Home » หมู่บ้าน นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร » นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร วิทยานิพนธ์ # 2 ความเป็นมา แนวคิด ทฤษฎี

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร วิทยานิพนธ์ # 2 ความเป็นมา แนวคิด ทฤษฎี

บทที่ 2
ความเป็นมา แนวคิด ทฤษฎีและงานศึกษาที่เกี่ยวข้อง

          ชุมชน หรือ โครงการจัดสรรที่ดิน หรือ โครงการบ้านจัดสรร แต่ละโครงการย่อมประกอบด้วย ผู้อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากมาอยู่รวมกัน  บางโครงการเป็นชุมชนขนาดใหญ่  บางโครงการเป็นชุมชนขนาดเล็ก ซึ่งผู้อยู่อาศัยในโครงการจะใช้สาธารณูปโภคและบริการสาธารณะต่าง ๆ ร่วมกัน เช่น ถนน ไฟฟ้า ท่อระบายน้ำ บ่อบำบัดน้ำเสีย สโมสร สนามเด็กเล่น เป็นต้น    ดังนั้น การดูแลบำรุงรักษาทรัพย์สินที่เป็นสาธารณูปโภคในโครงการให้ใช้ประโยชน์เต็มที่ มีอายุการใช้งานยาวนาน การจัดให้มีการบริการต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการอยู่อาศัย การจัดให้มีระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อสภาพแวดล้อมชีวิตที่ดีของผู้อยู่อาศัยในโครงการ อันเป็นที่มาของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

1. แนวคิด ทฤษฎี และประเภทของนิติบุคคล

    1.1 ความหมายของนิติบุคคล
    1.2 ทฤษฎีและแนวคิดของนิติบุคคล
    1.3 ประเภทของนิติบุคคล
    1.4 เปรียบเทียบนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรและนิติบุคคลอาคารชุด
    1.5 ข้อแตกต่างโครงสร้างการบริหารระหว่างนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรกับนิติบุคคลอาคารชุด

2. ความเป็นมาและแนวคิดของนิติบุคคลอาคารชุด

3. ความเป็นมา แนวคิด และทฤษฎีของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

    3.1 ความเป็นมา แนวคิดของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
    3.2 ทฤษฎีของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

4. ความเป็นมาและแนวคิดการจัดการดูแลบำรุงรักษาสาธารณูปโภคของโครงการที่ดินแบ่งขายที่ผู้ประกอบการไม่ได้ยื่นขออนุญาตจัดสรร

5. ความเป็นมาและแนวคิดเรื่องการจัดการดูแลบำรุงรักษาสาธารณูปโภคของโครงการที่ดินแบ่งขายที่ผู้ประกอบการได้ยื่นขออนุญาตจัดสรร

วิทยานิพนธ์        นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร            The Developed Estate Juristic Entity
ชื่อผู้แต่ง      กิตติยา ผนิดรัตนากร  ปีการศึกษา 2547  
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ - - สาขาวิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย
หลักสูตร ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย 

ที่มา http://www.dpu.ac.th/laic/page.php?id=6132

        http://laic.dpu.ac.th/cgi-bin/gw_43_3