Home » อสังหาฯ บ้าน คอนโด ที่ดิน » โฉนดที่ดิน ฉบับแรก ของไทย

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
โฉนดที่ดิน ฉบับแรก ของไทย

โฉนดที่ดิน โฉนดที่ ๑  ของประเทศไทย

         โฉนดที่ดินฉบับแรกของประเทศไทย ถือกำเนิดขึ้นเมื่อครั้ง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสต้นที่มณฑลกรุงเก่า (จ.พระนครศรีอยุธยา) และทรงพบว่ามีการร้องเรียนเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินกันมาก จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ เจ้าพระยาเทเวศร์วงศ์วิวัฒน์ ซึ่งดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ จัดทำทะเบียนที่ดินให้เป็นหลักฐานเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ที่ดิน และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พระยาประชาชีพบริบาล ออกไปเดินสำรวจรังวัดปักเขต เพื่อออกโฉนดที่ดินครั้งแรก เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน ร.ศ. 120 หรือ พุทธศักราช 2444 โดยดำเนินการที่ ตำบลบ้านพลับ เป็นแห่งแรก และตำบลบ้านแป้ง และตำบลวัดยม อำเภอบางปะอิน ตามลำดับ และทรงออกประกาศพระบรมราชโองการ ประกาศออกโฉนดที่ดิน มณฑลกรุงเก่า เมื่อวันที่ 15 ก.ย. ร.ศ. 120 ซึ่งถือเป็นกฎหมายใช้ในการออกโฉนดที่มีผลอย่างจริงจัง
 
          โฉนดที่ดินฉบับแรกของประเทศไทย เป็นโฉนดที่ดินซึ่งมีพระนาม
“สมเด็จพระปรมินทร มหาจุฬาลงกรณ์” ทรงถือกรรมสิทธิ์เป็น โฉนดเลขที่ 1 หน้าที่ 1 เลขที่ดิน 117 ระวาง 17 ต 3 อ ตำบลบ้านแป้ง อำเภอพระราชวัง แขวงเมืองกรุงเก่า เมืองกรุงเก่า (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) มีเนื้อที่ 91 ไร่ 1 งาน 52 ตารางวา     

           ต่อมาในปี พ.ศ. 2518 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานที่ดินอันเป็นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ให้แก่สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 ที่ดินพระราชทานดังกล่าว มีที่ดินที่ออกโฉนดเป็นฉบับแรกของประเทศไทยรวมอยู่ด้วย ส.ป.ก. ได้ดำเนินการจัดที่ดินและพัฒนาปัจจัยพื้นฐานให้กับเกษตรกร นำพื้นที่พระราชทานที่ดินตามโฉนดเลขที่ 1 เนื้อที่ 91 ไร่ 1 งาน 52 ตารางวา ให้แก่เกษตรกร

           ปัจจุบัน ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 1  ต.วัดยม  อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

 

          เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2552 เวลา 13.33 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเ สด็จฯ เปิดศูนย์ศักยภาพพันธุ์ข้าวในแปลงโฉนดที่ดินฉบับแรกของ ประเทศไทย ที่ถือกำเนิดในสมัยรัชกาลที่ 5 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิ คุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รวมถึงสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผลิต และจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว และสร้างองค์ความรู้ พัฒนาอาชีพรวมกลุ่มในรูปธุรกิจวิสาหกิจชุมชนข้าว          

  

  

 

แสตมป์ 100 ปี กรมที่ดิน ( ปี 2544 )

แสตมป์ 100 ปี กรมที่ดิน ( ปี 2544 )   แสตมป์ 100 ปี กรมที่ดิน ( ปี 2544 )

แสตมป์ 100 ปี กรมที่ดิน ( ปี 2544 )

          การออกโฉนดที่ดินฉบับแรก เกิดขึ้นวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ส.2444  โดยถือเอาวันนี้เป็นวันก่อตั้งกรมที่ดิน ปี พ.ศ.2544 การสื่อสารแห่งประเทศไทย จึงได้ออกแสตมป์ ชุด 100 ปีกรมที่ดินออกมา