Home » อสังหาฯ บ้าน คอนโด ที่ดิน » หน่วยงานรัฐ เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ อาคารชุด/หมู่บ้านจัดสรร

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
หน่วยงานรัฐ เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ อาคารชุด/หมู่บ้านจัดสรร
      - กฟน -  - กฟภ -  - กปน -  - TOT -
 
1 กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
กฎหมาย พรบ.อาคารชุด การจดทะเบียนอาคารชุด ราคาประเมินอาคารชุด การโอนห้องชุด ถาม-ตอบปัญหา
๒ ถนนพระพิพิธ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐
2 กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
การตรวจสอบอาคาร กฎหมายควบคุมอาคาร ความรู้ที่เกี่ยวข้อง ถาม-ตอบปัญหา
224 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 และ 218/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
3 กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
การประเมินราคาทรัพย์สิน ค้นหาราคาประเมินอาคารชุด
ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
4 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ)
อาคาร บี ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 สายด่วน 1166
5 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา krisdika.go.th
ศูนย์ข้อมูลกฎหมายกลางของประเทศ
6 การเคหะแห่งชาติ
905 ถ. นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์ 0-2351-7777
7 โครงการบ้านเอื้ออาทร 
การเคหะแห่งชาติ 905 ถ. นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
8 กรุงเทพมหานคร 
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
9 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้คำปรึกษาแนะนำ การพัฒนา การบริหารจัดการ
10 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน
เลขที่ 17 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กทม. 10330
11 สำนักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (สสอ.)
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
12 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
3/12 ถ.อู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ 0-2637-3000