Home » บทความกฏหมาย ที่สำคัญ » กฎหมายว่าด้วยการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา : สาระสำคัญและผลการดำเนินงาน Escrow Agents Law

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
กฎหมายว่าด้วยการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา : สาระสำคัญและผลการดำเนินงาน Escrow Agents Law

         พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ.2551(พระราชบัญญัติฯ) ได้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม2551 โดยพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างความเชื่อมั่นระหว่างคู่สัญญาที่ตกลงทำสัญญาซื้อขายกัน โดยมีคนกลางที่มีความน่าเชื่อถือและมีความมั่นคงทำหน้าที่ดูแลการชำระหนี้ของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ซึ่งจะทำให้คู่สัญญามีความมั่นใจในการทำธุรกรรมระหว่างกัน

         โดยกฎหมายดังกล่าวได้กำหนดให้มี “ผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา” หรือ “คนกลาง” ทำหน้าที่ดูแลการชำระหนี้ของคู่สัญญาให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ ซึ่ง การจัดให้มี “คนกลาง” ดังกล่าวจะทำให้ประชาชนมีทางเลือกในการใช้สิทธิที่จะมีผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญาในการทำสัญญาซื้อขายทรัพย์สินใดๆ ก็ตาม ที่จะทำให้เกิดความมั่นใจว่าจะได้รับการชำระหนี้และได้รับทรัพย์สินตามที่กำหนดไว้ในสัญญา

          โดยนับตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติฯเริ่มมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบันได้มีการดำเนินการต่างๆ เช่นการออกกฎกระทรวง และประกาศ เพื่อรองรับการมีผลบังคับใช้ของพระราชบัญญัติฯให้สามารถนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด

วารสารธนาคารอาคารสงเคราะห์ ฉบับที่ 61  ปีที่ 16  เมษายน - มิถุนายน 2553