Home » หมู่บ้าน นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร » ตัวอย่าง หมู่บ้านจัดสรรชมรมสร้างเสริมสุขภาพดีเด่น..ที่ควรศึกษา

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
ตัวอย่าง หมู่บ้านจัดสรรชมรมสร้างเสริมสุขภาพดีเด่น..ที่ควรศึกษา

ที่มา และ ข้อมูลเพิ่มเติม  http://www.oknation.net/blog/townhouse

โครงการหมู่บ้านจัดสรรมนวดี พาร์ค

         ตั้งอยู่ที่หมู่ 7 ถนนบางไผ่-หนองเพรางาย(ซอยวัดลาดปลาดุก)ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ได้ก่อสร้างและมีสมาชิกหมู่บ้านมาซื้อแล้วเข้าอยู่อาศัยตั้งแต่ปี 2542 เป็นต้นมาถึง ปี 2545  มีจำนวนบ้าน  682หลัง          

         เมื่อโครงการหมู่บ้านจัดสรร ได้ขายบ้านหมดแล้วจึงจัดตั้งคณะกรรมการหมู่บ้านขึ้น  เพื่อเป็นผู้บริหารงานหมู่บ้านเพื่อดูแลกันเอง(ขณะนั้นใช้พรบ.จัดสรรที่ดินฉบับเก่าคือ ปว.286) ได้บริหารงานช่วยเหลือสมาชิกในหมู่บ้านและใกล้เคลียงรวมถึงหน่วยงานราชการมา เป็นเวลา 5 ปี โดยไม่มีงบประมาญหน่วยงานราชการเข้ามาสนับสนุน  เราดูแลกันเองจากที่มีปัญหาอาชญากรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นมากมายเหมือนกับหมู่บ้านจัดสรรทั่วๆ ไป

          ทางคณะกรรมการหมู่บ้านทุกชุดที่ผ่านมา (รวม4 ชุด) จึงเป็นแกนนำสมาชิกหมู่บ้านเพื่อจัดตั้งจดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร กว่าจะจัดตั้งได้ใช้เวลา 4 ปี ต้องอธิบายให้สมาชิกได้รับรู้ข้อดี ข้อเสีย ของการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรจนถึงปี 2549 ได้จัดตั้งสำเร็จ(ถ้าไม่สำเร็จก็ยกให้ อบต.มาดูแล) จึงมีการร่างข้อบังคับต่างๆ ที่ประชุมใหญ่ของสมาชิกหมู่บ้าน เพื่อใช้บังคับสมาชิกในหมู่บ้าน และจัดตั้งชมรมต่างๆ ขึ้นในนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เพื่อการบริหารงานต่างๆ ให้ง่ายขึ้น

"ชมรมสร้างเสริมสุขภาพนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรมนวดี พาร์ค"

          จากการทำงานในหมู่บ้านที่ผ่านมาตลอด 5 ปี โดยไม่คิดหวังที่จะได้รับรางวัลใดๆ หวังเพียงแต่ให้สมาชิกที่พักอาศัยในชุมชนมนวดี พาร์ค มีคุณภาพชีวิตกับสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่ดี มีชีวิตปลอดภัยจากอาชญากรรมในรูปแบบต่างๆ

           ทางอนามัยวัดลาดปลาดุกได้เห็นผลงานที่ผ่านมาจึงส่งชมรมสร้างเสริมสุขภาพ ไปแข่งขันโครงการสร้างสุขภาพด้าน การสร้างเสริมสุขภาพ  ด้วยหลัก 6  อ.

          ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ของอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี และเป็นตัวแทนของอำเภอบางบัวทองไปแข่งขันระดับจังหวัด

           ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ของจังหวัดนนทบุรี รับรางวัลจากผู้ว่าราชการจากจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม  2550

    ประธานชมรมสร้างเสริมสุขภาพนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรมนวดี พาร์ค รับรางวัลจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

    ตัวแทนจากชมรมต่างๆ ทุกอำเภอของจังหวัดนนทบุรีมารับรางวัล

     คณะกรรมการชมรมสร้างเสริมสุขภาพนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรมนวดี พาร์ค

           การบริหารจัดการในโครงการสร้างสุขภาพด้าน การสร้างเสริมสุขภาพ  ด้วยหลัก  6  อ. ได้แก่ 

  1. อ.ออกกำลังกาย
  2. อ.อาหาร
  3. อ.อนามัยสิ่งแวดล้อม ชุมชน
  4. อ. อารมณ์ 
  5. อ.อโรคยา 
  6. อ.อบายมุข 

           เพื่อความยั่งยืนของโครงการต่างๆ ที่วางไว้ทาง คณะกรรมการชมรมสร้างเสริมสุขภาพนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรมนวดี     พาร์ค  จึงได้ดำเนินการโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

      วันนี้ขอเสนอใน อ. ที่ 3 คือ "อนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชน"  ต่อจากเรื่องที่ 1. ไข้เลือดออกภัยใกล้ตัวในชุมชน รณรงณ์กำจัดลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันไข้เลือดออกในชุมชน

