Home » เรารักในหลวง ทรงพระเจริญ » ในหลวง พระราชทานกระบี่และพระบรมราโชวาท แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยฯ 2554 "ต้องตั้งใจให้มั่นคงแน่วแน่ ที่จะปฏิบัติหน้าที่ ให้เต็มกำลัง ความรู้ความสามารถ และให้เที่ยงตรง ถูกต้อง เป็นธรรม" (คลิป&เสียง)

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
ในหลวง พระราชทานกระบี่และพระบรมราโชวาท แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยฯ 2554 "ต้องตั้งใจให้มั่นคงแน่วแน่ ที่จะปฏิบัติหน้าที่ ให้เต็มกำลัง ความรู้ความสามารถ และให้เที่ยงตรง ถูกต้อง เป็นธรรม" (คลิป&เสียง)

           วันที่ 17 มค. 2554 เวลา 17.39 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ ห้องประชุม ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช พระราชทานพระบรมราชวโรกาส ให้ผู้แทนผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศ และโรงเรียนนายร้อยตำรวจประจำการศึกษา 2551-2552 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานกระบี่

            ใน โอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท ความว่า ยินดีที่ได้มอบกระบี่แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทหารตำรวจทุกนาย ขอชื่นชมในการทำหน้าที่ของทุกคน หน้าที่ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ ยังมีหน้าที่สำคัญที่รอผู้สำเร็จการศึกษาอยู่เบื้องหน้านั้น กล่าวโดยสรุป ได้แก่ การจรรโลงรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศชาติ ทุกคนจึงต้องตั้งใจให้มั่นคงแน่วแน่ ที่จะปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้น ให้เต็มกำลัง ความรู้ความสามารถ และให้เที่ยงตรง ถูกต้อง เป็นธรรม อีกอย่างหนึ่ง จะต้องเข้าใจด้วยว่า การปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการศึกษา จำเป็นต้องได้รับการร่วมมือสนับสนุนจากทุกคนทุกฝ่าย ท่านจึงต้องระมัดระวังประพฤติปฏิบัติตัวให้ดี ให้เป็นที่ศรัทธาเชื่อถือได้ ถ้าทำได้ดังนี้ งานในภาระหน้าที่ทุกอย่าง จะสำเร็จผลที่พึงประสงค์ คือประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข และชาติบ้านเมืองมีความมั่นคงปลอดภัย

รายละเอียดข่าว เพิ่มเติม http://www.ch7.com/news/news_royal_detail.aspx?c=1&p=1&d=122987