Home » บทความกฏหมาย ที่สำคัญ » หนังสือเวียน กรมที่ดิน เกี่ยวกับ การจัดสรรที่ดิน/หมู่บ้านจัดสรร

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
หนังสือเวียน กรมที่ดิน เกี่ยวกับ การจัดสรรที่ดิน/หมู่บ้านจัดสรร
 1. ที่ มท 0517.2/ว 33266 ลว.12 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง การจดแจ้งรายชื่อคณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรรระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการจดแจ้งรายชื่อคณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรรของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร พ.ศ.2552  ตัวอย่าง 1 ตัวอย่าง 2

 2. ที่ มท 0517.2/ว 27004 ลว.16 ก.ย.2552 เรื่อง การเผยแพร่นโยบายการจัดสรรที่ดินขนาดเล็ก (พิเศษ ตัวอย่าง

 3. ที่ มท 0517.2/ว 26545 ลว.11 ก.ย.2552 เรื่อง การทำนิติกรรมประเภทให้ที่ดินจัดสร

 4. ที่ มท.0517.2/ว 20707 ลว. 3 ส.ค 52 เรื่อง การบริการสาธารณะตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543  ตัวอย่างที่ 1 ตัวอย่างที่ 2

 5. ด่วนที่สุด ที่ มท.0517.2/ว 13169 ลว. 18 พ.ค 52 เรื่อง การแบ่งแยกที่ดินเป็นแปลงย่อยเพื่อหลีกเลี่ยงการขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดิน

 6. ที่ มท 0517.2/ว 4414 ลว.17 ก.พ.2552 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง

 7. ที่ มท 0517.2/ว 32895 ลว. 21 พ.ย.2551 เรื่อง การแบ่งแยกที่ดินเป็นแปลงย่อยเพื่อหลีกเลี่ยงการขออนุญาตทำการจัดที่ดิน

 8. ที่ มท.0517.2/ว 15726 ลว.18 มิ.ย.2551 เรื่อง กำหนดนโยบายการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551

 9. ประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง เรื่อง กำหนดนโยบายการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551

 10. ที่ มท.0517.2/ว.30582 ลว. 6 พ.ย.2550 เรื่อง การขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดิน

 11. ที่ มท.0517.2/ว20336 ลว. 24 ก.ค. 2550 เรื่อง การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการหรือวิธีการที่ได้รับอนุญาต

 12. ที่ มท.0517.2/ว 25466 ลว. 5 ก.ย 2549 เรื่อง ปัญหาการจัดพื้นที่ให้เป็นที่ตั้งสำนักงานของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร 

 13. ที่ มท.0517.2/ว 23496 ลว.17 ส.ค 2549 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง เรื่อง กำหนดนโยบายการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรม ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2549)

 14. ด่วนมาก ที่ มท 0517.2/ว 31748 ลว.20 ต.ค.2547 เรื่อง การตรวจสอบสิทธิในที่ดิน

 15. ด่วนมาก ที่ มท 0517.2/ว 31749 ลว.20 ต.ค.2547 เรื่อง การจดแจ้งเป็นช่องว่างระหว่างแปลงที่ดิน

 16. ด่วนที่สุด ที่ มท 0517.2/ว 34021 ลว. 10 พ.ย. 2547 เรื่อง ขอให้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินและอาคารชุด

 17. ที่ มท 0517.2/ว 38746 ลว. 22 ธ.ค.2547 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร กรณีโครงการจัดสรรที่ดินโครงการเดียวกันมีพื้นที่ติดต่อระหว่าง 2 เขต

 18. ที่ มท 0517.2/ว 29552 ลว.23 ก.ย 2548 เรื่อง การจดแจ้งการจัดสรรที่ดินตามพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522

 19. ที่ มท 0517.2/ว 37005 ลว.30 พ.ย.2548 เรื่อง กำหนดนโยบายการจัดพื้นที่ให้เป็นที่ตั้งสำนักงานนิติบุคคลบ้านจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น ในการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและพาณิชย์กรรม การจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม

 20. ที่ มท 0517.2/ว 37332 ลว.6 ธ.ค.2548 เรื่อง ปัญหาค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาสาธารณูปโภค

 21. ที่ มท 0517.2/ว 29552 ลว.23 ก.ย 2548 เรื่อง การจดแจ้งการจัดสรรที่ดินตามพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522

 22. ที่ มท.0517.2/ว 17147 ลว.23 มิถุนายน 2549 เรื่อง การรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน