Home » หมู่บ้าน นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร » การจัดพื้นที่สำนักงานนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
การจัดพื้นที่สำนักงานนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

  • ในการจัดสรรที่ดิน ผู้จัดสรรที่ดินจะต้องบำรุงรักษาสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะต่างๆตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนงานโครงการที่ได้ยื่นคำ ขอเอาไว้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลานั้นแล้ว ผู้จัดสรรที่ดินอาจจะจดทะเบียนโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้เป็นสาธารณประโยชน์ หรือไม่ ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรอาจจัดตั้ง “นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร” ขึ้น และรับโอนทรัพย์สินไปจัดการและดูแลบำรุงรักษา
  • ในเรื่องนี้ คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง ได้ออกประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง ลงวันที่ 22 พ.ย. 2548 เพื่อให้คณะกรรมการจัดสรรที่ดินของแต่ละจังหวัดใช้เป็นเกณฑ์ในการออกข้อ กำหนด และพิจารณาเกี่ยวกับคำขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดินต่อไป
  • ตามประกาศฉบับนี้ หากผู้จัดสรรที่ดินรายใด ต้องการจะให้มีการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรขึ้น ก็จะต้องจัดให้มีพื้นที่เพื่อเป็นที่ตั้งสำนักงานของนิติบุคคลหมู่บ้านจัด สรร ซึ่งอาจเป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  1. ที่ดินขนาดอย่างต่ำ 8x10 เมตร เนื้อที่ไม่น้อยกว่า 20 ตร.วา มีตำแหน่งที่ดินติดต่อกับสาธารณูปโภค เช่น ถนน สนามเด็กเล่น สนามกีฬา เป็นต้น
  2. ที่ดินพร้อมอาคาร ไม่น้อยกว่า 16 ตร.วา กว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร
  3. พื้นที่ส่วนอื่น เช่น ในสำนักงาน สโมสร โดยมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 64 ตร.ม. โดยห้ามเก็บค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ค่าสาธารณูปโภคสิ้นเปลือง

ที่มา http://www.asa.or.th/?q=node/306