Home » หมู่บ้าน นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร » แนวทางป้องกันการโจรกรรม ในโครงการหมู่บ้านจัดสรร

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
แนวทางป้องกันการโจรกรรม ในโครงการหมู่บ้านจัดสรร

 

การกำหนดใช้ “สติ๊กเกอร์” ติดรถยนต์

การเลือกใช้ “สติ๊กเกอร์” ติดรถยนต์กับสมาชิกผู้ซื้อที่ดินจัดสรรในโครงการจัดสรรที่ดินทุกรายสามารถตรวจสอบและกลั่นกรองบุคคลภายนอกและสมาชิกผู้ซื้อที่ดินจัดสรรได้เป็นอย่างดี

สำหรับสมาชิกผู้ซื้อที่ดินจัดสรรรายซึ่งค้างชำระค่าส่วนกลาง ตั้งแต่สามเดือนหรือตามข้อบังคับกำหนด เมื่อโครงการจัดสรรที่ดินมีระเบียบการใช้สติ๊กเกอร์รถยนต์ มีสิทธิในการไม่อนุมัติสติ๊กเกอร์รถยนต์กับสมาชิกรายนั้นได้

การใช้ไม้คานกระดก เข้า-ออก ด้วยการอาศัยบัตรอิเลคโทรนิคส์

ในปัจจุบันมีโครงการจัดสรรที่ดินหรือนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรจำนวนหลายโครงการใช้ระบบไม้คานกระดกอัตโนมัติผ่านเข้า-ออกภายในโครงการด้วยบัตรอิเลคโทรนิคส์ วิธีการดังกล่าวอาจทำให้โครงการจัดสรรที่ดิน สามารถประหยัดงบประมาณว่าจ้างพนักความรักษาความปลอดภัยได้

การติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

การติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในโครงการจัดสรรที่ดินเป็นเครื่องมือรักษาความปลอดภัยได้เป็นอย่างดี เพราะระบบดังกล่าวสามารถบันทึกเหตุการณ์ได้ตลอด 24 ชั่วโมงและตรวจสอบย้อนหลังได้เป็นเวลานานพอสมควร

นอกจากการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ณ บริเวณทางเข้า-ออกโครงการแล้วเห็นควรพิจารณาติดตั้ง ณ บริเวณถนนหรือถนนซอยภายในโครงการด้วยจะเกิดประโยชน์ยิ่ง

ทำระเบียบประวัติส่วนบุคคลของคนรับใช้รวม

เมื่อสมาชิกผู้ซื้อที่ดินจัดสรรว่าจ้างคนรับใช้เข้ามาปฏิบัติงานให้กับตนหรือเมื่อว่าจ้างผู้รับเหมาและคนงานเข้าตกแต่งหรือต่อเติมสิ่งปลูกสร้างของตน ให้โครงการหรือนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรจัดทำทะเบียนประวัติส่วนบุคคลของคนรับใช้หรือผู้รับเหมาและคนงานเพื่อใช้เป็นข้อมูลตรวจสอบกรณีเกิดความเสียหายในภายหลัง

การกำหนดจุดตรวจบริเวณสำคัญเป็นระยะ ๆ

โครงการจัดสรรที่ดินหรือนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ควรกำหนดจุดตรวจในพื้นที่ล่อแหลมหรือบริเวณสำคัญเป็นระยะ ๆ โครงการจัดสรรที่ดินขนาดใหญ่ นอกจากผู้ว่าจ้างจะต้องจัดให้มีวิทยุสื่อสารระหว่างพนักงานรักษาความปลอดภัยด้วยกัน ยังจำเป็นต้องจัดให้มีรถจักรยานยนต์กับพนักงานรักษาความปลอดภัยใช้ปฏิบัติหน้าที่ด้วย

การเพิ่มแสงสว่างในพื้นที่ล่อแหลม

วิธีการข้างต้นจะช่วยเสริมสร้างการรักษาความปลอดภัยแก่ทรัพย์สินหรือชีวิตของสมาชิกผู้ซื้อที่ดินจัดสรรโดยเฉพาะในพื้นที่ส่วนกลางที่ขาดแสงสว่างในเวลากลางคืน และ/หรือ บริเวณสถานที่สำคัญและสำนักงานนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
 

ที่มา   www.manager.co.th