Home » หมู่บ้าน นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร » ตัวอย่าง บทกำหนดโทษและค่าปรับ กรณีค้างชำระเงินค่าบริการส่วนกลาง/สาธารณูปโภค นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
ตัวอย่าง บทกำหนดโทษและค่าปรับ กรณีค้างชำระเงินค่าบริการส่วนกลาง/สาธารณูปโภค นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

ตัวอย่างจาก นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร นีโอคลาสสิคโฮม รามอินทรา

 

อ้างถึง ข้อบังคับนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร นีโอคลาสสิคโฮม รามอินทรา ได้กำหนดไว้ดังนี้

ข้อ 15 หากสมาชิกผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ต่างๆของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรท่ผ่านความเห็นชอบของมติที่ประชุมใหญ่สมาชิกแล้ว จะถูกพิจารณา ดังนี้            

(15.1) กรณีค้างชำระค่าใช้จ่ายรายเดือนติดต่อกันตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ถูกตัดสิทธิในการรับเลือกตั้งเป็นกรรมการนิติบุคคล  หากกรณีดำรงตำแหน่งกรรมการนิติบุคคลอยู่แล้วให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการนิติบุคคลทันที

(15.2) กรณีค้างชำระค่าใช่จ่ายรายเดือนติดต่อกันตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ถูกระงับสิทธิการใช้ทรัพย์สินส่วนกลาง สาธารณูปโภค และบริการสาธารณะภายในหมู่บ้าน      

(15.3) หากมีกรณีกระทบสิทธิหรือประโยชน์ของสมาชิกจำนวนตั้งแต่ 10 รายขึ้นไป ให้นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรพิจารณายื่นคำร้องทุกข์ หรือดำเนินคดีแทนสมาชิกได้  

(15.4) กรรีชำระเงินบำรุงรักษาฯล่าช้าล่าช้ากว่าที่กำหนด หรือค้างชำระ แต่ไม่ถึง 3 เดือน จะต้องถูกปรับอัตราร้อยละ 10 ต่อปี ของเงินที่ค้างชำระหรือชำระล่าช้า นับจากวันที่ค้างชำระ 

(15.5) กรณีค้างชำระเงินค่าบำรุงรักษาฯ ติดต่อกันตั้งแต่ 6 เดือน จะถูกแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ใช้อำนาจระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดินจัดสรรของผู้ค้างชำระ  จนกว่าจะชำระให้ครบถ้วน 

(15.6) ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีทางแพ่งต่อศาลเพื่อเรียกให้ชำระหนี้

หมายเหตุ :  กรณีชำระค่าใช้จ่ายล่าช้ารายเดือน  ต้องจ่ายค่าปรับตามอัตราที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดกำหนด (สำหรับหมู่บ้านจัดสรรนีโอ คลาสสิคโฮม รามอินทรา คิดค่าปรับร้อยละ 10ต่อปี)

 

ที่มา  http://neoclassichome.igetweb.com/index.php?mo=3&art=77156