Home » แฟ้มข่าว อสังหาริมทรัพย์ » การเคหะแห่งชาติ จัดอันดับ ผู้รับบริหารชุมชนโครงการบ้านเอื้ออาทร

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
การเคหะแห่งชาติ จัดอันดับ ผู้รับบริหารชุมชนโครงการบ้านเอื้ออาทร

bangkokbiznews.com   วันที่ 22 เมษายน 2554
กคช.จัดอันดับผลงานผู้รับบริหารชุมชนบ้านเอื้อฯ
โดย : โต๊ะข่าวธุรกิจการตลาด

           การเคหะฯ จัดอันดับผลงานผู้รับบริหารชุมชนเอื้ออาทร เพื่อยกระดับการดูแลและบริหารชุมชน ให้ได้มาตรฐาน

           นายสุชาติ  ศิริโยธิพันธุ์ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เปิดเผยว่า ตามที่การเคหะแห่งชาติ  ได้ดำเนินการจัดสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย ในรูปแบบโครงการบ้านเอื้ออาทร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546  การเคหะแห่งชาติยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมชุมชนหลังจากมอบอาคารให้แก่ผู้อยู่อาศัยมาอย่างต่อเนื่อง  ในด้านการบริหารชุมชน การเคหะแห่งชาติได้ว่าจ้างบริษัทเอกชน และสหกรณ์บริการบ้านเอื้ออาทรที่มีความเชี่ยวชาญเข้ามาดำเนินการบริหารจัดการชุมชน  อาทิ การจัดระเบียบชุมชน การรักษาความสะอาด การรักษาความปลอดภัย การให้บริการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัย การจัดเก็บเงินและการติดตามหนี้ รวมทั้งประสานความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

           การจัดพิธีมอบรางวัลโล่เกียรติคุณสำหรับการบริหารชุมชนดีเด่น ภายใต้ โครงการจัดอับดับผลงานผู้รับบริหารชุมชนเอื้ออาทรในครั้งนี้ จะทำให้ผู้รับบริหารชุมชนเกิดการแข่งขันด้านงานบริการและการดูแลชุมชน  เป็นการจัดลำดับผู้รับจ้างในการพิจารณาให้ทำงานต่อเนื่อง  ตลอดจนเป็นการยกระดับการดูแลและบริหารชุมชนให้ได้มาตรฐานที่ดีขึ้น โดยการเคหะแห่งชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอับดับผลงานผู้รับบริหารชุมชนเอื้ออาทร โดยพิจารณาจากผลงานของคณะกรรมการตรวจรับงาน และการสำรวจพึงพอใจของผู้อยู่อาศัยในชุมชน แบ่งเป็น 2 ประเภท  คือ ประเภทที่ 1 การบริหารชุมชนเอื้ออาทรโดยบริษัทเอกชน และประเภทที่ 2 การบริหารชุมชนเอื้ออาทรโดยสหกรณ์บริการ  ผลการพิจารณามีดังนี้

           ประเภทที่ 1  การบริหารชุมชนเอื้ออาทรโดยบริษัทเอกชน  มีบริษัทเอกชนที่ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณดีเด่น  ได้แก่ บริษัท พนัสธุรกิจ และกฎหมาย จำกัด และห้างหุ้นส่วนจำกัด ยินดีรุ่งเรือง และรางวัลโล่เกียรติคุณชมเชย ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรีนวิศวกรรม และบริษัท กมลเนตร จำกัด

           ประเภทที่ 2  การบริหารชุมชนเอื้ออาทรโดยสหกรณ์บริการ มีสหกรณ์ที่ได้รับรางวัลเฉพาะรางวัลโล่เกียรติคุณชมเชย 5 สหกรณ์ ได้แก่ สหกรณ์บริการบ้านเอื้ออาทรเศรษฐกิจ 2 จำกัด สหกรณ์บริการบ้านเอื้ออาทรบางบัวทอง 1 จำกัด สหกรณ์บริการบ้านเอื้ออาทรลาดกระบัง 1 จำกัด สหกรณ์บริการบ้านเอื้ออาทรแพรกษา 2 จำกัด และสหกรณ์บริการบ้านเอื้ออาทร ติวานนท์(บ้านใหม่) จำกัด

           ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดโครงการฯ จะทำให้บริษัทผู้รับจ้างบริหารชุมชนเอื้ออาทรเกิดความตระหนักในด้านการบริการและการดูแลชุมชน ทำให้เกิดการพัฒนางานบริการและดูแลชุมชนของการเคหะแห่งชาติ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้อยู่อาศัยได้รับการบริการและการดูแลชุมชนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

ที่มา  bangkokbiznews.com