนื่องจากเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีพตามปกติ และหากค้างชำระค่าส่วนกลาง 6 เดือนขึ้นไปจะถูก  ระงับสิทธิในการจดทะเบียนเพื่อซื้อขาย อสังหาริมทรัพย์ จนกว่าจะมีการจ่ายเงินค่าส่วนกลางที่ค้างไว้จนหมดพร้อมเบี้ยปรับเสียก่อน.

 

ดินสอพอง อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ที่มา www.dailynews.co.th