Home » หมู่บ้าน นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร » กฏหมายรอบรั้ว ว่าด้วยเรื่อง 'นิติบุคคล'...หมู่บ้านจัดสรร

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
กฏหมายรอบรั้ว ว่าด้วยเรื่อง 'นิติบุคคล'...หมู่บ้านจัดสรร

dailynews.co.th   วันเสาร์ ที่ 11 ธันวาคม 2553

กฏหมายรอบรั้ว
ว่าด้วยเรื่อง 'นิติบุคคล'...หมู่บ้านจัดสรร

นิติบุคคล คือบุคคลตามกฎหมาย ซึ่งได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด หรือมูลนิธิ  เป็นต้น เพราะประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดให้มีฐานะเป็นนิติบุคคล นอกจากนี้ยังมีนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น ๆ อีกจำนวนหนึ่งด้วย
    
นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ก็เป็นนิติบุคคลประเภทหนึ่ง (ตาม พ.ร.บ.การจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543) ซึ่งทำหน้าที่คล้ายนิติบุคคลอาคารชุด
    
ตาม พ.ร.บ.จัดสรรที่ดิน กำหนดให้มีการจัดตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรรขึ้น ผู้ซื้อบ้านจัดสรร ควรจะทราบถึงสิทธิหน้าที่ในการบริหารจัดการหมู่บ้านจัดสรร โดยการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรร แต่อุปสรรคสำคัญเกิด จากเจ้าของโครงการไม่ให้การสนับสนุน นอกจากนี้ข้อกำหนดของกฎหมายยังไม่เอื้ออำนวยต่อการจัดตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรรได้โดยง่าย และผู้ซื้อบ้านจัดสรรเองก็ไม่เข้าใจถึงสิทธิและหน้าที่ของการจัดตั้งนิติบุคคลอย่างที่ควร
    
นิติบุคคลบ้านจัดสรรนั้น มีหน้าที่ต้องรักษาสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะภายในบ้านจัดสรรให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่เสมอ
    
สาธารณูปโภค หมายถึงทรัพย์สินที่เจ้าของโครงการ จัดให้มีขึ้น เพื่อการจัดสรรที่ดินตามแผนผังจัดสรรที่ดินที่ได้ขออนุญาตจัดสรรไว้ เช่น ถนนในโครงการ สวนสนามเด็กเล่น หรือสวนสาธารณะ ซึ่งตาม พ.ร.บ.จัดสรรที่ดิน กำหนดให้ทรัพย์เหล่านั้น ตกเป็นภาระตามผังจัดสรร เพื่อประโยชน์แก่ที่ดินที่จัดสรรในโครงการ
    
ส่วนบริการสาธารณะ หมายถึงการให้บริการ หรือ  สิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการจัดสรรที่ดินที่กำหนดไว้ในโครงการที่ขออนุญาตจัดสรร เช่น ยามรักษาการณ์ของหมู่บ้าน ที่จอดรถจักรยานยนต์
    
โดยสาธารณูปโภคที่ตกอยู่ในภาระก็เพื่อประโยชน์ของที่ดินจัดสรรซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้จัดสรรที่ดิน ที่จะต้องบำรุงรักษาให้คงสภาพเดิม จะทำให้เสื่อมประโยชน์ หรือลดน้อยลงไม่ได้ แต่บริการสาธารณะผู้จัดสรรที่ดินเพียงแต่มีหน้าที่บำรุงรักษาเท่านั้น
    
โดยหลักแล้วผู้จัดสรรที่ดินมีหน้าที่บำรุงรักษาสาธารณูปโภคที่จัดให้มีขึ้นตามแผนผังโครงการที่ได้รับอนุญาต และเมื่อครบกำหนดระยะเวลาตามที่ผู้จัดสรรที่ดินเสนอ  ตอนขออนุญาตจัดสรรที่ดินแล้ว ผู้จัดสรรที่ดินก็จะพ้นจากหน้าที่บำรุงรักษาสาธารณูปโภค เมื่อได้ปฏิบัติดังนี้ คือได้มีการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรตามกฎหมาย หรือผู้จัดสรรที่ดินได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการให้ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อการบำรุงรักษาสาธารณูปโภค หรือผู้จัดสรรที่ดินจดทะเบียนโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้เป็นสาธารณประโยชน์.

ดินสอพอง

 

ที่มา  http://www.dailynews.co.th/newstartpage/index.cfm?page=content&categoryID=507&contentID=109125