" โครงการคลองสวยน้ำใสถวายแด่ในหลวงของเรา"

             ชมรมสร้างเสริมสุขภาพนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรมนวดี พาร์ค ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (อบจ.)  ได้จัดโครงการ "คลองสวยน้ำใสถวายแด่ในหลวงของเรา" โดย  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี  ได้ให้
              เป็นหมู่บ้านนำร่องของอำเภอบางบัวทองที่จะมีการบำบัดน้ำจากบ้านเรือนก่อนปล่อยลงในคูคลองสาธารณะ    ซึ่งในบริเวณใกล้ๆ นี้มีคลองธรรมชาติดังเดิมหลายสายมีน้ำเน่าเสีย เนื่องจากมีหมู่บ้านจัดสรรเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากและมีการปล่อยน้ำเสียลงคลองโดยไม่มีการบำบัดน้ำเสียก่อนสร้างปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอันมาก

             จุลรินทรีย์ชีวภาพ ปลอดสารเคมี 100% หรือ EM คืออะไร และดีอย่างไร เรื่องนี้ทางทีมงานต้องอธิบายต่อสมาชิกในหมู่บ้านอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่ยอมรับในขณะนี้

     รับมอบหัวเชื้อจุลรินทรีย์ ประสิทธิภาพ(EM) และอุปกรณ์การผลิตจากรองนายก อบจ.นนทบุรี เพื่อจ่ายแจกให้สมาชิกภายในและนอกหมู่บ้านฟรี

รองนายก อบจ.นายพิเศษ    รวมทรัพย์ และนายอุดร  ระโหฐาน ผอ.กองสิ่งแวดล้อม สาธิตการทำจุลรินทรีย์ ประสิทธิภาพ(EM)

                            แจกให้ชาวบ้านที่มาร่วมงาน

           คณะกรรมการ  เดินแจกตามบ้านและอธิบายการใช้ให้สมาชิกหมู่บ้านรับทราบ      ถีงประโยชน์ของ จุลรินทรีย์ ประสิทธิภาพ(EM)

           กรรมการร่วมมือกันอย่างเต็มที่และเต็มใจ

        ผลิตจุลรินทรีย์ ประสิทธิภาพ(EM) เพื่อจ่ายแจกให้สมาชิกในหมู่บ้านและนอกหมู่บ้าน ด้วยให้มารับเองในวันเสาร์และวันอาทิตย์

              กรรมการทีมงานที่รับผิดชอบในโครงการคลองสวยน้ำใส

จุลรินทรีย์ประสิทธิภาพ(EM)ไปใส่บ่อบำบัดน้ำสียของหมู่บ้าน

            บ่อหน่วงน้ำที่อยู่กลางหมู่บ้านซึ่งใช้รับน้ำเสียจากบ้านสมาชิกก่อนที่จะไปบ่อบำบัดท้ายหมู่บ้าน แล้วปล่อยลงคูคลองท้ายหมู่บ้าน สภาพก่อนใช้จุลรินทรีย์ประสิทธิภาพ(EM) ซึ่งมีกลิ่นเหม็นจากน้ำเน่าเสีย

สภาพน้ำหลังจากที่สมาชิกหมู่บ้านใช้จุลรินทรีย์ประสิทธิภาพ(EM) ประมาณ 2 อาทิตย์ น้ำเสียเริ่มมีการเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลเข้ม

สภาพน้ำหลังจากใช้จุลรินทรีย์ประสิทธิภาพ(EM) ติดต่อกันได้ 1 เดือน น้ำเริ่มใสขึ้นเป็นลำดับ

น้ำใสขึ้น

ตอนนี้น้ำใสและมีปลาว่ายน้ำให้เห็นแล้ว

กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติจากหมู่บ้านต่างๆ ในอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี มาศึกษาดูงานในโครงการคลองสวยน้ำใสฯ

มาดูบ่อหน่วงน้ำที่สวนสาธารณะกลางหมู่บ้านก่อนที่จะไปบ่อบำบัดท้ายหมู่บ้าน

ดูว่าน้ำในบ่อใสจริงหรือเปล่า

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม วัดค่าน้ำได้ตามมาตรฐาน ก่อนปล่อยลงคูคลองโดยไม่ต้องเปิดเครื่องเติมอากาศและเครื่องบำบัดน้ำเสีย ทำให้หมู่บ้านประหยัดค่าไฟฟ้าเดือนละหลายพันบาท

กรรมการทีมงานโครงการคลองสวยน้ำใสฯ สาธิตการผลิตจุลรินทรีย์ประสิทธิภาพ(EM)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักพัฒนามอบหัวเชื้อจุลรินทรีย์ชีวภาพและอุปกรณ์เพื่อหมักกับเศษอาหารไว้เพื่อเป็นอีกรูปแบบ